ویزای والدین استرالیا

متقاضیان تمامی ویزاهای والدین برای استرالیا هنگام درخواست ویزا باید واجد شرایط زیر باشند:

 فرزند شهروند استرالیا، مقیم دائم استرالیاو ساکن در استرالیا

حداقل نیمی از فرزندان باید مقیم دائم استرالیا باشند و یا اینکه تعداد فرزندان که در استرالیا بطور دائم زندگی می کنند بیشتر از فرزندانی باشد که در کشورهای دیگر زندگی می کنند

منوی اصلی