ویزای تحصیلی آمریکا

تحصیل در آمریکا - نحوه پذیرش - هزینه‌ها

امروزه به علل گوناگون از جمله نیاز روزافزون کشورها به افراد متخصص، علاقه به ادامه تحصیل در سطح کارشناسی ارشد و دکترا در دانشجویان سراسر دنیا از جمله ایران وجود دارد. کشور امریکا با بیش از ۵۰۰۰ دانشگاه و مؤسسه آموزش عالی نیاز روزافزون به دانشجوی خارجی در صدر کشورهای علاقه‌مند به پذیرش تحصیلی جای می گیرد. امکانات مالی دانشگاه های امریکا بسیار بیشتر از دانشگاه های سایر کشورهاست. همین‌طور امکان استفاده از مراکز علمی در سراسر کشور پهناور آمریکا، کنفرانس‌ها و کارگاه های علمی آموزشی، امکان دسترسی هر چند محدود به عده ای از بهترین اساتید فن دنیا، نظام آموزشی بسیار منظم و . از جمله دلایلی است که ایالات متحده امریکا را برای بسیاری از علاقمندان ادامه تحصیل در صدر فهرست کشورها قرار می دهد.آمریکا از کشورهایی است که سیستم دانشگاهی پیشرفته‌ای دارند بطوریکه از سیستم دانشگاه‌های تحقیقاتی آمریکا امروزه توسط بسیاری از کشورها الگوبرداری شده‌است.

به طور کلی دانشگاه‌ های آمریکا به دو گروه:
ایالتی (state school)
خصوصی (private school)
تقسیم می شوند. دانشگاه های ایالتی آمریکا معمولا بسیار ارزانتر هستند اما ممکن است برای پذیرش دانشجویان خارجی (international students) محدودیت ظرفیت داشته باشند.
همچنین  دانشگاه های آمریکا را از نظر گستردگی می توان به دو گروه :
گروه اول دانشگاههایی هستند که درکنار تدریس مراکز تحقیقی هم هستند و دانشجویان مقطع دکترا قبول میکنند.(Universities).
گروه دوم دانشگاههایی هستند که تنها به تدریس میپردازند و دوره‌های دو ساله یا چهار ساله داشته و مدارکشان حداکثر تا مقطع لیسانس است.(Colleges)
تقسیم نمود.

دوره های تحصیلی در آمریکا :

 Associate Degreeشامل‌ دو سال‌ تحص یل‌ بعد از د یپلم‌ دب یرستان‌ از کالج‌ها ی‌ دو ساله‌  یا پس‌ از گذراندن‌ دو سال‌ تحص یل‌ از  یک‌ دوره‌ چهار ساله‌ دانشگاه ی‌ است.
:Bachelorشامل چهار سال‌ تحص یل‌ بعد از د یپلم‌ دب یرستان‌ م ی‌باشد.
Master:شامل دو سال‌ تحص یل‌ تمام‌ وقت‌ است. برا ی‌ ورود به‌ ا ین‌ دوره، دارا بودن‌ مدرک‌  Bachelor  ، GRE، TOEFLیا IELTS، شرط‌ معدل ‌و معرف ی ‌استادان ‌الزام ی ‌است. درب یشتردانشگاه‌ها ی آمریکا ا ین ‌دوره ‌همراه ‌با ارا یه ‌پا یان ‌نامه ‌علم ی ‌است.  البته ‌گذراندن ‌ا ین ‌دوره ‌با تعداد ب یشتر واحد ن یز م یسر است.
PhD: برا ی‌ ورود به‌ ا ین‌ دوره‌ معمولاً‌ دارا بودن‌ مدرک Master، GRE، TOEFLیا IELTS(برخی دانشگاه ها) الزام ی‌ است.  برا ی‌ دوره‌Ph.D.  در امر یکا دانشجو با ید دروس‌ تع ی ین‌ شده ، امتحان‌ جامع ، پا یان‌ نامه‌ تحص یل ی‌ و دفاع‌ شفاه ی‌ را با موفق یت‌ بگذراند. طول‌ متوسط‌ دوره‌ دکترا در دانشگاه‌ها ی‌ آمر یکا چهار سال‌ است. مدارک‌Ph.D.گاه ی ‌مستق یماً ‌بعد ازBachelor  و بدون‌ گذراندن‌ Masterداده ‌م ی‌شود.

مراحل اخذ پذیرش در دانشگاه های آمریکا
مدارک لازم جهت اخذ پذیرش و مهاجرت تحصیلی :

ویزا
ریز نمرات
آزمون
فرم ها
نامه ها
هزینه ها

۱) اقدامات اولیه
پس از ورود به سایت دانشگاه باید اطلاعات زیر را بیابید:
مشخصات کلی دانشگاه
آیا رشته شما در آن دانشگاه در حد دکترا وجود دارد؟
اساتید و افراد شناخته شده دانشگاه
هزینه اقدام Application Fee
مدارک لازم
حداقل نمره ای که دانشگاه مقصد می پذیرد چقدر است و آیا با نمره شما همخوانی دارد؟

توجه فرماید که دانشگاه مورد نظر در لیست دانشگاههای مورد تایید وزارت علوم قرار داشته باشد. در غیر این صورت شما توانایی خروج از کشور در صورت نداشتن کارت پایان خدمت را نخواهید داشت و همچنین هنگام بازگشت به کشور مدرک شما فاقد ارزش علمی خواهد بود.
برای بدست آوردن اطلاعا ت مورد نظرتان از key wordهای زیر استفاده کنید:
Application , Prospective Students (Future students), International Students, Admission Requirements (Admission Procedure ) , Dates and Deadlines, Scholarships and Finances
 
تمامی دانشگاه ها در وب سایت خود لینک contact us دارند که شما در صورت نیاز میتوانید سوالات خود را از این طریق پاسخ گیرید.
پس از آماده کردن مدارک خود سعی کنید قابل از deadlineارسال کنید و همچنین تمامی فرم های آنلاین
Online Application Formرا نیز به دقت تکمیل نماید.
 
۲) اقدامات لازم پس از درخواست پذیرش در دانشگاه های آمریکا
پس از انجام اقدامات اولیه مانند پر کردن فرم ثبت نام و پرداخت هزینه بررسی مدارک نوبت آماده کردن مدرک مورد نیاز است .  به یاد داشته باشید که دانشگاه مقصد در زمان خاصی مدارک شما را بررسی خواهد کرد و آماده نبودن مدارک شما چیزی جز به تاخیر افتادن فرایند اخذ پذیرش شما نخواهد شد و در نهایت پس از ارسال مدارک منتظر جواب خواهد ماند.
 
هزینه های زندگی در آمریکا
کل هزینه های تحصیل و زندگی شامل:
شهریه و هزینه های دانشگاهFee , Tuition   
خوابگاه یا هزینه محل زندگی  Housing  
هزینه های تحصیلی که شامل خریداری کتاب و لوازم تحریر میشودBook , Supplies    
هزینه های زندگی شخصی که شامل ( سرگرمی ، مسافرت ، حمل و نقل ،رفت و آمد ، تلفن)

هزینه سفر به آمریکا و تهیه بلیط

این مقادیر ذکر شد بسته درایالت های مختلف مقادیر متفاوتی می باشند که همه این مخارج می بایست محاسبه شود. اما به طور متوسط این هزینه برای دانشجویان مجرد ۲۵۰۰۰$ آمریکا بر آورد شده است . همچنین این مبلغ برای دانشجویان متاهل در حدوده ۳۵۰۰۰$ محاسبه شده است.

ویزای دانشجویی امریکا - Student Visa

این نوع ویزا از گروه ویزای غیر مهاجر است که به طور کلی ویزای نوع F برای دانشجویان دانشگاهی (academic students) و ویزای نوع Mبرای دانشجویان شغلى  یا د یگر دانشجو یان غ یر دانشگاهى (nonacademic vocational students) صادر می شود.
اگر اصولا به عنوان تور یست به ا یالات متحده مى رو ید ، ولى قصد دار ید دوره کوتاه تحص یلى کمتر از 18 ساعت در هفته بردار ید ، احتمالا مى توان ید با داشتن و یزاى تور یستى ا ین کار را انجام ده ید . اگر دوره تحص یلى مورد نظرتان ب یشتر از 18 ساعت در هفته باشد به و یزاى تحص یلى احت یاج خواه ید داشت.
 
مدارک مورد نیاز:
پرینت تاییدیه فرم D-160
فرم I-20( برای ویزای Fو M) ، فرم DS-2019( برای ویزای J)
پاسپورت معتبر با اعتبار حداقل شش ماه بیشتر از مدت در نظر گرفته شده
توصیه نامه اساتید
نامه دانشگاه در خصوص پرداخت هزینه تحصیل و یا گواهی بانکی
گواهی سابقه کاری و یا نامه موقعیت شغلی در آینده
نمرهTOEFL  و نمره  GRE   
شناسنامه و کارت ملی و کارت پایان خدمت آقایان(!)
اسناد حمایت مالی
رسید پرداخت هزینه
Visa Application Fee
 

منوی اصلی