نمونه گزارش کارشناس رسمی دادگستری راه و ساختمان و نقشه برداری برآورد هزینه احداث مغازه


برآورد هزینه احداث مغازه

مسئول محترم اجرای احکام شعبه ............ دادگاه حقوقی کرمانشاه
سلام علیکم؛

با احترام، در اجرای قرار کارشناسی پرونده کلاسه ....... اجرایی ش .... به سود آقای ............ی و به زیان آقای ................، با موضوع "ارزیابی کار انجام شده، و مابقی کار تا تکمیل و تحویل مغازه و همچنین زمان مورد نیاز تا تکمیل ملک" به استحضار می‌رساند که اینجانب پس از مطالعه پرونده و آگاهی از خواسته اجرایی به محل مورد نظر که عبارت از یک دهنه مغازه تخریب شده واقع در نشانی استان... – .................. به ابعاد ناخالص موجود 50/3 * 3 متر (= مساحت ناخالص 50/10 مترمربع و خالص حدود 8 مترمربع) مراجعه نموده، و پس از بررسی و متر کشی لازم، نظریه خود را به شرح زیر تقدیم می‌نمایم:

- ارزش کار انجام شده تاکنون مشتمل بر: پی کنی و اجرای شناژ طولی در ضلع شمالی ملک (شامل پی کنی – اجرای میل گرد طولی و خاموت – قالب بندی طرفین شناژ و بتن ریزی)، اجرای فونداسیون برای ستون فلزی در گوشه شمال شرقی ملک (شامل پی کنی – اجرای سبد میل گرد کف – قالب بندی – اجرای صفحه ستون و بتن ریزی)، اجرای شناژ طولی در ضلع شرقی ملک (شامل پی کنی – اجرای سبد میل گرد کف – قالب بندی طرفین شناژ): برابر 5.000.000 ریال معادل پانصد هزار تومان.
- ارزش مابقی کار تا تکمیل و تحویل مغازه: برابر 25.000.000 ریال معادل دو میلیون و پانصد هزار تومان.
- زمان مورد نیاز تا تکمیل ملک: حدود 2 ماه.

امضا – کارشناس رسمی دادگستری
 

منوی اصلی