منوی اصلی

ارزیابی املاک و تعیین قیمت اموال، امور ثبتی و نقشه برداری
مقالات
دسته بندی مطالب
19 میlنمین19 19 میlubsوri؇ubمیubsو i؇ub19 ن-رسdiv class="mls-forc>ه-کlmند/سان-رdj-up می/39حمل ناو دنداup_a گستری-رشت ">م-شؾڧ/کjگسگ۶/da hrrطر">-ڴؾڧ/کjگمت dا>م-iڧ/کjگ/-/da hrطر">-iڧ/کjگمتmabنا sstylند/div> ن-رسdiv class="mls-forc>ه-کlmند/سان-رdj-up می/336/lد0">حمل ناو دنداup_a گستری-رشت ">f h;hه-رش abناسان-رسمی/5شناسانمت/h;hه-رش/hه-رش abناسان-رسمی/5div class="djمت/h;hه-رش/ ن-رسdiv class="mls-forc>ه-کlmند/سان-راتی338le="">
رشubbش
">f رشubbش abناسان-رسمی/4div class="djمت/رشubbش/جرو؈><><ا>hسشٲی-گihri؇ن رشubbش abناسان-رسمی/5ی/رشته-مت/رشubbش/ ن-رسdiv class="mls-forc>ه-کlmند/سان-راتی33یست-گروه-کارشناسان-رسمی-دادگسشu/رس
">f شu/،عاmabناسان-رسمی/5و-نقشه-مت/شu/رس/ ن-رسdiv class="mls-forc>ه-کlmند/سان-راتی340یست-گروه-کارشناسان-رسمی-دادگسشعةارش
">f شعةارشmabناسان-رسمی/5ناسی-ثبمت/شعةارش/ ن-رسdiv class="mls-forc>ه-کlmند/ sstylند/div> ن-رسdiv class="mls-forc>ه-کlmند/سان-رdj-up می/39اسان-رdj-up_a گناسۧعجlن؆د/سان-رdj-up می/1-می-ن-رdj-up_a گناسpند/dmoرمlن؆د/ sst /diidساegaiر94mobile"شناساegaiر-offcanvas اegaiر-offcanvas-dark "t شناس#"شناساobile-open-btn label="Open obile iرhشspan-رسمfa fa-bars "> رشناساobile-nav اobile-dark "t /سان-رdj-obileم می/-101 deeperیست-رشناس"ین>f رش/صنای/پزشکی/لیست-گرlنرشناساobile-nav-childhشنa hدمdj-obileم می/-30شناسانن>f/abسlن 6fشک="e_column abمpفاliاام؆="f/abسlن 6fشک="e_column abpند/div> v> ٬ش ع-dmoم/شناش="/mn می-ر="ذ hr9ی-ختاص/تر؆/re="/ڳرمpنداiv> v> ن؆د/سان-رdj-obileم می/-30 single_c2f/abسlن 6fشک="e_column abخرrerن>f/رر>f نf/abسlن 6fشک="e_column ab،-کمیlabسlن 6fشک="e_rumn abرا-کمی رش/صنای/پزشکی/لیhre-گرlن؆د/ sstylد/سان-رdj-obileم می/-110 active deeperیست-رشناسکسlن moم 6fش"یسlن moم/پزشکmabرشناساobile-nav-childhشنa hدمdj-obileم می/-201 active deeperیست-رشناسکسlن moم 6fش/ةشت٧="<ۯارl/-رre/می clas/- v> نرشناساobile-nav-childhشنa hدمdj-obileم می/-27سان-رسمکسlن moم 6fش/ةشت٧="/رسا_ن>f/abسlن moم 6fشک="e_column ab ت٧eکسlن ab م؆رrمی clas"ام؆ر/می clas ن؆د/سان-رdj-obileم می/-27ارشناسیbسlن moم 6fش/ةشت٧="/رسا_ن>f/abسlن moم 6fشک="e_column ab ت٧eکسlن ab متر v>itemوumn روشas"ام/dا v>/- umn روشas ن؆د/سان-رdj-obileم می/-2می-دادabسlن moم 6fش/ةشت٧="/رسا_ن>f/abسlن moم 6fشک="e_column ab ت٧eکسlن ab مترمتoا"ام/dامتoا ن؆د/سان-رdj-obileم می/-2شناسانbسlن moم 6fش/ةشت٧="/ مترe-رj؆۪مت dام/dاe-رj؆۪مت ن؆د/سان-رdj-obileم می/-2bwrap single_column subcols1" style="">/رسا_ن>f/abسlن moم 6fشک="e_column ab ت٧eکسlن ab مترiv>u/ v>itemن<همf=i/ v>راiv>u/ v>/-ن<همfسی/رسا_ن>f/abسlن moم 6fشک="e_column ab ت٧eکسlن ab h;h٧اختh;h٧ا ن؆د/سان-رdj-obileم می/-2د/div>
"dشت٧="/رسا_ن>f/abسlن moم 6fشک="e_column ab ت٧eکسlن ab iv> ab سubb-ٯ="re ک d iv> ab- uubbدگre ک ن؆د/سان-رdj-obileم می/-2ass="dj-subssی-d225رشت-گrap singdشت٧="/رسا_ن>f/abسlن moم 6fشک="e_column ab ت٧eکسlن ab خhrص=ش؆،liطitemوreسگۧ:ةاسیرم۪خhrص- ؆،-ط شre- d281"سیر ن؆د/سان-رdj-obileم می/-2سان-رسمکسlن moم 6fش/ةشت٧="/رسا_ن>f/abسlن moم 6fشک="e_column ab ت٧eکسlن ab hrشن hrmoمf=ش dج hrشdرhrmoمfی>
/ d-دم ارگن/راd-دم1ارگن/div>
شنhrm hزی>mabرشناساobile-nav-childhشنa hدمdj-obileم می/-24می-دادabسlن moم 6fش/ةشت٧="/رسا_ن>f/abسlن moم 6fشک="e_column ab ت٧eکسlن ab ش="/mn م abclasitemپmn م abclasitemار/dرتماناliabclasنا dا"/mn م abclasin م abclasiار/dرتمانا iabclasناdiv>/رسا_ن>f/abسlن moم 6fشک="e_column ab ت٧eکسlن ab ش= ژasitlumnf=ش dش= ژasشتumnfی>
ق ش="/mn می-رitem؅ia hrررمiv>ق1""/mn می-ردگrea hrررdiv>/رسا_ن>f/abسlن moم 6fشک="e_column ab ت٧eکسlن ab iv>ق reabciگiddسrکسش= رمiv>ق1reabc/-iddسکسش= رdiv>
"dشت٧="/رسا_ن>f/abسlن moم 6fشک="e_column ab ت٧eکسlن ab تج<۩j-moرrio/ک dتج<۩j-moرiڲo/کdiv>/رسا_ن>f/abسlن moم 6fشک="e_column ab ت٧eکسlن ab ن پitemن پش=/رن پ /ن پش=/div>/رسا_ن>f/abسlن moم 6fشک="e_column ab ت٧eکسlن ab ="eitem="e 6moمش"ی="e /="e 6moمشdiv>/رسا_ن>f/abسlن moم 6fشک="e_column ab ت٧eکسlن ab f/dاa df/dاa div>
"dشت٧="/رسا_ن>f/abسlن moم 6fشک="e_column ab ت٧eکسlن ab hrmاسی گجشسی dشhrmاس=د/-شسیdiv>
کرj٪aسدگrن m طاساdiv><رشناساobile-nav-childhشنa hدمdj-obileم می/-26ass="dj-subssی-d225رشت-گrap singdشت٧="f/abسlن moم 6fشک="e_column ab ت٧eکسlن ab =تآب dام/dابdiv>f/abسlن moم 6fشک="e_column ab ت٧eکسlن ab جسtemrسع dجسۯگreررعdiv>-rrزس dحزشٸرre>-r زسdiv>f/abسlن moم 6fشک="e_column ab ت٧eکسlن ab ز ٹmrili0px;">
f/abسlن moم 6fشک="e_column ab ت٧eکسlن ab کرj٪aسitemrن mrطسا dکرj٪aسدگrن m طاساdiv>
"dشت٧="
f/abسlن moم 6fشک="e_column ab ت٧eکسlن ab re>:20joرr-="jس dire>:20joر-="jdiv>ةا l/-ع-گرسمدگpنداiv> v> نرشناساobile-nav-childhشنa hدمdj-obileم می/-23می-دادabسlن moم 6fش/ةشت٧=" v>/رسا_ن>f/abسlن moم 6fشک="e_column ab ت٧eکسlن ab iddسriع-گرسم۩ dتأdسiع-گرسم۩div> v>/رسا_ن>f/abسlن moم 6fشک="e_column ab ت٧eکسlن ab /"ن مf= abaسi/"ن مf a haس/" v>/رسا_ن>f/abسlن moم 6fشک="e_column ab ت٧eکسlن ab pند/div> v> dipنداiv> v> ن/divی از dj-obileم می/-2div class="djabسlن moم 6fش v>/رسا_ن>f/abسlن moم 6fشک="e_column ab ت٧eکسlن ab re- "dشت٧=" v>/رسا_ن>f/abسlن moم 6fشک="e_column ab ت٧eکسlن ab re-شjگeد/- a hrv> نرشناساobile-nav-childhشنa hدمdj-obileم می/-2سان-رسمabسlن moم 6fش"dشت٧="/رسا_ن>f/abسlن moم 6fشک="e_column ab ت٧eکسlن ab م؈-دم/ک dام/d-دم/ک ن/divی از dj-obileم می/-20ارشناسیbسlن moم 6fش/ةشت٧="/رسا_ن>f/abسlن moم 6fشک="e_column ab ت٧eکسlن ab م؈سمراسیس م؈سمراس ن/divی از dj-obileم می/-21و-نقشه-abسlن moم 6fش/ةشت٧="/رسا_ن>f/abسlن moم 6fشک="e_column ab ت٧eکسlن ab j٪a ilij٪aق ب"f- ن/divی از dj-obileم می/-211 curت-active-نقشه-abسlن moم 6fش/ةشت٧="/رسا_ن>f/abسlن moم 6fشک="e_column ab ت٧eکسlن ab شناشکن"<نسسدگ؇س ر/j٪aoا نرشناساobile-nav-childhشنa hدمdj-obileم می/-25سان-رسمabسlن moم 6fش/ةشت٧="f/abسlن moم 6fشک="e_column ab ت٧eکسlن ab م؈؈٪aoا،س م؈و٪aoا نlد/سان-رdj-obileم می/-25ارشناسیbسlن moم 6fش/ةشت٧="f/abسlن moم 6fشک="e_column ab ت٧eکسlن ab -دeumn oم lن ab ili<۸آث -دeumn oم d-دeumn oم-/"ن ab/-<۸اث؈--دeumn oم نlد/سان-رdj-obileم می/-2دارf/abسlن moم 6fشک="e_column ab ت٧eکسlن ab فالrliع-ڲسiعک ab م؈ipa ا dفالr-ع-ڲabیک ab شr/dبpa ا نlد/سان-رdj-obileم می/-2 single_c2f/abسlن moم 6fشک="e_column ab ت٧eکسlن ab r/d؂ dir/d؂div><رشناساobile-nav-childhشنa hدمdj-obileم می/-22ارf/abسlن moم 6fشک="e_column ab ت٧eکسlن ab س="ه io/ک dس="هiڲo/کdiv>-<ۯگ؆قۯگmn oه-div><رشناساobile-nav-childhشنa hدمdj-obileم می/-22د/div> "dشت٧="f/abسlن moم 6fشک="e_column ab ت٧eکسlن ab م؈if/abسlن moم 6fشک="e_column ab ت٧eکسlن ab /d-ڦطitقf==س="="/کtemغ؈ di/d-ڦط؆قfای-س="="/ۯگm؈div>-ا<؅/-<ثdiv><رشناساobile-nav-childhشنa hدمdj-obileم می/-21 single_c2:n ق؇rtem؅؅زجنrtem٧f d<؈ re>:n ق؇دگ؅؅زجنmabناسان-رdj-obileم می/-21div class="djabسlن moم 6fشf/abسlن moم 6fشک="e_column ab ت٧eکسlن ab ل < lن ab ilr؇a ر d ل <-/"ن ab/r؇a رmabناسان-رdj-obileم می/-21د/div> "dشت٧="f/abسlن moم 6fشک="e_column ab ت٧eکسlن ab mn mها؅item mn m6fڲ dآmn pا؅/-mn 6fڲmabناسان-رdj-obileم می/-21ass="dj-subssی-d225رشت-گrap singdشت٧="f/abسlن moم 6fشک="e_column ab ت٧eکسlن ab <ثep ab ٲک dح<ثسd abdیکش div>-تaس-بab شr/dۯ؅؂و><دگ؆فق؇div><رشناساobile-nav-childhشنa hدمdj-obileم می/-20bwrap single_bسlن moم 6fش/ةشت٧="f/abسlن moم 6fشک="e_column ab ت٧eکسlن ab ab smا<؇rtem dتeکمf=ilr؈f/abسlن moم 6fشک="e_column ab ت٧eکسlن ab لو شنش=سitem="e_ة dلو ش-ش=س/- _ةdiv> "dشت٧="f/abسlن moم 6fشک="e_column ab ت٧eکسlن ab فق؇ dنفق؇div>م؈fhre-moسl رش/صنای/پزشکی/لیcolumn abdiv><رشناساobile-nav-childhشنa hدمdj-obileم می/-3 single_c2 v>m="e_a liiسم/کٱ dp؈fhre-moسl رش/صنای/پزشکی/لیcolumn abdر l/-ع-گرسمۯگ؆قداiv> v>- _-dبسم/کٱmabناسان-رdj-obileم می/-3div class="djabسlن moم 6fش<م؈f_-moسleکسlن 6fشک="e_column ab<م؈f_-moسleکسlن 6fشک="e_column ab riliع-گرسمitempند/div> v>m="e_a v>m=iع-ڱrٯشd28rمیرشriکنمتشکو><سیسp؈fhre-moسl رش/صنای/پزشکی/لیcolumn abdر l/-ع-گرسمۯگ؆قداiv> v>- _v>-iع-ڱای-- d281"میرش-کنمتکی/و><سmabناسان-رdj-obileم می/-3؆د/div> "م؈f_-moسleکسlن 6fشک="e_column ab"م؈f_-moسleکسlن 6fشک="e_column ab riliع-گرسمitempند/div> v>m=iv> /dر=" v>-iv> /dرشتشم؈- d س ؇mabناسان-رdj-obileم می/-3ass="dj-subssی-d225رشت-گrap singم؈f_-moسleکسlن 6fشک="e_column abgم؈f_-moسleکسlن 6fشک="e_column ab riliع-گرسمitempند/div> v>m=أfشگrل dp؈fhre-moسl رش/صنای/پزشکی/لیcolumn abdر l/-ع-گرسمۯگ؆قداiv> v>-أfشگی/لmabناسان-رdj-obileم می/-3سان-رسمabسlن moم 6fش/م؈f_-moسleکسlن 6fشک="e_column ab/م؈f_-moسleکسlن 6fشک="e_column ab riliع-گرسمitempند/div> v>m=قeک"itemدی-؇ dp؈fhre-moسl رش/صنای/پزشکی/لیcolumn abdر l/-ع-گرسمۯگ؆قداiv> v>-ق رس"دگدی-؇mabناسان-رdj-obileم می/-3ارشناسیbسlن moم 6fش/م؈f_-moسleکسlن 6fشک="e_column ab/م؈f_-moسleکسlن 6fشک="e_column ab riliع-گرسمitempند/div> v>m=ی-ص/ قتشjارڌ/ /d/dm=iع-ڱ dp؈fhre-moسl رش/صنای/پزشکی/لیcolumn abdر l/-ع-گرسمۯگ؆قداiv> v>-ی-ص/تقت شارڌ/ای-/d/d-iع-ڱmabناسان-رdj-obileم می/-37و-نقشه-abسlن moم 6fش/م؈f_-moسleکسlن 6fشک="e_column ab/م؈f_-moسleکسlن 6fشک="e_column ab riliع-گرسمitempند/div> v>m<نmre-ررضشم dp؈fhre-moسl رش/صنای/پزشکی/لیcolumn abdر l/-ع-گرسمۯگ؆قداiv> v><نس-ررضشمmabناسان-رdj-obileم می/-37می-دادabسlن moم 6fش/م؈f_-moسleکسlن 6fشک="e_column ab/م/شr_-moسleکسlن 6fشک="e_column ab dp/شhre-moسl رش/صنای/پزشکی/لیcolumn abmabناسان-رdj-obileم می/-37div class="djabسlن moم 6fش<م؈f_-moسleکسlن 6fشک="e_column ab<_-moسleکسمتreکسlن ab iliامriیسl dhre-moسl رش/صمتr رش/صنایv>/-امp/یسldiv>-ق؈قۯگ؂؈؆مdiv><رشناساobile-nav-childhشنa hدمdj-obileم می/-109 /dider deeperیست-رش"width:200px;"><ق،-ق؈قabdiv><رشناساobile-nav-childhشنa hدمdj-obileم می/-32د/div> -ق؈قitem؂؈؆م/<ق،m=ق؈قab/آنا="/کiv-ظرفٱ="ن مf ddظت>ن مfmabناسان-رdj-obileم می/-32سان-رسم-ق؈قitem؂؈؆م/<ق،m=ق؈قab/ا hremr،كکiv/و>m6fub dاه-و/-"eرڌf/پزشکیiv> hr r،كیiv/و>dubmabناسان-رdj-obileم می/-33bwrap single-ق؈قitem؂؈؆م/<ق،m=ق؈قab/د hrنrن؈<کi، f<کiv/و>m me-زش dد hrن-/"؈< eرش>< i، f<ۯگeرش>< iv/و>d me-زشmabناسان-رdj-obileم می/-33 single_c2r_ff/-زشو شارڌ/-ز/ککmabناسان-رdj-obileم می/-38و-نقشه--ق؈قitem؂؈؆م/<ق،m=ق؈قab/تmv>مmمۯگred m٧ "r۩j-moم ؂eی-،؇دd 1"smص٧r؄کmabناسان-رdj-obileم می/-38می-داد-ق؈قitem؂؈؆م/<ق،m=ق؈قab/ستق؁لemn v>ف سمٱ="/ri=و>f/؆تقل dستق؁لۯdm v>فسمٱۯگ؆=و>f شنتقلmabناسان-رdj-obileم می/-38 single_c2مmabناسان-رdj-obileم می/-38div class="dj-ق؈قitem؂؈؆م/<ق،m=ق؈قab/e؇ اmژ سم/ک>mڌ>رسم ٲ<تشمتمتشren رitemنemn v>م dس؇دdاmژ سم/ک>آڌ>رسمۯd 1<تشمتمتشreاn ر/-نۈ-mv>مmabناسان-رdj-obileم می/-38د/div> -ق؈قitem؂؈؆م/<ق،m=ق؈قab/ع؂e-سا iliزشوکشmرسمۯ/-اmژ ٧<تشم؈مگ<<؈؆مۯگ؄و ٭mabرشناساobile-nav-childhشنa hدمdj-obileم می/-30ارشناس-ق؈قitem؂؈؆م/<؈؆مitem؄و ٭/؂e>m mزش ٲخش=تمتشmع-کa ؆ d ؂e>ۯd mزش دd 1"ش=تمتش-ع-کa ؆mabناسان-رdj-obileم می/-31و-نقشه--ق؈قitem؂؈؆م/<؈؆مitem؄و ٭/؂e>mmv>مmتکلف رڌab iڌدeشab /و>ۯdmv>متکلف-"eرڌab/دeشabی/و><ۯگ؆ت تmabناسان-رdj-obileم می/-31می-داد-ق؈قitem؂؈؆م/<؈؆مitem؄و ٭/؂e>mmv>مmوmv>کr،رit؂mrدطeرتشm/و><س iliشت> v>ت d ؂e>ۯdmv>موmv>دd v>تmabناسان-رdj-obileم می/-31شناسان-ق؈قitem؂؈؆م/<؈؆مitem؄و ٭/؂e>mدی-m<نۯدی-<ن
mrرiآڌ>رسم۪م="ۯdrرآڌ>رسم۪مشتmabناسان-رdj-obileم می/-31 single_c2v>دآ dۯdrرآڌ>رسم۪مت/-:200px">v>؈آdiv>mرڌmrب٧="ڌدeشab رڌab ب٧=ط"ڌس؈rب٧="سم/ک>mرڌab in رفشmة>سم ab due>ۯdرڌm i "/دeشabی"eرڌabi ط"ڌ"eرڌabin رفش ة>سم abdiv>mmv>مmتكلف ؈mv>کتأسیس؂e>ۯdmv>متكلفوmv>دdتأسdiv>mmv>مmوmv>کr،رit؂mrدطeرتشm/و><س i-شت> v>تit:200px">v>دآ d؂e>ۯdmv>موmv>دd v>ت؈:200px">v>؈آdiv>m؄m؈="سمكأکرڌab i؈:i/"ۯ؄m؈ "سمكأ؈"eرڌabi؈:/" d0px٭ اه-و-"eرڌabi؈:ا-eرف/" div>m؆=و>fمشm<؈م؆iِv>تremr،رitem۴رڌab i؈bepشliشت> v>م="ۯ؆=و>fمشتق؈ما-iِv>تrd v>مشتmabناسان-رdj-obileم می/-32div class="dj-ق؈قitem؂؈؆م/<؈؆مitem؄و ٭/؅؈/="س me d؅؈ۯگس memabنا sstylد/سان-رdj-obileم می/-108 /dider deeperیست-رش"width:200px;">-امpdmbسlن moم 6fشک="e_column ab d-امpdۯbسlن moم/پزشکی/لیcolumn abmabناسان-رdj-obileم می/-30د/div> -ق؈قitem؂؈؆م/iامridmزfشمr/"ۯ fشمl/"f/mv>مmكسlن moم 6fشک="e_column ab d-اممdfdmv>مكسlن moم/پزشکی/لیcolumn abmabناسان-رdj-obileم می/-30سان-رسم-ق؈قitem؂؈؆م/iامridmmv>مmتکلف وmv>کتأس رڌab iڱ moگرسم۪متشmزشقe-ub 6fش d-امpdۯdmv>متکلفوmv>دdتأسۆرڌab؈- moگرسم۪متش<۴قeۯdub/پزشکmabنا sstylد/سان-رdj-obileم می/-10 single_c2m mo ab target="_blank due>ۯd mo ab-> div> -ق؈قitem؂؈؆م/ie>mزfشمr/"ۯb؈-> mabناسان-رdj-obileم می/-31د/div> -ق؈قitem؂؈؆م/ie>mن -ق؈قitem؂؈؆م/ie>mub f i؇ub ab ilکنin f moگرسم d؂e>ۯub fi؇ub ab؈کنin f- moگرسمmabناسان-رdj-obileم می/-38ارشناس-ق؈قitem؂؈؆م/< رit0px"شن"مق،1"م> div><رشناساobile-nav-childhشنa hدمdj-obileم می/-38شناسانمق، عreرڅ/آ "item رش> i-اmک د moگر di "؈-"eرش>reاmکای-- moگرmabناسان-رdj-obileم می/-38ass="dj-subssمق، عreرڅ/قeeرڅ،؇ fشمril mabناسان-رdj-obileم می/-39 single_c2 mabناسان-رdj-obileم می/-39ارتمتelگ؈iv> v>مت d< ئ؈لv>تمت؈گ؈iv> v>متmabناسان-رdj-obileم می/-39می-دادمق، عreرڅ/=وثeگ؈iv> v>مت d-وثگ؈iv> v>متmabناسان-رdj-obileم می/-39د/div> مق، عreرڅ/=اmrڌ>/ک>گeli؈oه- -eر">v>rڌ>/ک>گمت d-اmieڌ>/ک>گ؈-؈oه--eر">v>ieڌ>/ک>گمتmabنا sstylد/سان-رdj-obileم می/-336 /dider deeperیست-رش"width:200px;">متmmabرشناساobile-nav-childhشنa hدمdj-obileم می/-337 /dider deeperیست-رش"width:200px;">م v>رشmabرشناساobile-nav-childhشنa hدمdj-obileم می/-34می-دادمتm/م v>رش/آنا="/کiv-آم v>رش diنا="/ڈ--د آم v>رشmablد/سان-رdj-obileم می/-34ass="dj-subssمتm/م v>رش/نرش diنرشmablد/سان-رdj-obileم می/-35شناسانمتm/م v>رش/؈j-mo ت شنم v>رش d؈j-moۯd m ش آم v>رشmablد/سان-رdj-obileم می/-35bwrap singleمتm/م v>رش/؈j-mo -دe_ٯliم v>رش d؈j-moۯd-دe_ٯd - v>رشmablد/سان-رdj-obileم می/-35div class="djمتm/م v>رش/؈j-mo eص>emم v>رش d؈j-moۯdeص> آم v>رشmablد/سان-رdj-obileم می/-3سمی-دادمتm/م v>رش/؈j-mo رش v> iڱ mمmof_۰ش v> mم v>رش d؈j-moۯرش v>؈- mمmofhreش v> آم v>رشmablد/ sstylد/سان-رdj-obileم می/-338 /dider deeperیست-رش"width:200px;">رشubbشmabرشناساobile-nav-childhشنa hدمdj-obileم می/-34 single_c2شu/سmabرشناساobile-nav-childhشنa hدمdj-obileم می/-34bwrap singleمتm/u/س/آنا="/کiv-u/ m ddنا="/ڈ--د شu/ mmabناسان-رdj-obileم می/-34د/div> متm/u/س/رڅ="emu/ m d؈j-modeص> شu/ mmabناسان-رdj-obileم می/-3دارش mرڅشmabرشناساobile-nav-childhشنa hدمdj-obileم می/-34شناسانمتm/ mرڅش/آنا="/کiv- mرڅش ddنا="/ڈ--د ش mرڅشmabناسان-رdj-obileم می/-34سان-رسممتm/ش mرڅش/ن=ش mرڅش d؈j-moۯو > ش mرڅشmabنا sstylد/ sstylد/سان-رdj-obileم می/-39ass="dj-subss- m؈mbسlن di m؈دbسlن mabناسان-رdj-obileم می/-11می-دادpند/dmoٱ diقداmoٱmabنا sst maside> m/d> m/dان-رسم-page" مscope مtype="https://schema.org/Article"> mh2 مpropheadline"> سدiن رشسlن اؾزشکی/لیcolumn abۧسl-درشسlن abۧه-و-کنت؈-،ش تشسۯو ش mرe-رت m/h2> m//d> m/dان-رbtn-group pull-right"> " data-toggle="dropdowns aria-haspopuptrues aria-expanded="false"> رشناسropdown-menus aria-labelledby="dropdownMenuButton-21 s> سان-رprint-con"> ی-دادرشسlن اstyle=""> ن پ ma> ۴ن سان-رemail-con"> ی-دادcomponت-/mailto/?tmpl=componت-&مplate=jm-tتdy&link=92489025347805570d80fc89abff57732e454a16" title="moٲش؈-> uکیiv> hr v>ری/وlumn" onclick="wh:2ow.open(this.دا,'wh:2','width=400,height=450,menubar=yes,resizatle=yes'); turn false;" l="nofollow"> moٲش ma> ۴ن sst m//d> dشناسarticle-info mutedh ت٧ضحرت m/t olumnه: ی-دادرشسlن اstyle="">سbسlن moمی/لیcolumn abma> m/d>
mdiv class="jm-module-in">mdiv class="jm-title-wrap">mh3 class="jm-title ">mspan>nو منmmspan> تmul class="nav menu">
  • ma href="/خ مmm-/ٱ-ٲطح-کٴوa" >خ مmm-/ ٲطح کٴوa