ویزای بازنشسته سرمایه گذار استرالیا

ویزای بازنشستگی به بازنشستگان اجازه می دهد تا قسمتی از سالهای بازنشستگی خود را در استرالیا بگذرانند.

شرایط ویزای بازنشسته سرمایه گذار:
حداقل 55 سال سن
حمایت توسط یک ایالت یا منطقه در استرالیا
در حال حاضر هیچ وابسته ای جز همسر نداشته باشید.
اموال شخصی قانونی و قابل دسترس حداقل به ارزش500 هزار دلاراسترالیا .
 

منوی اصلی