معرفی توانمندی ها

ارزیابی اراضی  و ساختمان‌ها
برآورد هزینه‌های ساختمانی
تعیین علت خسارت، میزان خسارت و تعمیرات در امور ساختمانی
تشخیص حسن انجام کارهای ساختمانی به لحاظ فنی و اجرایی
تشخیص اختلافات فی ما بین پیمانکاران ، کارفرمایان و مشاوران
متره و برآورد ساختمان و تعیین میزان پیشرفت کار و اجرت‌المثل کارهای ساختمانی
تعیین و تعدیل اجاره بها و تعیین اجرت‌المثل اجاره بها
تعیین سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت
تشخیص اراضی موات، دایر و  بایر از نظر ساختمانی
ارائه نظر کارشناسی
ارزیابی املاک و تهیه ترازنامه مالی مهاجرت
ارائه توأمان خدمات تخصصی حقوقی و مهندسی
بازرسی جوش و کنترل پروژه
طراحی ، نظارت ، اجرا
عناوین زمینه‌های تخصصی کارشناسی و وکالتارزیابی اراضی  و ساختمان‌ها

تعیین قیمت و کارشناسی زمین ، ساختمان ، آپارتمان ، اراضی ، ابنیه ناتمام -  کلیه کاربری‌ها
ارزیابی و ارائه گزارش کارشناسی در خصوص املاک دارای کاربری ترکیبی مانند کارخانجات
ارزیابی املاک و تعیین ارزش با ترجمه به زبان انگلیسی جهت ارائه به سفارتخانه‌ها و محاکم خارجی
تعیین قیمت جهت حل اختلاف یا تعیین قیمت عادله جهت انجام معامله
کارشناسی جهت دادگاه‌ها و سازمان‌ها و نهادها برای ضمانت و یا مناقصات و مزایدات، اجرای احکام
تعیین قیمت جهت واگذاری املاک واقع در طرح‌های عمرانی مانند شهرداری‌ها، وزارت خانه‌ها و...
کارشناسی در اجرای لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های دولت
کارشناسی در اجرای قانون نحوه‌ی تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری‌ها
تعیین قدرالسهم از عرصه مشاعی جهت تعیین سهم مالکیت در قراردادهای مشارکت در ساخت

برآورد هزینه‌های ساختمانی

تعیین هزینه‌های اجرایی ساختمان‌ها و املاک  جهت موارد ذکر شده در بند قبل
محاسبه سهم آورده طرفین در قراردادها  مشارکت در ساخت و قراردادهای عمرانی
رسیدگی به اختلافات کارفرمایان و پیمانکاران در خصوص هزینه‌های اجرا


تعیین علت خسارت، میزان خسارت و تعمیرات در امور ساختمانی

تأمین دلیل و بررسی علل ورود آسیب به ساختمان‌ها  جهت تشخیص مقصر
تعیین میزان خسارت وارده جهت تأمین هزینه از سوی مسبب
تعیین علت و میزان ورود خسارت در پروژه‌های تعمیراتی ناموفق


تشخیص حسن انجام کارهای ساختمانی به لحاظ فنی و اجرایی

بررسی صحت عملیات عمرانی اجرا شده در پروژه‌های ساختمانی
تطبیق موارد اجرایی با قراردادها و حل اختلاف
تطبیق فنی مستندات اجرایی با پروژه
کنترل کیفیت مصالح، بازرسی جوش، تطبیق مستندات نتایج آزمایشگاهی اجرا
تطبیق نقشه‌های ساختمانی با وضعیت محل و بنا
تعیین قدمت املاک


تشخیص اختلافات فی ما بین پیمانکاران ، کارفرمایان و مشاوران

رسیدگی به قراردادهای مابین پیمانکاران ، کارفرمایان و مشاوران
ارائه مشاوره حقوقی و فنی و تهیه قراردادهای مهم عمرانی ، تجاری و ارجاعی و ...
برآورد مطالبات پیمانکار و محاسبه و اعلام ارزش روز مطالبات در زمان تادیه
کارشناسی و تعیین میزان خسارت وارده ناشی از عملکرد کارفرما ، پیمانکار یا مشاور
محاسبه اجرت‌المثل کارهای ساختمانی پیش بینی نشده در قراردادها
تشخیص دلایل و علل تغییر مدت پیمان و محاسبه ارزش حقوق ناشی از آن
بررسی تأخیرات پروژه و محاسبه ارزش ریالی تأخیرات در قراردادها
بررسی مستندات تعلیق  یا تسریع پروژه و ارائه گزارش کارشناسی محاسبه ارزش ریالی آن‌ها
بررسی صحت یا عدم صحت دلایل ضبط تضمین انجام تعهدات و حسن انجام کار
ارائه گزارش کارشناسی خسارت معنوی و ریالی وارده ناشی از ضبط تضامین و یا مطالبات مسدود (بلوکه) شده
ارائه گزارش کارشناسی محاسبه ارزش ریالی تغییر مقادیر کار ، قیمت‌های جدید ، تعدیل نرخ پیمان
بررسی و ارائه گزارش صحت یا عدم صحت دلایل فسخ پیمان و برآورد خسارت ناشی از آن
تطبیق صحت اجرای قوانین و مقررات و شرایط عمومی پیمان در قراردادها
تطبیق تفسیری شرایط عمومی پیمان ، قوانین و آئین نامه‌ها با قراردادهای جاری پیمانکاران
تهیه صورتحساب قطعی قرارداد پیمانکاران بر اساس ماده 51 و 52 ش ع پ  و صورت وضعیت‌ها و تعدیل نرخ پیمان و ...
ارائه گزارش تطبیقی صورتحساب قرارداد با مدارک، مستندات و قوانین و آئین نامه‌ها
اخذ استعلام‌های مورد نیاز تهیه صورتحساب برای پیمانکاران از مراجع ذیربط و پیگیری جهت تسریع
تهیه گزارش برآورد موضوع قانون مهندسی ارزش در قراردادهای خاص
تهیه گزارش برآورد مالکیت معنوی و دارایی‌های نامشهود و حقوق انحصاری ثبت شده
تهیه گزارش برآورد و ارزیابی ارزش اموال و دارایی‌ها و ارزش سهام شرکت‌ها
تهیه گزارش برآورد پروژه‌ها و طرح‌های عمرانی برای تصمیم گیری در مناقصات و مزایدات
تهیه گزارش طرح‌های توجیهی  و ارزیابی طرح‌های موجود به لحاظ اجرایی و امکان حصول هدف
اعلام نظر در خصوص برآورد هزینه اجرای کار، مبلغ پیمان ، مبلغ اولیه ، مبلغ نهایی ، ضریب ، نرخ و مدت پیمان
تأمین دلیل و ارزیابی در مورد خسارات و ضایعات ناشی  از کار و بیمه کار مانند فوت و جرح و ...
تعیین عامل ، تأمین دلیل و ارزیابی در مورد خسارات وارده به تأسیسات زیربنایی
بررسی صحت برنامه زمان بندی و گزارشات پیشرفت فیزیکی و ریالی
تعیین و احصاء وظایف پیمانکاران ، کارفرمایان و مشاوران در قراردادهای خاص
محاسبه و رسیدگی به صورت وضعیت‌ها و محاسبه آیتم‌های شرایط عمومی پیمان در قراردادها
بررسی و ارزیابی مطالعات و گزارش و طرح‌های تهیه شده به وسیله مهندس مشاور
بررسی و ارزیابی و ارائه گزارش تأمین دلیل حسن اجرای طرح‌های به وسیله پیمانکاران
رسیدگی و نظارت بر روند سیر مراحل تحویل موقت یا قطعی در طرح‌ها
ارائه طرح‌های پیشنهادی بهبود مدیریت و تنظیم چارت و اخذ استانداردهای مورد نیاز طرح‌های بین‌المللی
ارائه مشاوره و خدمات فنی و مهندسی در خارج از کشور برای احقاق حق شرکت‌های تجاری و عمرانی ایرانی و خارجی
تهیه مستندات مورد نیاز به زبان‌های دیگر برای ارائه در مراجع قضایی بین‌المللی مانند لاهه و ... در خصوص مناقصات و قراردادهای بین‌المللی
طرح دعوی و پیگیری اخذ نتیجه در دادگاه‌های بین‌المللی و معرفی وکلای دارای صلاحیت در خصوص مناقصات و قراردادهای بین‌المللی
ارائه مشاوره در خصوص ثبت کنسرسیوم‌های داخلی و خارجی برای شرکت در مناقصات بین‌المللی


متره و برآورد ساختمان و تعیین میزان پیشرفت کار و اجرت‌المثل کارهای ساختمانی

رسیدگی به مقادیر کار و صورت وضعیت ساختمان  و محاسبه مقادیر اجرایی به لحاظ حجم
محاسبه مصالح مورد نیاز به لحاظ حجمی و ریالی
ارائه گزارش تطبیقی زمان بندی درصد پیشرفت اجرای بنا بر اساس رشد فیزیکی و ریالی
تعیین دستمزدها و هزینه‌های اجرایی عوامل دخیل در ساخت
بررسی و اعلام نظر در مورد  برنامه زمان بندی اجرای پروژه و کنترل پروژه


تعیین و تعدیل اجاره بها و تعیین اجرت‌المثل اجاره بها

تعیین اجرت‌المثل و یا اجور گذشته و هزینه معادل بهره برداری از املاک
محاسبه میزان اجاره بها روز کلیه کاربری‌ها  و تعدیل اجاره بها سرقفلی


تعیین سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت

جهت انجام معاملات و واگذاری به دولت ، شهرداری‌ها و ...
تعیین سهم مالک در نقل و انتقال سرقفلی
محاسبه حق کسب و پیشه و تجارت مشمول قانون مالک و مستأجر قبل از سال 1376


تشخیص اراضی موات، دایر و  بایر از نظر ساختمانی

امور ثبتی املاک
نقشه برداری ، تشخیص و تعیین حدود و موقعیت ثبتی املاک و مستغلات
ارائه نقشه  UTM  و تعیین مختصات جهانی
تهیه نقشه جا نمایی املاک جهت ادارات ثبت اسناد و املاک  و در اجرای قانون جدید املاک فاقد سند
تطبیق مساحت ، حدود و تشخیص اختلافات و  تعارضات اسناد مالکیت، اضافه مساحت  
تفکیک و تقسیم و افراز و مساحی املاک مشاع  و ساختمان‌ها
اعلام نظر در خصوص مواد 140 و 147 و 148 ثبت
بررسی تطبیقی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی و آیین نامه
تفسیر عکس‌های هوایی در اراضی و پیاده کردن پلاک ثبتی بر روی زمین و نقشه
تهیه نقشه برای املاک فاقد طول و ابعاد جهت ارائه به دفاتر شهرداری‌ها و ادارات ثبت اسناد و املاک
نقشه‌برداری و پیاده کردن محدوده املاک بر روی نقشه‌ هوایی

ارائه نظر کارشناسی در خصوص :

ارزیابی و کارشناسی زمین ، ساختمان ، آپارتمان ، اراضی ، ابنیه ، مصالح ساختمانی توسط کارشناس رسمی دادگستری در کلیه استان‌ها و معرفی کارشناس رسمی سایر رشته‌های مورد نیاز مقیم هر استان
 ارزیابی و ارائه گزارش کارشناسی در خصوص املاک و دارایی‌های متقاضیان گشایش اعتبارات اسنادی( LC) در بازرگانی و تجارت بین‌المللی ، واردات و صادرات ، ترهین ، وثیقه املاک جهت اخذ اعتبار از بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری
ارزیابی املاک و تهیه ترازنامه مالی مهاجرت ، اقامت دائم و سرمایه گذاری جهت ارائه به سفارتخانه‌های کانادا ، استرالیا و آمریکا ... به زبان انگلیسی با اخذ تأییدیه های کانون کارشناسان رسمی دادگستری و وزارت خارجه و قوه قضائیه

* ) نقشه‌برداری ، مساحی و تعیین حدود و تعیین موقعیت
* ) تعیین حقوق کسب و پیشه و تجارت و سرقفلی
* ) رسیدگی به مقادیر کار و صورت وضعیت ساختمان
* ) تطبیق نقشه‌های ساختمانی با وضعیت محل و بنا
* ) رسیدگی به موارد اختلاف بین کارفرمایان و پیمانکاران و مشاورین
* ) رسیدگی و بررسی صورت وضعیت پیمان‌ها و برآورد پروژه‌های عمرانی
* ) مطالعه پرونده ثبتی و پیاده نمودن پلاک مورد نظر و تشخیص حدود
* ) تشخیص حدود ثبتی و ارائه نظر در مورد اختلافات ثبتی و تفکیک و افراز املاک
* ) نقشه‌برداری و پیاده کردن محدوده املاک بر روی نقشه ‌هوایی
* ) تهیه نقشه برای املاک فاقد طول و ابعاد جهت ارائه به دفاتر شهرداری‌ها
* ) بررسی و تعیین میزان خسارت و علت خسارت و قدمت املاک
* ) برآورد هزینه‌های اجرا و تعیین و تعدیل اجاره بها


ارائه توأمان خدمات تخصصی حقوقی و مهندسی در زمینه‌های:

دعاوی حقوقی مابین اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از :

شهرداری، دارایی، ثبت اسناد و املاک  و ادارات منابع طبیعی ،جنگلبانی،مسکن و شهرسازی


خدمات ملکی :

مانند تقسیم، افراز، تفکیک اموال غیر منقول، دعاوی تصرف عدوانی، خلع ید، تخلیه املاک و  خرید و فروش اموال


امور ثبتی در خصوص املاک و مستغلات:

مسائل مرتبط  با کمیسیون‌های ماده 5 ، 12 ، 100 ، 147 ، 148

دعاوی در ارتباط با اصل 49 قانون اساسی  :

دعاوی مربوط به مصادره اموال در دادگاه انقلاب اسلامی، طرح دعوی به خواسته رفع توقیف و یا اعمال مستثنیات حکم

بازرسی جوش و کنترل پروژه

* انجام تست مایعات نافذ در جوشکاری سازه‌های فلزی
* انجام تست ذرات مغناطیسی برای قطعات جوشکاری شده
* انجام تست اولترا سونیک در جوشکاری نفوذی
* تفسیر نگاتیو رادیو گرافی حاصل از تصویر برداری از جوشکاری سازه
* بازرسی جوشکاری سازه‌های فلزی حجیم و ارائه wps
* تهیه برنامه زمان بندی اجرای پروژه و کنترل پروژه
* ارائه گزارش تطبیقی زمان بندی با درصد پیشرفت فیزیکی و ریالی پروژه
 

طراحی ، نظارت ، اجرا

پیگیری امور مرتبط با ساخت و ساز به عنوان نماینده امور مهندسی یا وکیل مالک :
* تشکیل پرونده اخذ پروانه ساختمانی
* اخذ خدمات مهندسی از مهندسین مشاور در زمینه طراحی مهندسی
* اخذ خدمات مهندسی از اعضای سازمان نظام مهندسی در زمینه نظارت
* اخذ خدمات مهندسی از پیمانکاران معتبر جهت اجرا
* پیگیری اخذ گواهی عدم خلاف
* پیگیری اخذ پایان کار ملک
 

عناوین زمینه‌های تخصصی کارشناسی و وکالت

ارزیابی ساختمان ، آپارتمان ، ویلا و سازه ناتمام، اراضی و مصالح ساختمانی و تعیین قدرالسهم از عرصه در پروژه‌های مشارکت در ساخت
ارزیابی و تعیین اجاره بها سازه‌های مرتبط با خدمات ترافیکی و پارکینگ
معماری و شهرسازی ، امور املاک واقع در طرح‌های برنامه‌ریزی شهری
نقشه‌برداری و تعیین حدود و تعیین موقعیت و گزارش احجام خاص عملیات خاکی در پروژه‌ها
مهندسی ترافیک و راه و ترابری در تعیین علل وقوع حوادث
امور ثبتی در خصوص املاک و مستغلات
مسائل مرتبط با کمیسیون‌های ماده 5 ، 12 ، 100 ، 147 ، 148
پیگیری و قبول وکالت در دعاوی املاک ، به طرفیت شهرداری و طرح در دیوان عدالت اداری
تعیین حقوق کسب و پیشه و تجارت و سرقفلی
تعیین اجاره بها برای هر واحد یا مجموعه مستقل و غرف خدمات شهری
تعیین اجرت‌المثل و یا اجور گذشته
تشخیص علت خسارت و تعیین مبلغ خسارت و برآورد هزینه تعمیرات
رسیدگی به مقادیر کار و صورت وضعیت ساختمان
تهیه مقادیر کار و صورت وضعیت ابنیه بر مبنای فهارس بها
رسیدگی و تهیه مقادیر کار و صورت وضعیت مربوط به عملیات راه‌سازی، خیابان‌سازی و کـانال‌سازی
بررسی و تعـیین کیفیت آهن آلات، آسفالت و بتن و مصالح ساختمانی
رسیدگی یا تهیه مقادیر کار جهت نیاز به تطبیق کار انجام شده با نقشه‌ها و مشخصات
بررسی و ارزیابی مطالعات و گزارش و طرح‌های تهیه شده به وسیله مهندس مشاور
تطبیق مشخصات قراردادی ساختمان‌ها با وضعیت محل و بنا
تهیه نقشه‌های معماری، سازه یا برق و تأسیسات از ساختمان موجود
نقشه‌برداری و پیاده کردن محدوده املاک بر روی نقشه‌ هوایی
پیاده کردن هر پلاک ثبتی در داخل مناطق شهری بر اساس گذر بندی‌های موجود منطقه در نقشه ‌هوایی
نقشه‌برداری اراضی و برداشت و تهیه مقاطع و محاسبات مربوط به حجم عملیات خاکی
تشخیص حدود ثبتی و رسیدگی به اختلافات ثبتی
تفسیر عکس هوایی برای هر پلاک ثبتی و تعیین موقعیت آن از روی عکس‌های هوایی
افراز و قطعه‌بندی , تهیه نقشه دقیق قطعات افرازی و صورت ارزیابی آن‌ها ـ طرح قطعات مفروزه
مطالعه پرونده ثبتی و پیاده نمودن پلاک مورد نظر و تشخیص حدود
نقشه‌برداری و تهیه نقشه موقعیت قنوات و مسیر انهار و کانال‌ها و رودخانه‌ها
رسیدگی به موارد اختلاف بین کارفرمایان و پیمانکاران
تشخیص موجه یا غیر موجه بودن فسخ قرارداد پیمانکار
کارشناسی و تعیین میزان خسارت وارده ناشی از عملکرد پیمانکار یا مشاور
کارشناسی برای رسیدگی به اختلاف بین کارفرمایان و مهندسان مشاور رسیدگی به اضافه شدن مدت قرارداد
تشخیص موجه یا غیر موجه بودن تأخیرات مهندس مشاور یا پیمانکار
تشخیص موجه یا غیر موجه بودن فسخ قرارداد مهندس مشاور
تعیین حق‌الزحمه مهندس مشاور نسبت به اموری که حق‌الزحمه مربوطه در قرارداد تصریح نشده باشد
تعیین حق‌الزحمه مهندس مشاور برای خدمات انجام شده تا تاریخ فسخ یا خاتمه دادن به قرارداد
تطبیق نقشه‌های ساختمانی با وضعیت محل و بنا

کارشناس رسمی دادگستری

منوی اصلی