نمونه گزارش کارشناس رسمی دادگستری راه و ساختمان و نقشه برداری فروش زمین و ادعای معارضین


فروش زمین و ادعای معارضین

دادیار محترم شعبه ............ دادسرای عمومی و انقلاب استان...
سلام علیکم؛

با احترام، در اجرای قرار کارشناسی پرونده کلاسه 89/......... موضوع دادخواست آقای ............. به طرفیت شرکت ............ به مدیریت آقایان .................، به استحضار می‌رساند که اینجانب با راهنمای شاکی از محل سه قطعه زمین واقع در شهرک شهید ........... کرمانشاه - خیابان 18 متری ............... بازدید به عمل آورده، و مشاهده گردید که یک فقره از آن‌ها تبدیل به ساختمان مسکونی گردیده است. در مذاکره صورت گرفته با ساکنان این ساختمان، آنان دلیل ساخت و ساز خود را دریافت پروانه ساختمان از شهرداری ابراز نمودند، در حالی که شاکی پرونده مدعی مالکیت بر این قطعه زمین و دو قطعه زمین دیگر می‌باشد. از سوی دیگر با وجود چند مرتبه تماس تلفنی با شخصی به نام آقای .................... که خود را وکیل متشاکیان معرفی نمود، از مشارالیه درخواست ارائه مدارک گردید، که متأسفانه تاکنون و با وجود انتظار کافی هیچ گونه سند و یا مدرکی از سوی متشاکیان و یا وکیل آنان به اینجانب ارائه و تحویل نگردیده است. با این اوصاف و به منظور برطرف شدن به ابهامات موجود در پرونده و لزوم تکمیل اطلاعات مورد نیاز به پیوست ضمن تقدیم یک برگ عکس هوایی تهیه شده از منطقه مورد نظر خواهشمند است دستور فرمایید از سازمان مسکن و شهرسازی استان کرمانشاه در خصوص موارد مشروحه زیر استعلام به عمل آید:

- آیا سازمان مسکن و شهرسازی نسبت به فروعات پلاک ........... فرعی از 145 اصلی حومه بخش یک کرمانشاه، "در محدود کوچه‌های ششم و دهم - خیابان ............ - شهرک .................." دارای مالکیت می‌باشد، یا خیر؟
- در صورت مثبت بودن پاسخ، تاریخ تملک به همراه نام مالک و یا مالکان پیشین محدوده یاد شده را اعلام نمایند.
- تصویر نقشه تفکیکی و یا کروکی محدوده تملک شده را ارائه نمایند.


امضا – کارشناس رسمی دادگستری

*****************************************************************


دادیار محترم شعبه ........... دادسرای عمومی و انقلاب ...

سلام علیکم؛

با احترام، در اجرای قرار کارشناسی پرونده کلاسه 89/......... موضوع دادخواست آقای ................ به طرفیت شرکت .......... به مدیریت آقایان ..............، به استحضار می‌رساند که اینجانب با راهنمای شاکی از محل سه قطعه زمین واقع در شهرک شهید ....... کرمانشاه . – خیابان 18 متری ................ بازدید به عمل آورده، و پس از انجام استعلام از سازمان مسکن و شهرسازی در خصوص وضعیت مالکیت سازمان یادشده بر پلاک‌های تفکیکی مورد نظر، بدین وسیله نظریه خود را برای استحضار و بهره برداری لازم تقدیم می‌نمایم:

چکیده مدارک بررسی شده به شرح زیر می‌باشد:
- بر اساس سند شماره ............ تاریخ 2/2/1361 دفترخانه شماره ............. کرمانشاه، سند مالکیت ثبت شده به شماره ............ دفتر 53/1 حومه، مربوط به شش دانگ یک قطعه زمین مفروزه پلاک .............. فرعی از ........... اصلی حومه بخش یک کرمانشاه، در تاریخ 21/2/1361 به نام بانک .......... ایران شعبه باختران صادر و تسلیم شده است. (مندرجات صفحه‌های دوم و سوم سند مالکیت مورد نظر)

- در تاریخ 27/8/1370 و به استناد ماده 10 قانون زمین شهری، زمین مورد نظر به مالکیت اداره کل زمین شهری استان باختران درآمده است. (مندرجات صفحه هفتم سند مالکیت مورد نظر)

- بر اساس دادنامه شماره ........ تاریخ 4/6/1383 ش ........... دادگاه تجدیدنظر کرمانشاه، دادخواست تجدیدنظر خواهی اداره کل مسکن و شهرسازی استان کرمانشاه نسبت به دادنامه شماره .......... تاریخ 12/5/1379 ش ........ دادگاه عمومی کرمانشاه در خصوص زمین مورد نظر رد گردیده است.

- بر اساس سند مالکیت ثبت شده به شماره ........... تاریخ 2/8/1383 ص ...... دفتر 53/1 حومه، شش دانگ قطعه زمین مورد نظر (قطعه مفروزه پلاک ........ فرعی از ........ اصلی حومه بخش یک کرمانشاه)، به موجب احکام قضایی ش .... دادگاه عمومی و ش ...... دادگاه تجدیدنظر کرمانشاه به نفع شرکت ساختمانی ......... اعاده مالکیت شده است. (مندرجات صفحه‌های دوم و سوم سند مالکیت مورد نظر)

- بر اساس رأی شماره 83/........... تاریخ 30/3/1386 ش ..... تشخیص دیوان عالی کشور، دادخواست تجدیدنظر خواهی اداره حقوقی و املاک بانک مسکن نسبت به دادنامه شماره ....... تاریخ 18/1/1382 ش ........ دادگاه تجدیدنظر کرمانشاه در خصوص زمین مورد نظر مردود اعلام گردیده است.

- به استناد نامه تاریخ .......... مدیرکل اداره نظارت و پیگیری و رسیدگی به شکایات مردمی قوه قضاییه، ایراد و اشکال اساسی در احکام صادره از سوی شعب ......... عمومی و ......... تجدیدنظر کرمانشاه ملاحظه نگردیده، و پرونده مورد نظر برای اقدام قانونی اعاده شده است.

- بر اساس قولنامه عادی تاریخ 31/4/1388 بنگاه معاملات ملکی ...........، تعداد سه قطعه زمین به مساحت کل 480 مترمربع واقع در شهرک ........ – خیابان .......... - پلاک ..... فرعی از ...... اصلی بخش یک حومه استان...، از سوی شرکت ساختمانی ........ به آقای ........... فروخته شده است. (در این قولنامه مسئولیت هرگونه اشکال قانونی از طرف ادارات و ارگان‌ها و اشخاص ثالث به عهده فروشنده گذارده شده است)

- بر اساس وکالت نامه تاریخ 8/6/1388 دفتر اسناد رسمی شماره .......... کرمانشاه، اجازه هرگونه اقدام اداری در خصوص تعداد سه قطعه زمین واقع در اراضی مسکونی پلاک ....... فرعی از ....... اصلی بخش یک حومه استان...، از سوی شرکت ساختمانی ........ به آقای ......... داده شده است.

- بر اساس نامه شماره ........ تاریخ 28/11/1388 ثبت اسناد و املاک ناحیه یک کرمانشاه، که در پاسخ استعلام شعبه ....... دادگاه حقوقی کرمانشاه صادر گردیده، سند مالکیت شش دانگ پلاک .... فرعی از ..... اصلی ذیل ثبت ص 54 دفتر 53/1 به نام شرکت ساختمانی ......... صادر و تسلیم شده، و طبق اسناد رهنی دفتر ........ تهران در سال‌های 1375 و 1377 در رهن بانک مسکن قرار گرفته است.

- بر اساس نامه شماره 261........6 تاریخ 23/8/1389 سازمان مسکن و شهرسازی استان، که در پاسخ استعلام شعبه ...... دادیاری ... صادر گردیده، مالکیت سازمان یادشده بر پلاک ...... فرعی از .......... اصلی بر اساس سند مالکیت تاریخ 21/2/1361 تعریف شده است.

نظریه کارشناسی: در بازدید انجام شده از محل قطعات سه گانه زمین مورد اختلاف، مشاهده گردید که در یکی از این قطعات واقع در نبش کوی دهم خیابان ........... توسط شخص ثالث احداث بنا صورت گرفته است. لیکن با توجه به مستندات بررسی شده در این صدر این گزارش، که حاکی از اعاده مالکیت به شرکت ........ بوده، و همچنین این نکته که شرکت یادشده متعهد به پاسخگویی به هرگونه اشکال قانونی از طرف ادارات و ارگان‌ها و اشخاص ثالث می‌باشد، - و صرف نظر از تناقض مشاهده شده بین پاسخ سازمان مسکن و شهرسازی نسبت به مجموع دیگر مدارک بررسی شده - به نظر اینجانب هرچند شرکت ........ نسبت به فروش مال غیر اقدام ننموده است، لیکن به دلیل ترهین تمامی پلاک ....... فرعی نزد بانک مسکن، و نیز ساخت و ساز در یکی از این قطعات و احتمال اقدام مشابه در مورد دو قطعه دیگر دارای مسئولیت می‌باشد. مبلغ خسارت وارد شده به شاکی بابت بهای سه قطعه زمین مورد نظر و عدم انتفاع و . . . به نرخ روز برابر رقم 600,000,000 ریال معادل شصت میلیون تومان برآورد می‌گردد. نقشه تطبیقی از محل نیز علاوه بر عکس هوایی استعلام پیشین به پیوست تقدیم می‌گردد.

امضا – کارشناس رسمی دادگستری
 

منوی اصلی