تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری سال 1390

شماره 100/51082/9000
۱۳۸۹/۱۲/۸
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
به پیوست یک نسخه تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری به شماره
100/51082/9000ـ 8/12/1389 که در تاریخ 8/12/1389 به تصویب ریاست محترم قوه قضاییه رسیده، جهت درج در روزنامه رسمی کشور ارسال می‌گردد.
 
رئیس حوزه ریاست قوه قضاییه ـ علی خلفی
تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری
در اجرای ماده 29 قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 18/1/1381 مجلس شورای اسلامی، تعرفه مربوط به تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری، مصوب 23/5/1384 و اصلاحیه آن به شرح مواد آتی اصلاح می‌شود:
فصل اول ـ مقررات عمومی
ماده1ـ دستمزد کارشناسان پس از گزارش و اظهارنظر کارشناسی در حدود صلاحیت آن‌ها از طرف اشخاص حقیقی یا حقوقی طبق مقررات این تعرفه محاسبه و پرداخت می‌گردد.
تبصره ـ منظور از کانون در این تعرفه، کانون کارشناسان رسمی دادگستری و منظور از مرکز، مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضائیه می‌باشد.
ماده2ـ مراجع قضائی، وزارت خانه‌ها، سازمان‌های دولتی و ارگان‌ها و نهادها و شهرداری‌ها و مؤسسات وابسته به آن‌ها در تعیین دستمزد کارشناس مکلف‌اند بر اساس مقررات این تعرفه عمل نمایند.
تبصره1ـ در مواردی که مرجع قضائی در پرونده‌های کیفری و حقوقی برای کشف جرم و تعیین علت و علل و مشخص نمودن واقعیت اقدام به تعیین کارشناس می‌نماید، تعیین دستمزد متناسب با کمیت و کیفیت کار با همان مرجع می‌باشد.
تبصره2ـ در صورت عدم استطاعت مالی متقاضی کارشناسی به تشخیص قاضی پرونده حق‌الزحمه کارشناسی تا میزان معینی حداکثر تا پنجاه درصد به وسیله دادگاه کاهش می‌یابد ولی به‌ هر حال پرداخت هزینه‌ها یا وسیله اجرای قرار کارشناسی مانند ایاب و ذهاب و غیره به عهده متقاضی می‌باشد.
تبصره3ـ در مورد مناطق محروم و یا اشخاص حقیقی که استطاعت کافی ندارند حسب مورد به تشخیص قاضی پرونده، مرکز یا کانون مربوط حق‌الزحمه این تعرفه سی درصد کاهش می‌یابد.
تبصره4ـ هر کارشناس حداکثر موظف به ارائه 3 مورد کارشناسی مجانی یا کاهش یافته در هر سال می‌باشد.
تبصره5ـ در صورت عدم استطاعت مالی متقاضی کارشناسی به تشخیص مرجع قضائی مربوط مراتب جهت معرفی کارشناس معاضدتی حسب مورد به مرکز یا کانون اعلام تا با توجه به تبصره 4 کارشناس مربوط معرفی گردد.
ماده3ـ در کارشناسی‌ها چنانچه موضوع کارشناسی مربوط به جزئی از کل بوده ولی اظهارنظر کارشناسی مستلزم بررسی در کل کار مربوط باشد، دستمزد با پیشنهاد کارشناس و موافقت مقام ارجاع‌کننده بر مبنای کل کار انجام شده محاسبه و پرداخت خواهد شد.
ماده4ـ در مواردی که موضوع کارشناسی توسط چند نفر کارشناس رسمی از یک رشته کارشناسی انجام می‌شود، از دستمزد هر کارشناس سی درصد کسر می‌گردد.
ماده5 ـ کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند در صورت درخواست کارشناس یا هیئت کارشناسی، دستمزد کارشناسی را طبق این تعرفه و در صورتی که قبلاً قابل برآورد نباشد، حسب مورد به طور علی‌الحساب به حساب مرکز یا کانون تودیع و قبض آن را در پرونده مربوط پیوست نمایند. در این صورت، کارشناسان رسمی مکلفند پس از تودیع دستمزد نسبت به انجام کارشناسی اقدام نمایند.
ماده6 ـ در صورتی که کارشناس اقدام به کارشناسی نموده ولی به دلیلی که خارج از حیطه اختیار وی باشد اجرای کارشناسی منتفی گردد، محق دریافت بخشی از دستمزد متناسب با کارهای انجام شده و یا وقت صرف شده خواهد بود؛ به شرط اینکه از حداقل مقرر در این تعرفه کمتر نباشد. به علاوه، چنانچه در این رابطه به محل اجرای قرار کارشناسی مسافرت نموده باشد هزینه سفر، اقامت و فوق‌العاده روزانه وی بر مبنای ضوابط این تعرفه پرداخت می‌شود.
ماده7ـ در صورتی که اجرای قرار کارشناسی مستلزم عزیمت به خارج از حوزه فعالیت و محل اقامت کارشناس باشد، تأمین وسیله ایاب و ذهاب و محل اقامت مناسب و غذا به عهده متقاضی بوده و علاوه بر دستمزد کارشناسی، فوق‌العاده مأموریت کارشناس برای هر روز مسافرت به مأخذ روزانه مبلغ 250.000 ریال برای داخل استان محل اقامت کارشناس و مبلغ 400.000 ریال برای مأموریت خارج از استان کارشناس پرداخت خواهد شد. چنانچه متقاضی از تأمین وسیله ایاب و ذهاب و اقامت خودداری نماید و کارشناس برای انجام کارشناسی راساً و به هزینه خود نسبت به تهیه موارد فوق‌الذکر اقدام نماید علاوه بر دستمزد و فوق‌العاده مأموریت، هزینه‌های مربوط در وجه کارشناس پرداخت خواهد شد.
تبصره1ـ در صورتی که انجام کارشناسی مستلزم عزیمت به خارج از کشور باشد، انجام امور مربوط به روادید و پرداخت هزینه‌های مربوط اعم از عوارض خروج از کشور و تهیه بلیط هواپیما، هزینه اقامت و همچنین سایر هزینه‌های سفر و پرداخت فوق‌العاده روزانه هم‌ردیف مدیران کل به عهده متقاضی می‌باشد.
تبصره2ـ در صورتی که مبلغ مورد رسیدگی به ارز باشد، پس از تسعیر آن به ریال، بر اساس نرخ واریز نامه رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مطابق جدول رشته مربوط محاسبه خواهد گردید.
ماده8 ـ دستمزد تأمین دلیل با توجه به کمیت و کیفیت خدمات کارشناسی مورد نیاز از طرف مقام ارجاع‌کننده تعیین می‌شود و حداقل آن 700 هزار ریال می‌باشد.
ماده9ـ هزینه انجام کلیه آزمایش‌ها و تهیه نمونه‌های لازم و گمانه‌زنی که طبق نظر کارشناس ضروری باشد، به عهده متقاضی است و در صورت اختلاف و ضرورت انجام اقدامات مذکور، حسب مورد نظر مرکز یا کانون مربوط معتبر است.
ماده10ـ در مواردی که برای بعضی از امور کارشناسی در این تعرفه دستمزد تعیین نشده باشد، دستمزد آن حسب مورد توسط مرجع قضایی، مرکز یا کانون مربوط تعیین می‌گردد، حداقل دستمزد 700.000 ریال خواهد بود.
ماده11ـ در مواردی که موضوع کارشناسی مربوط به سال‌های قبل از تاریخ انجام کارشناسی باشد، دستمزد طبق قیمت روز بر اساس این تعرفه محاسبه و پرداخت خواهد شد.

ماده12ـ دستمزد ارزیابی‌ها برای کلیه رشته‌ها در هر مورد ارجاعی به شرح ذیل تعیین می‌گردد.

تا 50.000.000 ریال              مقطوعاً 700.000 ریال

از 50 میلیون ریال تا 150 میلیون ریال نسبت به مازاد چهار در هزار

از 150 میلیون ریال تا 250 میلیون ریال نسبت به مازاد سه در هزار

از 250 میلیون ریال تا یک میلیارد ریال نسبت به مازاد دو در هزار

از یک میلیارد ریال تا ده میلیارد ریال نسبت به مازاد یک در هزار

از ده میلیارد ریال تا یک صد و پنجاه میلیارد ریال نسبت به مازاد سه دهم در هزار

از یک صد و پنجاه میلیارد ریال تا پانصد میلیارد ریال نسبت به مازاد پانزده صدم در هزار

از پانصد میلیارد ریال تا یک هزار میلیارد ریال نسبت به مازاد یک بیستم در هزار

از یک هزار میلیارد ریال به بالا نسبت به مازاد یک صدم در هزار و حداکثر یک صد و پنجاه میلیون ریال.

تبصره1ـ در هر مورد که ارجاع کار شامل موارد متعدد باشد، مجمع مبالغ ارزیابی مندرج در گزارش به طور یک جا مبنای محاسبه این ماده قرار می‌گیرد. لیکن در صورتی‌ که موضوع ارزیابی در شهرستان دیگر و یا مربوط به اشخاص حقوقی یا حقیقی مختلف باشد، ارزیابی‌ها به طور جداگانه مبنای محاسبه قرار خواهد گرفت.
تبصره2ـ دستمزد بررسی به اختلاف فی مابین کارفرمایان و پیمانکاران و مهندسین مشاور و دستمزد تعیین و کنترل صورت وضعیت برای کلیه رشته‌ها بر مبنای مبلغ قرارداد طبق ماده 12 این تعرفه به اضافه پنجاه درصد می‌باشد.
تبصره3ـ دستمزد تعیین علل و مسببین و تعیین خسارت برای کلیه رشته‌ها بر مبنای میزان خسارت تعیین شده طبق ماده 12 این تعرفه به اضافه بیست درصد می‌باشد.
تبصره4ـ تشخیص تخلف از مفاد قرارداد و یا رسیدگی به تأخیر قرارداد در هر مورد طبق ماده 12 این تعرفه به اضافه ده درصد می‌باشد.
تبصره5 ـ در ارزیابی قطعات یدکی کالای مستعمل، فرآورده‌های غذایی و دارویی و بهداشتی، ضایعات تولیدی، ابزارآلات، اجزای ریز الکترونیک و مخابرات در هر کار ارجاعی به صورت یک‌جا و طبق ماده 12 این تعرفه به اضافه بیست درصد می‌باشد.
ماده13ـ در صورتی ‌که رسیدگی به مستندات و مدارک مربوط به کارشناسی به زبان خارجی باشد علاوه بر تعرفه قانونی در هر رشته، هزینه ترجمه رسمی بر اساس آئین‌نامه تعرفه مترجمین رسمی اضافه می‌شود.
ماده14ـ دستمزد تعیین اجاره‌بها، برای کلیه رشته‌ها جهت هر واحد یا مجموعه مستقل تا اجاره ماهیانه پانصد هزار ریال، مقطوعاً 700.000 ریال و از پانصد هزار ریال تا سی میلیون ریال، ده درصد و از سی میلیون ریال به بالا، دو در هزار اضافه خواهد شد. دستمزد تعیین اجرت‌المثل یا اجور گذشته بر مبنای این ماده به اضافه بیست و پنج درصد خواهد بود.
ماده15ـ حق‌الزحمه تفسیر عکس‌های هوایی برای هر پلاک ثبتی و تعیین موقعیت ثبتی آن در عکس‌های مزبور مقطوعاً مبلغ 1.500.000 ریال است و برای تفسیر عکس‌های هوایی سال‌های گذشته، به ازای هرسال مبلغ دویست هزار ریال اضافه خواهد شد. همچنین، برای پلاک‌های متعدد متصل به هم به ازای هر پلاک اضافی بیست درصد به حق‌الزحمه این ردیف اضافه خواهد شد.
فصل دوم ـ تعرفه دستمزد گروه‌های کارشناسی
گروه 1ـ مهندسی آب و معادن شامل رشته‌های (آب، مواد، معادن)
رشته مهندسی آب:
ماده16ـ دستمزد اندازه‌گیری آب و حقابه‌ها به شرح ذیل است:
1ـ تا 100 لیتر در ثانیه، مقطوعاً 700.000 ریال.
2ـ مازاد بر 100 لیتر در ثانیه تا 1000 لیتر در ثانیه، به ازای هر لیتر 1.000 ریال.
3ـ از 1000 لیتر به بالا به ازای هر لیتر در ثانیه، 200 ریال و حداکثر ده میلیون ریال.
ماده17ـ دستمزد تعیین کیفیت شیمیایی و آلودگی آب با توجه به مسائل زیست‌محیطی در هر مورد 700.000 ریال می‌باشد.
ماده18ـ دستمزد بررسی مشخصات سفره‌های سطحی و زیرزمینی آب از هر لحاظ مقطوعاً 1.500.000 ریال است.
تبصره ـ در صورتی که انجام کارشناسی مستلزم عملیات نقشه‌برداری باشد، دستمزد آن طبق تعرفه مربوط پرداخت خواهد شد.
ماده19ـ دستمزد ارزیابی قنوات، چاه‌ها و منصوبات آن، شبکه‌های آبیاری و زه کشی آب و فاضلاب مطابق ماده 12 این تعرفه خواهد بود.
ماده20ـ تعیین نوع و بررسی کیفیت حفاری چاه‌ها و قنوات و بهسازی چشمه‌ها مقطوعاً 1.500.000 ریال است.
ماده21ـ دستمزد رسیدگی به اختلاف مربوط به حریم و بستر رودخانه‌ها و کانال‌ها و انهار به شرح زیر تعیین می‌گردد:
1ـ حریم کانال‌ها و انهار تا عرض بستر 12 متر از قرار هر کیلومتر 500.000 ریال و حداکثر پنج میلیون ریال.
2ـ حریم رودخانه و کانال‌های با عرض بیش از 12 متر، از قرار هر کیلومتر 700.000 ریال و حداکثر 7 میلیون ریال.
ماده22ـ دستمزد رسیدگی به وضع فاضلاب به لحاظ تشخیص بار آلودگی بر حسب کمیت و کیفیت مقطوعاً 1.000.000 ریال است.
رشته فلزات و معادن:
ماده23ـ
1ـ تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی رشته فلزات طبق تعرفه دستمزد کارشناسان گروه 7 (صنعت و فن) خواهد بود.
2ـ تعرفه دستمزد کارشناسان رشته معادن مربوط به ارزیابی ذخائر معدنی (احتمالی ـ ممکن ـ قطعی) طبق ماده 12 این تعرفه خواهد بود. (در معادن زیرزمینی معادل بیست درصد به تعرفه مربوط اضافه خواهد شد)
گروه 2ـ اموال منقول شامل رشته‎های:
(آثار هنری و اشیاء نفیسه و کتب خطی ـ اشیاء عتیقه و احجار کریمه،
ساعت و جواهرات، فرش، لوازم خانگی و اداری)
ماده 24ـ دستمزد کارشناسی رشته‎های فوق مطابق ماده 12 این تعرفه خواهد بود.
گروه 3ـ امور پزشکی ـ داروئی و غذایی شامل رشته‎های:
(پزشکی، داروسازی و سم‎شناسی، مواد غذایی و مسمومیت‌های ناشی از آن)
ماده 25ـ دستمزد کارشناسی رشته‎های فوق، بر حسب اهمیت و حساسیت و پیچیدگی موضوع و با توجه به کمیت و کیفیت کار با پیشنهاد کارشناس و موافقت مرجع ارجاع‎کننده (حداقل 700.000 ریال و حداکثر 7.000.000 ریال در هر مورد) می‎باشد.
تبصره ‌ـ کلیه هزینه‎های آزمایشگاهی، نمونه‎برداری (بیوپسی)، رادیوگرافی و نظایر آن به عهده متقاضی می‎باشد.
گروه 4ـ رشته حسابداری و حسابرسی ـ آمار
(امور بازرگانی ـ تعیین نفقه و بیمه)
رشته حسابداری و حسابرسی:
ماده 26ـ دستمزد کارشناسی در امور حسابرسی نسبت به جمع ارقام حساب‌های مورد رسیدگی طبق ماده 12 این تعرفه به اضافه پنجاه درصد خواهد بود.
ماده 27ـ دستمزد کارشناسی امور ذیل بر اساس ماده 12 این تعرفه خواهد بود:
1ـ ارزش سهام و سهم‎الشرکه، با توجه به مجموع دارائی‎های جاری و بدهی‎ها و ذخائر رسیدگی شده به اضافه قیمت تمام شده دفتری دارائی‎های ثابت.
2ـ رسیدگی و حسابرسی ترازنامه و حساب سود و زیان و امور توقف و ورشکستگی.
3ـ تعیین قیمت تمام شده کالاها با توجه به ارقام تشکیل‎دهنده قیمت تمام شده.
رشته امور بازرگانی:
ماده 28ـ دستمزد کارشناسان رشته بازرگانی با مقام ارجاع‎کننده حداقل 1.000.000 حداکثر 10.000.000 ریال است.
رشته تعیین نفقه:
ماده 29ـ تعیین دستمزد نفقه با توافق مقام ارجاع‎کننده می‎باشد و در هر مورد حداقل 700.000 ریال و حداکثر 5.000.000 میلیون ریال است.
رشته بیمه:
ماده 30ـ دستمزد رشته بیمه با توافق مقام ارجاع‎کننده در هر مورد حداقل 700.000 ریال و حداکثر 7.000.000 ریال است.
رشته آمار:
ماده 31ـ تعیین دستمزد رشته آمار با توافق مقام ارجاع‎کننده در هر مورد حداقل 700.000 ریال و حداکثر 5.000.000 ریال است.
گروه 5 ـ امور وسائط نقلیه موتوری شامل رشته‎های:
(امور حمل و نقل ]ترابری[ ـ وسائط نقلیه هوایی، وسائط نقلیه دریایی و غواصی، وسائط نقلیه موتوری زمینی و وسائط نقلیه ریلی)
ماده 32ـ دستمزد کارشناسی وسائط نقلیه موتوری زمینی به شرح ذیل است:
1ـ رسیدگی به اصالت خودرو 700.000 ریال.
2ـ رسیدگی به تصادف درون‎شهری 600.000 ریال.
3ـ رسیدگی به تصادف خارج از شهر 800.000 ریال.
اظهارنظر فنی و تعیین خسارت تعمیرگاهی، تعیین تناژ، تعیین مدل و تعیین اجاره‎بها و اجرت‎المثل برای هر دستگاه مقطوعاً 700.000 ریال و برای وسائط نقلیه بدون موتور پنجاه درصد آن.
ماده33ـ تعرفه دستمزد وسائط نقلیه دریایی و غواصی و رشته امور حمل و نقل:
1ـ برای دعاوی مربوط به حمل و نقل (مسئولیت صادرکننده اسناد حمل)
با توجه به مبلغ خواسته، مطابق ماده 12 این تعرفه است.
2ـ تعیین ارزش وسائط نقلیه آبی:
بر اساس ماده 12 این تعرفه است.
3ـ تعیین علت در تصادم دریایی یا تصادم در آب‌های داخلی به شرح ذیل می‎باشد:
الف ـ در صورت تصادم بین قایق‌های تفریحی و مسافربری در آب‌های داخلی:
در هر مورد 900.000 ریال.
ب ـ در صورت تصادم بین دو یا چند فروند شناور در دریا:
ـ برای شناورهای با ظرفیت بار کمتر از 500 تن (ظرفیت ناخالص یا GT) 2.000.000 ریال در هر مورد
ـ برای شناورهای با ظرفیت بار بالاتر از 500 تن (ظرفیت ناخالص یا GT) 5.000.000 ریال در هر مورد
تبصره ـ در صورتی که تصادم بین دو یا چند شناور با ظرفیت‌های متفاوت باشد ظرفیت بالاتر مبنای تعیین حق‎الزحمه می‎باشد.
4ـ در مورد غواصی و عملیات زیر آبی، ماده 10 این تعرفه ملاک عمل خواهد بود.
تبصره ـ دستمزد ارزیابی‎های وسائط نقلیه هوایی و ریلی و زمینی برابر ماده 12 این تعرفه است
.گروه 6 ـ راه و ساختمان شامل رشته‎های:
(راه و ساختمان ـ معماری داخلی و تزئینات ـ مهندسی ترافیک ـ
برنامه ریزی شهری ـ مهندسی محیط‎زیست ـ امور ثبتی ـ
ابنیه و آثار باستانی ـ نقشه‎برداری)
رشته راه و ساختمان:(کارشناس رسمی دادگستری ساختمان - کارشناس دادگستری ساختمان )
ماده 34ـ دستمزد ارزیابی اراضی غیر مزروعی و ابنیه و مصـالح ساختمانی و تعیین حقـوق کسب و پیشـه و تجـارت و سرقفلـی مطـابق مـاده 12 این تعرفه تعیین می‎شود.
ماده 35ـ دستمزد تطبیق نقشه‎های ساختمانی با وضعیت محل و بنا برای هر متر مربع مساحت زیربنا 2.000 ریال و حداقل 700.000 ریال و حداکثر 7.000.000 ریال است.
ماده 36ـ دستمزد تطبیق مشخصات قراردادی ساختمان‎ها با وضعیت محل و بنا برای هر متر مربع مساحت زیربنا 2.000 ریال و حداقل 700.000 ریال و حداکثر ده میلیون ریال است.
ماده 37ـ دستمزد تهیه نقشه‎های معماری و سازه ساختمان‌های موجود در صورت ضرورت و دستور مرجع قضائی به شرح زیر می‎باشد.
1ـ معماری کلی هر متر مربع 1.500 ریال و حداکثر 15.000.000 ریال.
2ـ سازه هر متر مربع 2.000 ریال و حداکثر 20.000.000 ریال.
ماده 38ـ دستمزد افراز و قطعه‎بندی مستلزم تهیه نقشه دقیق قطعات افرازی و صورت ارزیابی آن‌ها، طرح قطعات مفروزه به طور واضح و روشن به شرح زیر است:
1ـ دستمزد افراز املاک و مستغلات و تقسیم ترکه بر اساس ماده 12 این تعرفه به اضافه بیست درصد.
2ـ در صورتی که نقشه ملک مورد افراز تهیه نشده باشد هزینه نقشه بر اساس تعرفه نقشه‎برداری مربوط علاوه بر دستمزد ردیف 1 محاسبه می‎شود.
تبصره ـ در مواردی که واحدهای ساختمانی با هر نوع کاربری که به صورت آپارتمان، طبقه یا بلوک مجزا هستند همانند باشند، طبقه یا بلوک اول به میزان مقرر در مادتین 34 الی 38 این تعرفه محاسبه و برای بقیه طبقات و یا بلوک مشابه فقط ده درصد دستمزد مربوط پرداخت خواهد شد.
ماده 39ـ دستمزد تشخیص زمین مسبوق به احیاء از نظر ساختمانی تا مساحت 1000 متر مربع 1.000.000 ریال و برای هر یک هزار متر مربع مازاد، مبلغ 400.000 ریال اضافه می‎گردد.
رشته نقشه‎برداری و رشته امور ثبتی
ماده 40ـ پیاده کردن محدوده پلاک ثبتی در نقشه و عکس هوایی:
1ـ اگر گذر بندی مشخص باشد:
تا 1000 متر مربع مقطوعاً 1.000.000 ریال.
نسبت به مازاد تا 10 هکتار، برای هر متر مربع 100 ریال.
از 10 هکتار به بالا نسبت به مازاد هر متر مربع 50 ریال و حداکثر 20.000.000 ریال.
2ـ اگر گذر بند مشخص نباشد:
تا 1000 متر مربع مقطوعاً 3.000.000 ریال.
نسبت به مازاد تا 10 هکتار هر متر مربع 100 ریال
از 10 هکتار به بالا نسبت به مازاد هر متر مربع 50 ریال و حداکثر 30.000.000 ریال.
ماده 41ـ حق‎الزحمه نقشه‎برداری اراضی و تهیه پروفیل و غیره بر مبنای بند 2 ماده 40 و حداکثر 30.000.000 ریال.
ماده 42ـ حق‎الزحمه مطالعه پرونده ثبتی و تشخیص محل پلاک مورد نظر در املاک تا 1000 متر مربع حداقل 1.000.000 ریال و نسبت به مازاد تا 5000 متر مربع برای هر متر مربع 400 ریال و از 5000 متر مربع تا 50000 متر مربع نسبت به مازاد برای هر متر مربع 200 ریال و از 50000 متر مربع به بالا نسبت به مازاد برای هر متر مربع 100 ریال و حداکثر پانزده میلیون ریال.
ماده43ـ دستمزد نقشه‌برداری و تهیه نقشه موقعیت قنوات و مسیر انهار و کانال‌ها و رودخانه‌ها با مقیاس 1000/1 به صورت پیمایش با تعیین محل چاه‌ها، حداقل 1.000.000 ریال است و حداکثر با نظر مقام قضائی می‌باشد.
ماده44ـ دستمزد تشخیص حدود ثبتی و رسیدگی به اختلافات املاک خارج از محدوده شهرها:
1ـ دستمزد مطالعه پرونده ثبتی و پیاده نمودن پلاک مورد نظر و تشخیص حدود آن در املاک مزروعی تا یک هکتار حداقل 1.000.000 ریال است.
2ـ در مواردی که مساحت ملک بیش از یک هکتار باشد به ازای هر هکتار مازاد، بیست درصد به دستمزد اضافه می‌شود و حداکثر 6 میلیون ریال می‌باشد.
ماده45ـ دستمزد کارشناسی رشته شهرسازی:
1ـ حق‌الزحمه شهرسازی در زمینه بررسی انطباق طرح‌های تفکیک اراضی شهری با ضوابط و مقررات شهرسازی به شرح زیر است:
1ـ1ـ طرح تفکیک با دو قطعه زمین، مبلغ 3.000.000 ریال.
1ـ2ـ طرح تفکیک با 3 تا 10 قطعه زمین، مبلغ 500.000 ریال به ازای هر قطعه مازاد بر 2 قطعه.
1ـ3ـ طرح تفکیک با بیش از 10 قطعه زمین، مبلغ 200.000 ریال به ازای هر قطعه مازاد بر 10 قطعه.
2ـ حق‌الزحمه شهرسازی در زمینه بررسی انطباق کاربری اراضی شهری با طرح‌های توسعه شهری به شرح زیر می‌باشد:
2ـ1ـ کاربری یک یا دو قطعه زمین مجاور با یکدیگر مبلغ 3.000.000 ریال.
2ـ2ـ کاربری 3 تا 10 قطعه زمین مجاور با هم، مبلغ 500.000 ریال به ازای هر قطعه مازاد بر 2 قطعه.
2ـ3ـ کاربری بیش از 10 قطعه زمین مجاور با هم، مبلغ 200.000 ریال به ازای هر قطعه مازاد بر 10 قطعه.
3ـ حق‌الزحمه شهرسازی در زمینه بررسی انطباق شهری ساختمان‌ها به ضوابط و مقررات شهرسازی به شرح زیر می‌باشد:
3ـ1ـ ساختمان با یک یا دو واحد قابل تفکیک، مبلغ 3.000.000 ریال.
3ـ2ـ ساختمان با 3 تا 10 واحد قابل تفکیک، مبلغ 500.000 ریال به ازای هر واحد مازاد بر 2 واحد.
3ـ3ـ ساختمان با بیش از 10 واحد قابل تفکیک، مبلغ 200.000 ریال به ازای هر واحد مازاد بر 10 واحد.
تبصره ـ دستمزد سایر رشته‌های زیرگروه 6 طبق ماده 10 این تعرفه خواهد بود.
گروه 7ـ صنعت و فن شامل رشته‌های:
(الکتروشیمی، صنایع نفت و پتروشیمی ـ برق، الکترونیک و مخابرات ـ
برق، ماشین و تأسیسات کارخانجات ـ تأسیسات ساختمانی ]آسانسور و شوفاژ و تهویه[ ـ کامپیوتر ـ گاز و گاز رسانی ـ انرژی هسته‌ای ـ مهندسی هوافضا ـ مهندسی پزشکی ـ نساجی و رنگرزی)
ماده46ـ دستمزد کارشناسی و ارزیابی رشته‌های فوق بر اساس ماده 12 این تعرفه و تبصره‌های ذیل آن خواهد بود.
تبصره ـ حق‌الزحمه کارشناسی نرم‌افزار کامپیوتر مطابق ماده 12 این تعرفه به اضافه پنجاه درصد خواهد بود.
گروه 8 ـ فنی و هنری شامل رشته‌های:
(تئاتر ـ شعر و سرود ـ تشخیص اصالت خط و امضاء و اثر انگشت ـ
چاپ و چاپخانه ـ عکاسی و امور سینمایی ـ طراحی و گرافیک ـ
امور ورزشی ـ تألیفات ـ تمبر ـ صنایع دستی ـ موسیقی)
ماده47ـ دستمزد کارشناسی رشته تشخیص اصالت خط و امضاء و اثر انگشت در پرونده‌های غیر مالی و در هر مورد بررسی (هر مستند) حداقل 1.000.000 ریال در صورتی ‌که کم و کیف کار ایجاب نماید با پیشنهاد کارشناس و توافق مرجع ارجاع‌کننده کارشناسی حداکثر 5.000.000 ریال تعیین می‌گردد.
تبصره ـ دستمزد کارشناسی رشته‌های فوق در پرونده‌های مالی مطابق ماده 12 این تعرفه محاسبه و حداکثر ده میلیون ریال می‌باشد.
ماده48ـ دستمزد کارشناسی مربوط به عکاسی و امور سینمایی و تئاتر و شعر و سرود و چاپ و چاپخانه به شرح ذیل می‌باشد:
الف ـ دستمزد کارشناسی مسائل فنی عکس و فیلم و اختلاف رنگ‌ها، شرایط نوری، کمپوزیسیون (ترکیب‌بندی)، پرسپکتیو، ظهور و چاپ حداقل 1.000.000 ریال و حداکثر 5.000.000 ریال در هر مورد با نظر مقام ارجاع‌کننده.
ب ـ امور مربوط به فیلم‌برداری و سینما:
دستمزد رسیدگی به موارد اختلاف فیمابین کارفرمایان و تهیه‌کنندگان اعم از نویسنده، کارگردان، تصویربردار، تدوین‌کننده، لابراتوار و صدابردار به شرح زیر است:
1ـ برنامه‌های کوتاه مدت و مستند اعم از فیلم و یا ویدیو و برنامه‌های انیمیشن حداقل 1.000.000 ریال.
2ـ برنامه‌های بلندمدت سینمائی بیشتر از یک ساعت، بر حسب مدت فیلم و حداکثر 7.000.000 ریال.
ج ـ دستمزد ارزیابی فیلم، وسایل و لوازم عکاسی و فیلم برداری و سینما و ویدئو مطابق ماده 12 این تعرفه محاسبه خواهد شد.
د ـ هزینه‌های مربوط به آزمایشگاه، استفاده از لوازم مونتاژ، دستگاه‌های نمایش جهت بازدید فیلم و تصاویر تابع ماده 9 این تعرفه خواهد بود.
گروه 9ـ کشاورزی شامل رشته‌های:
(کشاورزی و منابع طبیعی ـ دام پروری و دامپزشکی ـ محصولات دامی ـ
آبزیان و شیلات ـ سم و سم‌شناسی ـ صنایع چوب ـ
محیط زیست طبیعی ـ گیاه پزشکی)
ماده49ـ دستمزد ارزیابی‌های رشته‌های فوق مطابق ماده12 این تعرفه محاسبه خواهد شد.
ماده50 ـ دستمزد تعیین حق آبادانی و حق ریشه و زراعت و نسق زارعانه و تعیین هزینه احیا و اصلاح تسطیح زمین‌های کشاورزی و باغات و حق غارسی طبق ماده 12 این تعرفه است.
ماده51 ـ دستمزد نمونه‌برداری به منظور تعیین کیفیت و طبقه‌بندی محصولات زراعی، باغی، دامی، آبزیان، خوراک دام، مکمل و داروهای مصرفی دامی با توافق مرجع ارجاع‌کننده و کارشناس تعیین می‌شود.
ماده52 ـ دستمزد تشخیص اراضی (دایر و بایر و موات) تا مساحت 1000 متر مربع، 1.000.000 ریال و برای هر هزار متر مربع مازاد ده درصد و بالاتر از یک هکتار سه درصد دستمزد فوق می‌باشد.
ماده53 ـ دستمزد افراز املاک کشاورزی بر اساس ماده 12 این تعرفه به اضافه بیست درصد خواهد بود.
تبصره ـ در صورتی که انجام امر کارشناسی مستلزم تهیه نقشه باشد، دستمزد نقشه‌برداری بر طبق تعرفه مربوط محاسبه خواهد شد.
ماده54 ـ دستمزد ارزیابی تجهیزات مرتبط و مواد اولیه و محصولات و فرآورده‌های کشاورزی و دامی و جنگلی و شیلات و غیره موجود در انبارها بر اساس ماده 12 این تعرفه محاسبه خواهد شد.
گروه 10ـ مدیریت و خدمات شامل رشته‌های:
(امور آموزشی ـ امور خبرنگاری و روزنامه‌نگاری ـ ایران گردی و جهانگردی ـ زبان‌های خارجی ـ امور اداری و استخدامی ـ کتابداری ـ امور گمرکی ـ
ثبت شرکت‌ها و علائم تجاری و اختراعات)
ماده55 ـ دستمزد کارشناسی در مورد کلیه رشته‌های فوق با توجه به کم و کیف کار در هر مورد حداقل 700.000 ریال و حداکثر 7.000.000 ریال با پیشنهاد کارشناس و توافق مرجع ارجاع‌کننده خواهد بود.
گروه 11ـ ایمنی و حوادث شامل رشته‌های:
(امور آتش‌سوزی و آتش‌نشانی ـ امور اسلحه و مهمات ـ امنیت عمومی ـ
حوادث ناشی از کار ـ مواد محترقه و منفجره ] ناریه[ )
ماده56 ـ دستمزد کارشناسان این گروه طبق تعرفه کارشناسان گروه 10 موضوع ماده 55 تعیین می‌گردد.
ماده57 ـ اعلام نظر نسبت به موارد اختلاف در نحوه محاسبه دستمزد، حسب مورد با کانون ذی‌ربط یا مرکز و تفسیر مواد تعرفه حسب مورد به عهده شورای عالی کارشناسان یا مرکز می‌باشد.
ماده58 ـ کلیه متن و مواد و تبصره‌های این تعرفه از سوی کارشناسان رسمی و کانون‌ها و نیز کارشناسان موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه و مراجع کشور اعم از وزارت خانه‌ها و مؤسسات دولتی، شرکت‌های دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی، بانک‌ها، مؤسسات اعتباری و سایر شرکت‌ها و دستگاه‌های دولتی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر نام می‌باشد لازم‌الرعایه است.
ماده59 ـ این تعرفه با 59 ماده و 22 تبصره به پیشنهاد شورای عالی کارشناسان در تاریخ 8/12/1389 به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید و 15 روز پس از انتشار در روزنامه رسمی لازم‌الاجراست. مقررات مغایر لغو می‌گردد.
رئیس قوه قضاییه ـ صادق لاریجانی

پنج شنبه دوازدهم اسفند ماه ۱۳۸۹
سال ۶۷ شماره ۱۹۲۲۷
 

منوی اصلی