منوی اصلی

ارزیابی املاک و تعیین قیمت اموال، امور ثبتی و نقشه برداری
مقالات
دسته بندی مطالب
 • گروه کارشناس رسمی دادگستری
 • کارشناسان رسمی
  • رشته های کارشناسی رسمی
   • مدیریت و خدمات عمومی و اداری
   • صنایع و فنون
   • کشاورزی و منابع طبیعی
   • راه و ساختمان و نقشه برداری
   • اقتصادی و دارایی
   • فرهنگی و هنری و ورزشی
   • پزشکی
   • حمل و نقل و ترابری
   • ایمنی و حوادث
    • a class="ddj-sv>
      a classگستنای/ره-ک؂لی/ح امور ورزشیاش )/0heته-گروmenu"رضه-های-و-fسان-رa clafسان-" sگس آن< f8اcmenu"رسزشsسارسان-ر/ حسابداcnهاشنا-ر/ حسd258 f8ان-راسی-می/dth:2هت-گروmenu"رضه-هاenu" fbmenu">
      ا؅tایشگم04mlemenu">
      امو"dj-s" >امو ؅0nu".-ٳشی
     • ت-گ1hppدگستری-رشته-کاbنی-و-itemidشی<اس۳ی-ولی-م فیلم bیشنرشن-و-ارu">< و ن>
     • فیلم bیشنرشن-و-ارu">ٴزشکی/ e،-کf8>ٴزشکی/ رشناساcn-هشنکی/ رشیلم8زشکیی< و ن>
     • ا؅ی-ا-و-ارش )/ا؅hاسان-رسمیاز3/4heم04mi cl4mi:ش )/ا؅hاساc88>ٴزششناسی-امور-پزشکی-و-پیر .bی
      ا؅ی-ا-و-ارش )/ا؅hاسان-رسمیازٳصه ڪاmi:" >ور-هm"ٳ2ووا4heم04m/ا؅hاساc88>ٴز
     • ا؅ی-ا-و-ارش )/ا؅hاسان-رسمیااموٴز<اسان-رسمی-دادگستری-رشت .bی
      /ا؅hاساc88>ٴز
       ">
       /ا؅hاساc88>ٴزرشناس-رسمی-دادگستری/بازوگادو-نلیگروmenu"رضه-هاenu" fbmenu">-زوگاد -نل>
       /ا؅hاساc88>ٴزانی
      • -٧دی-4h>
       /ا؅hاناسی-امور-حمل-و-نقل--رس00px">
        امور ورزشیامور ورزشیٴزروه-کارشlef e؂سیd227"ی-/ل clasvu- e؂/اظ- 74">ٴزرکی/ رشنlef e؂سیd227"ی-/ل clasvu- e؂/ااڳ"id239-رd227ا-لع-sد -ا--رd227ا-ڳل-ها--رd227ا-ڳ فحمd227"ی-زاڳ"id2m"ٱd227ا -لع sدرو ،ٱd227ا -ڳل-هاlumٱd227ا -ڳ ف-رd227"ی/ا؅hاساc88>ٴزرشناسی-اlef e؂سیd227"ی-/ل clasvu- e؂/ا؂itemieوsسن">ٴز3li class="itelef e؂سیd227"ی-/ل clasvu- e؂/ت e؂فlassامو">وسائ/ا؅hاساc88>ٴز3اسان-رسlef e؂سیd227"ی-/ل clasvu- e؂/،وlasكا-ه-چiv cد">وlasكر-ه-چز٧د/ا؅hاساc88>ٴز3شناس-رlef e؂سیd227"ی-/ل clasvu- e؂/د7اه-las-مۧhrٴز34 curی-activeان-ینactive1iس-رlef e؂سیd227"ی-/ل clasvu- e؂/رراشtٌ/٧hارشنت-ڱe٧ظی-eوpx پای-ی-ٱسمۯ- ">ٴزاوراق-بlef e؂سیd227"ی-/ل clasvu- e؂/پ-ٱكی-گر<-ٱرش )/ٌ- "><پ-ٱكی-گی/-ٱرش )/ٌ- /ا؅hاساc88>ٴز href="/کارlef e؂سیd227"ی-/ل clasvu- e؂/rٴز ی" >وساlef e؂سیd227"ی-/ل clasvu- e؂/r< frٴز وه-کارشlef e؂سیd227"ی-/ل clasvu- e؂/امو< fموور-ٲ/ا؅hاساc88>ٴز کی/ رشنlef e؂سیd227"ی-/ل clasvu- e؂/ا؈lasور-ٲاlumکشsک/ا؅hاساc88>ٴزست-گروه-lef e؂سیd227"ی-/ل clasvu- e؂/تای-شx;.ی"iteشنۇ-ه-شx"ٳ claت-نشi 0ین؄ک-زای-ا؅ی"iteش ۇ-ه- ٳ claتز"i-ر0یوlٴزساسان-رسlef e؂سیd227"ی-/ل clasvu- e؂/س/a><ل--ڳٳفش )/sسنpxu-<ل-زٳفرس؇sسا؅hu-نتاف/ا؅hاساc88>ٴزسی" >وساlef e؂سیd227"ی-/ل clasvu- e؂/sinژlassشناjd2-گشپا۳شx;. وٴزساورزی-lef e؂سیd227"ی-/ل clasvu- e؂/ت-sinژرسزشsچiv/-ٱرش )/-نش-م <موٴزسleaمنی-وlef e؂سیd227"ی-/ل clasvu- e؂/-ناسx;. کی؈" اssیس؈"hr-ز ناساlumکی؈" " ایس؈"hr/ا؅hاساc88>ٴزسکی/ رشنlef e؂سیd227"ی-/ل clasvu- e؂/ی"iteشن-م < fی"iteش -م
         امور ورزشی< f cی-ز"ite<کیۯ-ز"i-s="dj/l f8اcm-و-ه-ه"ی/ا؅hاساc88>ٴزته-های-کlef e؂سیd227"ی-/قd227"ی-اسی"r">< f cی-زای-تکل-ف-ن-ٶاlas-ڳ" ا؅h- ۯ- /ا؅hاساc88>ٴزتاسان-رسlef e؂سیd227"ی-/قd227"ی-اسی"r">-x;. sاسمیا- ">< f cی-زای-؈"ا" ز؈las-ڳ" اlumsاسمیا- /ا؅hاساc88>ٴزتوراق-بlef e؂سیd227"ی-/قd227"ی-اسی"r">ٴز1href="/کارlef e؂سیd227"ی-/قd227"ی-اسی"r">وساlef e؂سیd227"ی-/قd227"ی-اسی"r"><ل-x;. ؂؃iteیلس/a><ل-اlum؂اite/ا؅hاساc88>ٴز1وه-کارشlef e؂سیd227"ی-/قd227"ی-اسی"r">ٴز1کی/ رشنlef e؂سیd227"ی-/قd227"ی-اسی"r"><ر cی-زوlٴز1شناسی-اlef e؂سیd227"ی-/قd227"ی-اسی"r">< cی-ز-٬ -c lasن-ٶا-c ط;adیd22 -c سزشsچن-ٶxڳ فm vٴsڴ )/ ۳رشته-هساc88>ٴز2ه-های-کlef e؂سیd227"ی-/قd227"ی-اسی"r">
        • ٴز2اسان-رسlef e؂سیd227"ی-/قd227"ی-اسی"r">-x;msاسمیا- li227سان-ا-ر-ڳ" اlmsاسمیا- 227سان-ا-ی/رشته-هساc88>ٴز2وراق-بlef e؂سیd227"ی-/قd227"ی-اسی"r">ٴز2href="/کارlef e؂سیd227"ی-/قd227"ی-اسی"r">ٴز2ی" >وساlef e؂سیd227"ی-/قd227"ی-اسی"r">وlas
        • ٴز2اورزی-lef e؂سیd227"ی-/قd227"ی-اسی"r">
          امور ورزشی
         • -mnلی-از؈ش ٬>
         • /ا؅hاساc88>ٴز-subwٱاب/s=lef e؂سیd227"ی-/ لی-px؈شنا1/ لی- f8؈ش٬>-umnلی- f8؈ش xu-/ا؅hاساc88>ٴز-کی/ رشنlef e؂سیd227"ی-/ لی-px؈شنا1/ لی-px؈ش٬>
           وساlef e؂سیd227"ی-/-ڳ"می- e"r"ژmiڄtrت٧ا؈شحef e؂ h-target="_blanktem ڳ"می- e"r"ژm (ڄtrت٧ا؈ش)flef e؂اا؅hاساc88>ٴز11" style="">target="_blanktem cی-ز"itemسv clش22ٴز11subwٱاب/s=lef e؂سیd227"ی-/x cی-ivمی-pclass="itetarget="_blanktem cی-زمی-ٱشنااا؅hاساc88>ٴز3ناسان-رlef e؂سیd227"ی-/x cی-i>
          • target="_blanktemر cی->
          • ٴز/li>
          <ل-/ا؅hاساc88>ٴز">
           ٴز8شناسی-اlef e؂سیd227"ی-/مسمی
            <ل clasv>امور ورزشیٴز8وه-کارشل clasvhref="/کا/؂"/کlaت-ڳمی-px;.ٴناjd2-tکن-fٳ claتزمی-اٴناjdۯtکن/ا؅hاساc88>ٴز9href="/کارل clasvhref="/کا/ lسب f8اcmivassvسشclaclش٭رش )/--ڴنکا-umnlسب f8اcm vٴsssvسزlaclششنرش )/-تااٴز9ی" >وسال clasvhref="/کا/ temارx;ivtemز2-tکنxۇ،-20temار2شtemزۯtکنxۇاسان-رسمی-دادگ39اسان-رل clasvhref="/کا/ temارش )/ f8نا1شx"/ڮ0-ڱeنکا-umtemارش )/ f8ی- )/x"/ڮ0m"ٳ20ااٴز9ه-های-کل clasvhref="/کا/ۯtئ e؄" f8- و;.گd22-رسمیا f8- -uمtئ e؄" f8- )2گd22-رسمیا f8- /ا؅hاساc88>ٴز9اسان-رسل clasvhref="/کا/u-ٴز9>
              <ل- ٬>1hpp="width:2رشناسی-حسابداan-کاامور ورزشیامور ورزشی/mnf="/sک٧/آlassv " -ا-nf="/sک٧tem lassv " رو nf="/sک٧ا؅hاساc88>ٴز4وه-کارشل- ٬>/mnf="/sک٧/؅وبشnf="/sک٧tem وا-c nf="/sک٧ا؅hاساc88>ٴز5ابع-طبل- ٬>/mnf="/sک٧/d2ی-هٴز5href="/کارل- ٬>/mnf="/sک٧/d2ی-هٴزسمی-دادل- ٬>/mnf="/sک٧/d2ی-ه
               امور ورزشیل- ٬>/ک٧اد٧/آlassv " -ا-ک٧اد٧tem lassv " رو ک٧اد٧ا؅hاساc88>ٴز4شناسی-ال- ٬>/ک٧اد٧/؅وبشک٧اد٧tem وا-c ک٧اد٧ا؅hاساc88>ٴز4اسان-رل- ٬>/ک٧اد٧/جسمfclارi>ک٧اد٧tem سمfclumc=">ک٧اد٧ا؅hاساc88>ٴز5>
                 امور ورزشی/mڈٴس/آlassv " -ا-mڈite/ٌ-زlassv " رو اڈite//ا؅hاساc88>ٴز4>
                   امور ورزشی/mite/کٴا/آlassv " -ا-mite/کٴا-زlassv " رو اite/کٴا/ا؅hاساc88>ٴز4کی/ رشنل- ٬>/اite/کٴا/؅وبشاite/کٴاtem وا-c اite/کٴا/ا؅hاساc88>ٴز5می-دادل- ٬>/mite/کٴا/d2ی-ه- ٬اite/کٴاtemd2ی-ه- ٬ اite/کٴا/ا؅hاساc88>ٴز5ی" >وسال- ٬>/mite/کٴا/d2ی-هٴز5وه-کارشل- ٬>/mite/کٴا/d2ی-هٴز5شناسی-ال- ٬>/اite/کٴا/d2ی-ه
                    • id258 first">dj-lobileٴ ٴز-101 deeperia-hiddناسی-ا"ها وc ک٧ class="it.-و-ارش )/وه-ڳ" >an-کd258 first">dj-lobileٴ ٴز-30ابع-طبا وceگروmenu"رضه-هاenu" fbmenu">٧فmivا٧/لisنا1-f٧فm20٧٧/لis -٧n-کubmenساc88>dj-lobileٴ ٴز-30شناس-رس وceگروmenu"رضه-هاenu" fbmenu">-ا4heم04mز--ه/نutema؆jd2ی-eti2-sزdj-lobileٴ ٴز-30ی" >وساس وceگروmenu"رضه-هاenu" fbmenu">س-s>ڧ وcerض0 f8اcmiک-شspx;.مۇ٧دسشx;sژاسیس-s>.-0 f8اcm ک-شsا؅ۯۇ٧دس)2sژاn-کubmenساc88>dj-lobileٴ ٴز-37شناسی-ا٧ وceگروmenu"رضه-هاenu" fbmenu">وٌسشx-شsp clasبش؅وdj-lobileٴ ٴز-40ی" >وساس وceگروmenu"رضه-هاenu" fbmenu">ته-ی-iگروmenu"رضه-هاenu"ڧ bmenu">سیته-ی- ک٧ class="it.-و-ارش )/،ٳ-ڳ" >an-کubmenناسbmenساc88>dj-lobileٴ ٴز-110 deeperia-hiddناسی-اکروmenu"؇؆jضه-ه"هةروmenu"؇؆j.-و-ا/اd258 first">dj-lobileٴ ٴز-201 deeperia-hiddناسی-اةروmenu"؇؆jضه-ه//ڴ0نا1اةروmenu"">ضه-ه"ه/ڴ0ی- )/ةروmenu"">.-و-ا/اd258 first">dj-lobileٴ ٴز-277 مider deeperia-hiddنان-و-نقشه-sر.div ref="2شنز--٧n-کd258 first">dj-lobileٴ ٴز-27کی/ رشنةروmenu"؇؆jضه-ه//ڴ0نا1اةروmenu"">ضه-ه٧sر.div ref="widtمز--/ٴسa>< وceگروmenu"؇؆jضه-هاenu" fbmenu">ض0ةروmenu"">الضه-ه٧sر.div ref="widtمز--/ٴسa>< وceگروmenu"؇؆jضه-هاenu" fbmenu">ض0ةروmenu"">ال-eز--widtمbmenسمf==""هال22m"ز--م2شنbmenسمf=="n-کubmenساc88>dj-lobileٴ ٴز-2اسان-رسگروmenu"؇؆jضه-ه//ڴ0نا1اةروmenu"">ضه-ه٧sر.div ref="widtمز--/ٴسa>< وceگروmenu"؇؆jضه-هاenu" fbmenu">ض0ةروmenu"">ال-eل-ٲا"هال22m"ل-ٲااn-کubmenساc88>dj-lobileٴ ٴز-2ابع-طبدروmenu"؇؆jضه-ه//ڴ0نا1اةروmenu"">ضه-ه٧sر.div ref="widtمز--/ال-eس؈dj-lobileٴ ٴز-2شناس-رسمی-دادگستری/باز/ڴ0نا1اةروmenu"">ضه-ه٧sر.div ref="widtمز--/ٴسa>< وceگروmenu"؇؆jضه-هاenu" fbmenu">ض0ةروmenu"">ال-em04ڈ--widtمو< لxڈ--سی؅04ڈ--م2شو< لh پاۧاn-کubmenساc88>dj-lobileٴ ٴز-2ی" >وساسروmenu"؇؆jضه-هز/ڴ0نا1اةروmenu"">ضه-ه٧sر.div ref="widtمز--/ٴسa>< وceگروmenu"؇؆jضه-هاenu" fbmenu">ض0ةروmenu"">ال-eڳ-رشs-ال22mڳ-رشsn-کubmenساc88>dj-lobileٴ ٴز-2اسان-رگروmenu"؇؆jضه-هز/ڴ0نا1اةروmenu"">ضه-ه٧sر.div ref="widtمز--/ٴسa>< وceگروmenu"؇؆jضه-هاenu" fbmenu">ض0ةروmenu"">nf="بریnf="بn-کubmenساc88>dj-lobileٴ ٴز-2leaمنی-و-2001 style="">
                     ضه-ه٧sر.div ref="widtمز--/ٴسa>< وceگروmenu"؇؆jضه-هاenu" fbmenu">ض0ةروmenu"">؅04m">اس٧اد2ونز-ک-؅04m">شنb٧ادا؅ۯز-کn-کubmenساc88>dj-lobileٴ ٴز-2و-ارu">ضه-ه٧sر.div ref="widtمز--/ٴسa>< وceگروmenu"؇؆jضه-هاenu" fbmenu">ض0ةروmenu"">ت0اصاi iivطwidtم-ض و;. /کh پرtem 0اصشن iشط اض شنx;">dj-lobileٴ ٴز-2کی/ رشنةروmenu"؇؆jضه-ه//ڴ0نا1اةروmenu"">ضه-ه٧sر.div ref="widtمز--/ٴسa>< وceگروmenu"؇؆jضه-هاenu" fbmenu">ض0ةروmenu"">ج>1اf="/>1ا؆jٴاs-ج>1اf=ز-ا؆jٴسی-وسائط-نقلیهdj-lobileٴ ٴز-2شناسی-اٯروmenu"؇؆jضه-ه//ڴ0نا1اةروmenu"">ضه-ه٧sر.div ref="widtمز--/ٴسa>< وceگروmenu"؇؆jضه-هاenu" fbmenu">ض0ةروmenu"">؅و<اٷةرو-r"ه/و<اٷک٧"/ 2کiv-گnu">سائط-نقلیهdj-lobileٴ ٴز-29ه-های-کگروmenu"؇؆jضه-ه//ڴ0نا1اةروmenu"">ضه-ه٧sر.div ref="widtمز--/ٴسa>< وceگروmenu"؇؆jضه-هاenu" fbmenu">ض0ةروmenu"">زونjةh ٴس">"هزونj>سائط-نقلیهdj-lobileٴ ٴز-29اسان-رسگروmenu"؇؆jضه-ه//ڴ0نا1اةروmenu"">ضه-ه٧sر.div ref="widtمز--/ٴسa>< وceگروmenu"؇؆jضه-هاenu" fbmenu">ض0ةروmenu"">زونjآل-s<ل-sضه-ه٧sر.div ref="widtمز--/ٴسa>< وceگروmenu"؇؆jضه-هاenu" fbmenu">ض0ةروmenu"">زونjر0<ر0ضه-ه٧sر.div ref="widtمز--/زونjور-nu"اسیونj>ور-nu"اسائط-نقلیهdj-lobileٴ ٴز-29ی" >وساسروmenu"؇؆jضه-هز/ڴ0نا1اةروmenu"">ضه-ه٧sر.div ref="widtمز--/ٴسa>< وceگروmenu"؇؆jضه-هاenu" fbmenu">ض0ةروmenu"">ةروwidtةروگnu">widt٭و<ل-nu"">sv.ةرو"هةرو 2کiv-گnu">2شو<ل-از">ز"iکiv-سائط-ناسbmenساc88>dj-lobileٴ ٴز-240 مider deeperia-hiddنان-و-نقشه-0ی-ااluک-وc/اd258 first">dj-lobileٴ ٴز-24اسان-رسگروmenu"؇؆jضه-ه//ڴ0نا1اةروmenu"">ضه-ه0ی-اwidtک-وc/ٴسa>< وceگروmenu"؇؆jضه-هاenu" fbmenu">ض0ةروmenu"">sزmenuی">ef="widtپmenuی">ef="widtور-22س-l f8اcmiv">ef="cms-ازmenuی">ef="x"enuی">ef="xر-22س-l f8اcm v">ef="cmsسائط-نقلیهdj-lobileٴ ٴز-24ابع-طبدروmenu"؇؆jضه-ه//ڴ0نا1اةروmenu"">ضه-ه0ی-اwidtک-وc/ٴسa>< وceگروmenu"؇؆jضه-هاenu" fbmenu">ض0ةروmenu"">sل-eیسۯ/ٌ-ال22mیسۯ/وسائط-نقلیهdj-lobileٴ ٴز-24شناس-رسمی-دادگستری/باز/ڴ0نا1اةروmenu"">ضه-ه0ی-اwidtک-وc/ٴسa>< وceگروmenu"؇؆jضه-هاenu" fbmenu">ض0ةروmenu"">s؆-ژ="wibmeٴاs-s؆-ژ="ی-bmeٴسی-وسائط-نقلیهdj-lobileٴ ٴز-24ی" >وساسروmenu"؇؆jضه-هز/ڴ0نا1اةروmenu"">ضه-ه0ی-اwidtک-وc/ٴسa>< وceگروmenu"؇؆jضه-هاenu" fbmenu">ض0ةروmenu"">؅04sزmenuی-شsکwidtڅvراٱ-رtem 04><زmenuی-شsکا؅ۯخراٱ-رسائط-نقلیهdj-lobileٴ ٴز-24اسان-رگروmenu"؇؆jضه-هز/ڴ0نا1اةروmenu"">ضه-ه0ی-اwidtک-وc/ٴسa>< وceگروmenu"؇؆jضه-هاenu" fbmenu">ض0ةروmenu"">؅04-s>">epx;.ةروms؆--رtem 04>-s>">e؅2شةروms؆--رسائط-نقلیهdj-lobileٴ ٴز-24leaمنی-و-2001 style="">
                     ضه-ه0ی-اwidtک-وc/ٴسa>< وceگروmenu"؇؆jضه-هاenu" fbmenu">ض0ةروmenu"">تdی-هرxٲزشs-تdی-هرx"زشsسائط-نقلیهdj-lobileٴ ٴز-24و-ارu">ضه-ه0ی-اwidtک-وc/ٴسa>< وceگروmenu"؇؆jضه-هاenu" fbmenu">ض0ةروmenu"">u"پwidtu"پms؆اسu"پ 2u"پms؆اسائط-نقلیهdj-lobileٴ ٴز-24کی/ رشنةروmenu"؇؆jضه-ه//ڴ0نا1اةروmenu"">ضه-ه0ی-اwidtک-وc/ٴسa>< وceگروmenu"؇؆jضه-هاenu" fbmenu">ض0ةروmenu"">0ی-اwڳیبی0ی-اڳیبسائط-نقلیهdj-lobileٴ ٴز-24شناسی-اٯروmenu"؇؆jضه-ه//ڴ0نا1اةروmenu"">ضه-ه0ی-اwidtک-وc/ٴسa>< وceگروmenu"؇؆jضه-هاenu" fbmenu">ض0ةروmenu"">0ی-اwfbmes-ی-اfbmesسائط-نقلیهdj-lobileٴ ٴز-25ه-های-کگروmenu"؇؆jضه-ه//ڴ0نا1اةروmenu"">ضه-ه0ی-اwidtک-وc/ٴسa>< وceگروmenu"؇؆jضه-هاenu" fbmenu">ض0ةروmenu"">xر---xر--سائط-نقلیهdj-lobileٴ ٴز-25اسان-رسگروmenu"؇؆jضه-ه//ڴ0نا1اةروmenu"">ضه-ه0ی-اwidtک-وc/ٴسa>< وceگروmenu"؇؆jضه-هاenu" fbmenu">ض0ةروmenu"">ک--هر-x--هرسائط-نقلیهdj-lobileٴ ٴز-25ابع-طبدروmenu"؇؆jضه-ه//ڴ0نا1اةروmenu"">ضه-ه0ی-اwidtک-وc/ٴسa>< وceگروmenu"؇؆jضه-هاenu" fbmenu">ض0ةروmenu"">ةرل">emenuwidtک-س؈"u">اطclasvر-ةرل">emenuاluک-س؈"u">ز"iclasvرسائط-نقلیهdj-lobileٴ ٴز-25شناس-رسمی-دادگستری/باز/ڴ0نا1اةروmenu"">ضه-ه0ی-اwidtک-وc/ٴسa>< وceگروmenu"؇؆jضه-هاenu" fbmenu">ض0ةروmenu"">enu"widtenu"ضه؆jه"هenu" 2enu" ضه؆jهسائط-نقلیهdj-lobileٴ ٴز-25ی" >وساسروmenu"؇؆jضه-هز/ڴ0نا1اةروmenu"">ضه-ه0ی-اwidtک-وc/ٴسa>< وceگروmenu"؇؆jضه-هاenu" fbmenu">ض0ةروmenu"">nu"؇ج">n;.رh پنا-xu"؇ج">2شh پناسائط-نقلیهdj-lobileٴ ٴز-25اسان-رگروmenu"؇؆jضه-هز/ڴ0نا1اةروmenu"">ضه-ه0ی-اwidtک-وc/ٴسa>< وceگروmenu"؇؆jضه-هاenu" fbmenu">ض0ةروmenu"">ش22>وض1-f22>وض1سائط-نقلیهdj-lobileٴ ٴز-25leaمنی-و-2001 style="">
                     ضه-ه0ی-اwidtک-وc/ٴسa>< وceگروmenu"؇؆jضه-هاenu" fbmenu">ض0ةروmenu"">ا/کh پsn;.جنh پs-sا/کhens2شنh پsسائط-ناسbmenساc88>dj-lobileٴ ٴز-266 مider deeperia-hiddنان-و-نقشه-ةشس؈"uناا؅ۯnu"طناسsساd258 first">dj-lobileٴ ٴز-26و-ارu">ضه-هةشس؈"uناwidtگnu"0اسs/ٴسa>< وceگروmenu"؇؆jضه-هاenu" fbmenu">ض0ةروmenu"">ل-eآبی0ل22m"بسائط-نقلیهdj-lobileٴ ٴز-26کی/ رشنةروmenu"؇؆jضه-ه//ڴ0نا1اةروmenu"">ضه-هةشس؈"uناwidtگnu"0اسs/ٴسa>< وceگروmenu"؇؆jضه-هاenu" fbmenu">ض0ةروmenu"">وٌونjs-وٌونjsسائط-نقلیهdj-lobileٴ ٴز-26شناسی-اٯروmenu"؇؆jضه-ه//ڴ0نا1اةروmenu"">ضه-هةشس؈"uناwidtگnu"0اسs/ٴسa>< وceگروmenu"؇؆jضه-هاenu" fbmenu">ض0ةروmenu"">جh اenu"u">idtگnu"0اسs-جh رش )u">ۯnu"طناسsسائط-نقلیهdj-lobileٴ ٴز-27ه-های-کگروmenu"؇؆jضه-ه//ڴ0نا1اةروmenu"">ضه-هةشس؈"uناwidtگnu"0اسs/ٴسa>< وceگروmenu"؇؆jضه-هاenu" fbmenu">ض0ةروmenu"">جh idtگوmع-جh ا؅ۯر-رعسائط-نقلیهdj-lobileٴ ٴز-27اسان-رسگروmenu"؇؆jضه-ه//ڴ0نا1اةروmenu"">ضه-هةشس؈"uناwidtگnu"0اسs/ٴسa>< وceگروmenu"؇؆jضه-هاenu" fbmenu">ض0ةروmenu"">حکی۸رx-اٷ0سa>-حکی۸رۯ-اٷ 0سa>سائط-نقلیهdj-lobileٴ ٴز-27ابع-طبدروmenu"؇؆jضه-ه//ڴ0نا1اةروmenu"">ضه-هةشس؈"uناwidtگnu"0اسs/ٴسa>< وceگروmenu"؇؆jضه-هاenu" fbmenu">ض0ةروmenu"">enuax و"u">idtenuaxٲزشs-enuax"/؈"u">2شenuaxٲزشsسائط-نقلیهdj-lobileٴ ٴز-27شناس-رسمی-دادگستری/باز/ڴ0نا1اةروmenu"">ضه-هةشس؈"uناwidtگnu"0اسs/ٴسa>< وceگروmenu"؇؆jضه-هاenu" fbmenu">ض0ةروmenu"">زضsvx;ivi class="itوٌٌ-زضsv2شسان-روٌٌسائط-نقلیهdj-lobileٴ ٴز-27ی" >وساسروmenu"؇؆jضه-هز/ڴ0نا1اةروmenu"">ضه-هةشس؈"uناwidtگnu"0اسs/ٴسa>< وceگروmenu"؇؆jضه-هاenu" fbmenu">ض0ةروmenu"">ش">elasv-ش">elasvسائط-نقلیهdj-lobileٴ ٴز-27اسان-رگروmenu"؇؆jضه-هز/ڴ0نا1اةروmenu"">ضه-هةشس؈"uناwidtگnu"0اسs/ٴسa>< وceگروmenu"؇؆jضه-هاenu" fbmenu">ض0ةروmenu"">ةشس؈"uناwidtگnu"0اسs-ةشس؈"uناا؅ۯnu"طناسsسائط-نقلیهdj-lobileٴ ٴز-27leaمنی-و-2001 style="">
                     ضه-هةشس؈"uناwidtگnu"0اسs/ٴسa>< وceگروmenu"؇؆jضه-هاenu" fbmenu">ض0ةروmenu"">ۯ-س-ڳ"رenuaا-x-س-ڳ"رشenuasسائط-ناسbmenساc88>dj-lobileٴ ٴز-230 مider deeperia-hiddنان-و-نقشه-0/ک )2شte-ارش )/ا؅-ا4hum04mز--٧n-کd258 first">dj-lobileٴ ٴز-23اسان-رسگروmenu"؇؆jضه-ه//ڴ0نا1اةروmenu"">ضه-ه0/ک x;ivte-ارش )/widt-ا4heم04mز--/ٴسa>< وceگروmenu"؇؆jضه-هاenu" fbmenu">ض0ةروmenu"">vte-ارش )/ٴs-ت2سas>vte-ارش )/ٴsسائط-نقلیهdj-lobileٴ ٴز-2نابع-طبگروmenu"؇؆jضه-ه//ڴ0نا1اةروmenu"">ضه-ه0/ک x;ivte-ارش )/widt-ا4heم04mز--/ٴسa>< وceگروmenu"؇؆jضه-هاenu" fbmenu">ض0ةروmenu"">/ک x;ivte-ارش )/ٌ-/ک )2شte-ارش )/وسائط-نقلیهdj-lobileٴ ٴز-2ٱشناس-رسمی-دادگستری/باز/ڴ0نا1اةروmenu"">ضه-ه/ک x;ivte-ارش )/widt-ا4heم04mز--/ٴسa>< وceگروmenu"؇؆jضه-هاenu" fbmenu">ض0ةروmenu"">dاvte-زs-dاvte-زsسائط-نقلیهdj-lobileٴ ٴز-2ٌی" >وساسروmenu"؇؆jضه-هز/ڴ0نا1اةروmenu"">ضه-ه/ک x;ivte-ارش )/widt-ا4heم04mز--/ٴسa>< وceگروmenu"؇؆jضه-هاenu" fbmenu">ض0ةروmenu"">عۯر-/ٌ-عۯر-/وسائط-نقلیهdj-lobileٴ ٴز-2شناسی-اٯروmenu"؇؆jضه-ه//ڴ0نا1اةروmenu"">ضه-ه/ک x;ivte-ارش )/widt-ا4heم04mز--/ٴسa>< وceگروmenu"؇؆jضه-هاenu" fbmenu">ض0ةروmenu"">؅04nu"لnu">ناwdاs-و4nu"ل ۳ناdاsسائط-نقلیهdj-lobileٴ ٴز-2و-ارu">ضه-ه/ک x;ivte-ارش )/widt-ا4heم04mز--/ٴسa>< وceگروmenu"؇؆jضه-هاenu" fbmenu">ض0ةروmenu"">-ا4heم04mز--ٌ-x-ا4hum04mز--٧n-کئط-نقلیهdj-lobileٴ ٴز-2ناسان-رگروmenu"؇؆jضه-هز/ڴ0نا1اةروmenu"">ضه-ه/ک x;ivte-ارش )/widt-ا4heم04mز--/ٴسa>< وceگروmenu"؇؆jضه-هاenu" fbmenu">ض0ةروmenu"">یds>u">enu"ٴشx;ivزئ">eر-xیds>u">رش )ٴ؅2شeرn-کئط-نقلیهdj-lobileٴ ٴز-2کی/ رشنةروmenu"؇؆jضه-ه//ڴ0نا1اةروmenu"">ضه-ه/ک x;ivte-ارش )/widt-ا4heم04mز--/ٴسa>< وceگروmenu"؇؆jضه-هاenu" fbmenu">ض0ةروmenu"">"لe
                    • ضه-ه/ک x;ivte-ارش )/widt-ا4heم04mز--/ٴسa>< وceگروmenu"؇؆jضه-هاenu" fbmenu">ض0ةروmenu"">یds>u">x;ivdاvte-زs-xیds>u">2شdاvte-زsسائط-ناسbmenساc88>dj-lobileٴ ٴز-207 مider deeperia-hiddنان-و-نقشه-،؂ڳ s2شز-1ا-٧n-کd258 first">dj-lobileٴ ٴز-2-کی/ رشنگروmenu"؇؆jضه-ه"/ڴ0نا1اةروmenu"">ضه-ه،؂ڳ sx;ivز-1ا-/ٴسa>< وceگروmenu"؇؆jضه-هاenu" fbmenu">ض0ةروmenu"">"لeونjشs-ال22mونjشsn-کئط-نقلیهdj-lobileٴ ٴز-20شناسی-اٯروmenu"؇؆jضه-ه//ڴ0نا1اةروmenu"">ضه-ه،؂ڳ sx;ivز-1ا-/ٴسa>< وceگروmenu"؇؆jضه-هاenu" fbmenu">ض0ةروmenu"">"لeش )/ٴاi>
                    • ضه-ه،؂ڳ sx;ivز-1ا-/ٴسa>< وceگروmenu"؇؆jضه-هاenu" fbmenu">ض0ةروmenu"">"؈"uٳx;iv؈"u٧با1ivز--؈"uٳ2ش؈"u٧ا-c شز-n-کئط-نقلیهdj-lobileٴ ٴز-21اسان-رسگروmenu"؇؆jضه-ه//ڴ0نا1اةروmenu"">ضه-ه0؂ڳ sx;ivز-1ا-/ٴسa>< وceگروmenu"؇؆jضه-هاenu" fbmenu">ض0ةروmenu"">"x;iv-ار-1vر-می/رشکv f8- )2vڳ"ئf=ش2شر-1vرn-کئط-نقلیهdj-lobileٴ ٴز-21ابع-طبگروmenu"؇؆jضه-ه//ڴ0نا1اةروmenu"">ضه-ه0؂ڳ sx;ivز-1ا-/ٴسa>< وceگروmenu"؇؆jضه-هاenu" fbmenu">ض0ةروmenu"">"؇،/ز-sx;iv؇،/ر">-م؇،/ز-s2ش؇،/ر">n-کئط-نقلیهdj-lobileٴ ٴز-28ه-های-کگروmenu"؇؆jضه-ه//ڴ0نا1اةروmenu"">ضه-ه،؂ڳ sx;ivز-1ا-/ٴسa>< وceگروmenu"؇؆jضه-هاenu" fbmenu">ض0ةروmenu"">"لe،؂ڳ sx;ivوٌ-گn/ٴs-ال22m،؂ڳ s2شوٌ-گn/ٴsسائط-ناسbmenساc88>dj-lobileٴ ٴز-257 مider deeperia-hiddنان-و-نقشه-xرۇ٧گs2ۇ٧؈s2؈"uنااn-کd258 first">dj-lobileٴ ٴز-25کی/ رشنگروmenu"؇؆jضه-ه//ڴ0نا1اةروmenu"">ضه-هxرۇ٧گswidtڇ٧؈swidtڈ"uنا/ٴسa>< وceگروmenu"؇؆jضه-هاenu" fbmenu">ض0ةروmenu"">"لeڈ"uناi c"ل؈"uنااn-کbmenساc88>dj-lobileٴ ٴز-25شناسی-اٯروmenu"؇؆jضه-ه//ڴ0نا1اةروmenu"">ضه-هxرۇ٧گswidtڇ٧؈swidtڈ"uنا/ٴسa>< وceگروmenu"؇؆jضه-هاenu" fbmenu">ض0ةروmenu"">"وٌbmen؆jenu"">x;ivxظeآثرو"وٌbmen؆js-وٌbmen؆jشdu"">2شxظm"ثروشوٌbmen؆jsn-کbmenساc88>dj-lobileٴ ٴز-2ستری-رشگروmenu"؇؆jضه-ه//ڴ0نا1اةروmenu"">ضه-هxرۇ٧گswidtڇ٧؈swidtڈ"uنا/ٴسa>< وceگروmenu"؇؆jضه-هاenu" fbmenu">ض0ةروmenu"">"ش --رش -n-کbmenساc88>dj-lobileٴ ٴز-2اسان-رسگروmenu"؇؆jضه-ه//ڴ0نا1اةروmenu"">ضه-هxرۇ٧گswidtڇ٧؈swidtڈ"uنا/ٴسa>< وceگروmenu"؇؆jضه-هاenu" fbmenu">ض0ةروmenu"">"ئٌuwidt">-م1ix;iڇ٧؈ا1ا-م1اi c"ئٌu vٴs-م1ۇ٧؈ا1ا-م1ااn-کbmenساc88>dj-lobileٴ ٴز-2ابع-طبگروmenu"؇؆jضه-ه//ڴ0نا1اةروmenu"">ضه-هxرۇ٧گswidtڇ٧؈swidtڈ"uنا/ٴسa>< وceگروmenu"؇؆jضه-هاenu" fbmenu">ض0ةروmenu"">"بidt si-طبا؅- sin-کbmenساc88>dj-lobileٴ ٴز-2شناس-رسمی-دادگستری/باز/ڴ0نا1اةروmenu"">ضه-هxرۇ٧گswidtڇ٧؈swidtڈ"uنا/ٴسa>< وceگروmenu"؇؆jضه-هاenu" fbmenu">ض0ةروmenu"">فmل-ivte-؆اwعةر">"لevٴs-م1ms-فmل-شtemز">رةر"> ا22mٴs-م1msn-کbmenساc88>dj-lobileٴ ٴز-2ی" >وساسروmenu"؇؆jضه-هز/ڴ0نا1اةروmenu"">ضه-هxرۇ٧گswidtڇ٧؈swidtڈ"uنا/ٴسa>< وceگروmenu"؇؆jضه-هاenu" fbmenu">ض0ةروmenu"">men"widtmen"menu"">"-ةen"ا؅ةen"menu"">n-کbmenساc88>dj-lobileٴ ٴز-2اسان-رگروmenu"؇؆jضه-هز/ڴ0نا1اةروmenu"">ضه-هxرۇ٧گswidtڇ٧؈swidtڈ"uنا/ٴسa>< وceگروmenu"؇؆jضه-هاenu" fbmenu">ض0ةروmenu"">22ٴsڂs-xۄ22ٴsڂsسائط-ناسbmenساc88>dj-lobileٴ ٴز-219 مider deeperia-hiddنان-و-نقشه-xٲزشsساd258 first">dj-lobileٴ ٴز-22ستری-رشگروmenu"؇؆jضه-ه//ڴ0نا1اةروmenu"">ضه-هxٲزشs/ٴسa>< وceگروmenu"؇؆jضه-هاenu" fbmenu">ض0ةروmenu"">"لexٲزشswidt4mi:u٧ٲزشswidtۯ/٧enujxٲزشs-صلؾٲزشsا؅4mi:u٧ٲزشs2ش/٧enujx"زشsسائط-نقلیهdj-lobileٴ ٴز-22اسان-رسگروmenu"؇؆jضه-ه//ڴ0نا1اةروmenu"">ضه-هxٲزشs/ٴسa>< وceگروmenu"؇؆jضه-هاenu" fbmenu">ض0ةروmenu"">"ز-22-؆اwidt-ivenu"">"-"ز-22-؆ا2ش-شenu"">n-کbmenساc88>dj-lobileٴ ٴز-22ابع-طبگروmenu"؇؆jضه-ه//ڴ0نا1اةروmenu"">ضه-هxٲزشs/ٴسa>< وceگروmenu"؇؆jضه-هاenu" fbmenu">ض0ةروmenu"">"ل-f="/ڪه-1enu">"-"ل-f=m"ه-1enu">n-کbmenساc88>dj-lobileٴ ٴز-22شناس-رسمی-دادگستری/باز/ڴ0نا1اةروmenu"">ضه-هxٲزشs/ٴسa>< وceگروmenu"؇؆jضه-هاenu" fbmenu">ض0ةروmenu"">گsnuxٲزشs-گsnux"زشsسائط-نقلیهdj-lobileٴ ٴز-22ی" >وساسروmenu"؇؆jضه-هز/ڴ0نا1اةروmenu"">ضه-هxٲزشs/ٴسa>< وceگروmenu"؇؆jضه-هاenu" fbmenu">ض0ةروmenu"">ل٧د ٧ " idtڅه--f=lرxا1ا-ص">sv.آ/ٌ-dل٧د ٧ " ا؅ۅه--f=lر f8اcm -ص">ز"iآ/وسائط-ناسbmenساc88>dj-lobileٴ ٴز-225 مider deeperia-hiddنان-و-نقشه-xا؅ۆقا؅menu،/رsساd258 first">dj-lobileٴ ٴز-22leaمنی-و-2001 style="">
                     ضه-هحxٴidt قwidtenu،/رs/ٴسa>< وceگروmenu"؇؆jضه-هاenu" fbmenu">ض0ةروmenu"">صلevxٴidt قwidtenu،/رs-ال22mحxا؅ۆقا؅menu،/رsساbmenساc88>dj-lobileٴ ٴز-22و-ارu">ضه-هحxٴidt قwidtenu،/رs/ٴسa>< وceگروmenu"؇؆jضه-هاenu" fbmenu">ض0ةروmenu"">22-ئطwi قldensnu " idtغ٧صs-x22-ئطۆقlm"ٳsnu " ا؅m٧صsساbmenساc88>dj-lobileٴ ٴز-22کی/ رشنگروmenu"؇؆jضه-ه//ڴ0نا1اةروmenu"">ضه-هحxٴidt قwidtenu،/رs/ٴسa>< وceگروmenu"؇؆jضه-هاenu" fbmenu">ض0ةروmenu"">22-ئطwi قldل22٧u">ز-هjswidten کی۱-x22-ئطۆقlmل22٧u"> ز-هjs/ا؅hاساc88>dj-lobileٴ ٴز-22شناسی-اٯروmenu"؇؆jضه-ه//ڴ0نا1اةروmenu"">ضه-هحxٴidt قwidtenu،/رs/ٴسa>< وceگروmenu"؇؆jضه-هاenu" fbmenu">ض0ةروmenu"">22-ئطwi قldٴ22>ms-22-ئطۆقlmٴ22>msسائط-ناسbmenساc88>dj-lobileٴ ٴز-213 مider deeperia-hiddنان-و-نقشه->mxjs2شx٧دثساd258 first">dj-lobileٴ ٴز-21ی" >وساسروmenu"؇؆jضه-هز/ڴ0نا1اةروmenu"">ضه-ه>mxjswidtx٧دث/ٴسa>< وceگروmenu"؇؆jضه-هاenu" fbmenu">ض0ةروmenu"">ل٧د ٯ-enuق؇idtڅjک۬رۇidt روlٌ-dل٧د ٯ-enuق؇ا؅ۅjک۬رۇ/ا؅hاساc88>dj-lobileٴ ٴز-21اسان-رگروmenu"؇؆jضه-هز/ڴ0نا1اةروmenu"">ضه-ه>mxjswidtx٧دث/ٴسa>< وceگروmenu"؇؆jضه-هاenu" fbmenu">ض0ةروmenu"">"لxenu"">x;iٯۇ-1ر-ملxشdu"">2ٯۇ-1ر/ا؅hاساc88>dj-lobileٴ ٴز-21leaمنی-و-2001 style="">
                     ضه-ه>mxjswidtx٧دث/ٴسa>< وceگروmenu"؇؆jضه-هاenu" fbmenu">ض0ةروmenu"">"ment sijswidtmentهزs-آmen- sijs2شmenهزs/ا؅hاساc88>dj-lobileٴ ٴز-21و-ارu">ضه-ه>mxjswidtx٧دث/ٴسa>< وceگروmenu"؇؆jضه-هاenu" fbmenu">ض0ةروmenu"">"x٧دث-ص">sv.ةرو-حx٧دثاز">ز"iکiv-سائط-ساc88>dj-lobileٴ ٴز-21کی/ رشنگروmenu"؇؆jضه-ه//ڴ0نا1اةروmenu"">ضه-ه>mxjswidtx٧دث/ٴسa>< وceگروmenu"؇؆jضه-هاenu" fbmenu">ض0ةروmenu"">"لeوmxاسیل22mوmxاسائط-ناسbmenساc88>dj-lobileٴ ٴز-202 مider deeperia-hiddنان-و-نقشه->uنا>ب"> ا22اjڂوclu؅ۆفق؇ساd258 first">dj-lobileٴ ٴز-20شناس-رسروmenu"؇؆jضه-ه//ڴ0نا1اةروmenu"">ضه-ه>uنا>ب">"ل٧wijڂوclidt فق؇/ٴسa>< وceگروmenu"؇؆jضه-هاenu" fbmenu">ض0ةروmenu"">"">"رmx؇idt"l-uة؈lلx;iٯۈ<ٴسی-ٌ-م">"><رmx؇2شl-uکilل2ٯۈ<ٴسی-وسائط-ساc88>dj-lobileٴ ٴز-20ی" >وساسروmenu"؇؆jضه-ه//ڴ0نا1اةروmenu"">ضه-ه>uنا>ب">"ل٧wijڂوclidt فق؇/ٴسa>< وceگروmenu"؇؆jضه-هاenu" fbmenu">ض0ةروmenu"">"-عx;ivclasاu،-م-ع2شclasاu،سائط-ساc88>dj-lobileٴ ٴز-20اسان-رگروmenu"؇؆jضه-هز/ڴ0نا1اةروmenu"">ضه-ه>uنا>ب">"ل٧wijڂوclidt فق؇/ٴسa>< وceگروmenu"؇؆jضه-هاenu" fbmenu">ض0ةروmenu"">ل-"f="/s؆گswidtnu"روs-ل-"f=شs؆گs2شروsسائط-ساc88>dj-lobileٴ ٴز-20leaمنی-و-2001 style="">
                     ضه-ه>uنا>ب">"ل٧wijڂوclidt فق؇/ٴسa>< وceگروmenu"؇؆jضه-هاenu" fbmenu">ض0ةروmenu""> فق؇-نفق؇سائط-ناسbmenناسbmenساc88>dj-lobileٴ ٴز-363 مider deeperia-hiddنان-و-نقشه-ل،ٳه؈me ک٧ class="it.-و-ارش )/ fbmenu">ساd258 first">dj-lobileٴ ٴز-3ی" >وساسروmenu"؇؆jضه-هل< ه؈meةروmenu"رضه-هاenu" fbmenu">ل< ه؈meةروmenu"رضه-هاenu" fbmenu">ض x;ivte-ارش )/widt-ا4heم04mز--tnu"ع1iveveش )/ٲشs-م-م،ٳه؈me ک٧ class="it.-و-ارش )/ fbmenu">ز- )2شte-ارش )/ا؅ۆق4hum04mز--شع ش2mش )/ٲشs/ا؅hاساc88>dj-lobileٴ ٴز-3اسان-رگروmenu"؇؆jضه-هل< ه؈meةروmenu"رضه-هاenu" fbmenu">ل< ه؈meةروmenu"رضه-هاenu" fbmenu">ض x;ivte-ارش )/widt-ا4heم04mز--tnu"ع1-tnvte-ر>دe،x;".div ٴs>vکv f8- هاeوcli>
                    • ز- )2شte-ارش )/ا؅ۆق4hum04mز--شع -شvte-ر>m"ٳشx;">
                     شکv f8- اروcli>dj-lobileٴ ٴز-3leaمنی-و-2001 style="">
                     "ل< ه؈meةروmenu"رضه-هاenu" fbmenu">ض x;ivte-ارش )/widt-ا4heم04mز--tn04m22سناهj4heٵlز-eش صf-م-م،ٳه؈me ک٧ class="it.-و-ارش )/ fbmenu">ز- )2شte-ارش )/ا؅ۆق4hum04mز--ش04m22سی-ٲهj4hشlز-ش صf/ا؅hاساc88>dj-lobileٴ ٴز-3و-ارu">ل< ه؈meةروmenu"رضه-هاenu" fbmenu">ض x;ivte-ارش )/widt-ا4heم04mز--tnأ-هیلlل-م-م،ٳه؈me ک٧ class="it.-و-ارش )/ fbmenu">ز- )2شte-ارش )/ا؅ۆق4hum04mز--شأ-هیرlل/ا؅hاساc88>dj-lobileٴ ٴز-3کی/ رشنگروmenu"؇؆jضه-ه/ل< ه؈meةروmenu"رضه-هاenu" fbmenu">/ل< ه؈meةروmenu"رضه-هاenu" fbmenu">ض x;ivte-ارش )/widt-ا4heم04mز--tnقةس"widt4mi:f-م-م،ٳه؈me ک٧ class="it.-و-ارش )/ fbmenu">ز- )2شte-ارش )/ا؅ۆق4hum04mز--شق کٳ"ا؅4mi:f/ا؅hاساc88>dj-lobileٴ ٴز-3شناسی-اٯروmenu"؇؆jضه-ه/ل< ه؈meةروmenu"رضه-هاenu" fbmenu">/ل< ه؈meةروmenu"رضه-هاenu" fbmenu">ض x;ivte-ارش )/widt-ا4heم04mز--tnٳ/>"؂صse،؈ر->"e2222tnvte-ر>-م-م،ٳه؈me ک٧ class="it.-و-ارش )/ fbmenu">ز- )2شte-ارش )/ا؅ۆق4hum04mز--شٳ/>20قصs ار->m"ٳ؄2222شvte-ر>m/ا؅hاساc88>dj-lobileٴ ٴز-37ه-های-کگروmenu"؇؆jضه-ه/ل< ه؈meةروmenu"رضه-هاenu" fbmenu">/ل< ه؈meةروmenu"رضه-هاenu" fbmenu">ض x;ivte-ارش )/widt-ا4heم04mز--txرۈز- )2شte-ارش )/ا؅ۆق4hum04mز--xرۈdj-lobileٴ ٴز-37اسان-رسگروmenu"؇؆jضه-ه/ل< ه؈meةروmenu"رضه-هاenu" fbmenu">/js> ه؈meةروmenu"رضه-هاenu" fbmenu">-م-s>،ٳه؈me ک٧ class="it.-و-ارش )/ fbmenu">/ا؅hاساc88>dj-lobileٴ ٴز-37اسان-رگروmenu"؇؆jضه-هل< ه؈meةروmenu"رضه-هاenu" fbmenu">س ه؈meةروmل-ٲۧةروmenu"">x;ivmsjxh پوme-مٳه؈me ک٧ clل-ٲۧ ک٧ class="it-2شmsj-پوmeسائط-ناسbmenساc88>dj-lobileٴ ٴز-3ناسان-رگروmenu"؇؆jضه-هزرفdenرش "گروmenu"؇؆jضه-هاenu" fbmenu">-مرفرشرش " ک٧ class="it )/ضه-هرش )/ fbmenu">/ا؅hاساc88>dj-lobileٴ ٴز-3شناس-رسمی-دادگستری/بازوگاد-صلةروmenu"رضه-هاenu" fbmenu">-موگاد -صل ک٧ class="it.-و-ارش )/ fbmenu">/ا؅hاساc88>dj-lobileٴ ٴز-37ابع-طبدروmenu"؇؆jضه-ه/-ٸsdةروmenu"رضه-هاenu" fbmenu">-ل-ٸs ک٧ class="it.-و-ارش )/ fbmenu">/ا؅hاناسbmenساc88>dj-lobileٴ ٴز-103 active مider deeperia-hiddنان-و-نقشه-ققا؅ۂ٧؆sjساd258 first">dj-lobileٴ ٴز-109 active مider deeperia-hiddنان-و-نقشه-ل is>شقق">ساd258 first">dj-lobileٴ ٴز-32leaمنی-وققwidtڂ٧؆sj/ل is>tnقق">/آlass=" " m0-ظرفsنا1اmenلف"e0ی-ڹ؇ارش )/ٌ-مlass=" " شو ظرفsی- ارenلفm"ٳشی-ڹشte-ارش )//ا؅hاساc88>dj-lobileٴ ٴز-32و-ارu">tnقق">/اظ- 4nu"ل-مظ- 4nu"ل/ا؅hاساc88>dj-lobileٴ ٴز-32کی/ رشنشققwidtڂ٧؆sj/ل is>tnقق">/اxenuاصع٧اmلع-s m0-صع٧اmenلldو-صع٧اmenرفر٧؆s-مxenuاm"ٹ٧ا mلع sشو ،ٹ٧ا menلl2شٹ٧ا menرف><ر٧؆s/ا؅hاساc88>dj-lobileٴ ٴز-32شناسی-اققwidtڂ٧؆sj/ل is>tnقق">/اx؇؆e22sنu"ل-مx؇؆؄22s -صل/ا؅hاساc88>dj-lobileٴ ٴز-33ه-های-کشققwidtڂ٧؆sj/ل is>tnقق">/تق">فstxرۈف sxرۈdj-lobileٴ ٴز-33اسان-رسققwidtڂ٧؆sj/ل is>tnقق">/،dه-ها04mاmisكا0وctهد-می/ر2شu"->ٳ.-و-ار04mا اisكر0وc٧د/ا؅hاساc88>dj-lobileٴ ٴز-33شناس-رشققwidtڂ٧؆sj/ل is>tnقق">/دmارۇlasلlidک٧cli>اis>زlidtdک٧cli>ا0وct؇کی-مmارۇشdلl dک٧cli> is>زlا؅dک٧cli> 0وc؇کی/ا؅hاساc88>dj-lobileٴ ٴز-334 curhidd activeشناس-رشققwidtڂ٧؆sj/ل is>tnقق">/رع1->هli-تنۇ-"e0٧ظse2xh پوmetڂ"->4mز-- -مع1->ڳۇlا-تٯۇ-m"ٳش٧ظsا؅ۆ پوme ڂ"->4mز-- /ا؅hاساc88>dj-lobileٴ ٴز-3ابع-طب۴ققwidtڂ٧؆sj/ل is>tnقق">/پ->4كsjگ.آ/->4رش )/ٌ- -پ->4كsjگآ/->4رش )/ٌ- /ا؅hاساc88>dj-lobileٴ ٴز-37شناس-رشققwidtڂ٧؆sj/ل is>tnقق">/dک٧cli>اs>کیق">->؇ا؈-txtیس۶mز>
                    • s>کیق"> >؇ا؈-ا؅یس۶mز>dj-lobileٴ ٴز-37ی" >وساشققwidtڂ٧؆sj/ل is>tnقق">/dک٧cli>اis>زlidtdک٧cli>ا0وct؇کی- dک٧cli> is>زlا؅dک٧cli> 0وc؇کی/ا؅hاساc88>dj-lobileٴ ٴز-37و-ارu">tnقق">/xرۈ- ڈرۈ/ا؅hاساc88>dj-lobileٴ ٴز-37کی/ رشنشققwidtڂ٧؆sj/ل is>tnقق">/اxisکwi si">x;ivکیوi>اsر->x;ivکشsک-مxisکیsi-2شکیوi> ار->2شکشsک/ا؅hاساc88>dj-lobileٴ ٴز-38ه-های-کشققwidtڂ٧؆sj/ل is>tnقق">/ت-ٴsjtxtی؇نی-ه؆jtx"ٳ iۇ-"sv.ر0نۄک-م-ٴsjا؅ی؇ ی-ه؆j ڂ"ٳ iۇ-><ر0ٯۄک/ا؅hاساc88>dj-lobileٴ ٴز-38اسان-رسققwidtڂ٧؆sj/ل is>tnقق">/سuق؁لlmen؈-فش )/sن2xhnوce٧؆تقال-مسuق؁لl؈-فش )/sا؅ۆnوc اتقال/ا؅hاساc88>dj-lobileٴ ٴز-38ی" >وساشققwidtڂ٧؆sj/ل is>tnقق">/siژstxاهj4hejگxاپو">x;ivۈ2شۈdj-lobileٴ ٴز-38اسان-رشققwidtڂ٧؆sj/ل is>tnقق">/ۇ-"siژش )/ٲشsct/->4رش )/ٱ"sv.x-ٲهj4h f8- هیenuکwidtرۈ4رش )/م>x-ٲهj4h f8- هیsienuک2شۈdj-lobileٴ ٴز-38leaمنی-وققwidtڂ٧؆sj/ل is>tnقق">/عڂ"-اسx;ivکیوi>اstxیسوi-مڂ" اس2شکیوi> بxیسوi/ا؅hاساc88>dj-lobileٴ ٴز-38کی/ رشنشققwidtڂ٧؆sj/ل is>tnقق">/ی؇ن-ٲهj4h f8- هt/->4رش )/ٱx;ivsiژstxاهj4hejگxاپو">- ی؇ -ٲهj4h f8- هآ/->4رش )/م2شsiژ sx-ٲهj4h؆jگxاپو">/ا؅hاناسbmenساc88>dj-lobileٴ ٴز-107 مider deeperia-hiddنان-و-نقشه-x٧؆sjا؅ۄ-"s/اd258 first">dj-lobileٴ ٴز-30شناسی-اققwidtڂ٧؆sj/ق٧؆sjwidtڄ-"s/ڂ" وct؇کی--"sv.خs؆4h f8- هtte-ه-1؆s- ڂ" وcم؇کی-->dj-lobileٴ ٴز-31ه-های-کشققwidtڂ٧؆sj/ق٧؆sjwidtڄ-"s/ڂ" وct-ٴsjtتکلlف"sv->">x;isگ٧و">وcli>widtٌ- -- - ڂ" وcم-ٴsjتکلlفشu"->">2isگ٧و">روcli>ا؅ۆ- -- /ا؅hاساc88>dj-lobileٴ ٴز-31اسان-رسققwidtڂ٧؆sj/ق٧؆sjwidtڄ-"s/ڂ" وct-ٴsjtوi-i>اsisکwi٧؂0e0"-- هtوcli>xisکۈ٧؂m"ٳش"-- هروcli>">2شs-4mز--ٌ- /ا؅hاساc88>dj-lobileٴ ٴز-31ابع-طب۴ققwidtڂ٧؆sj/ق٧؆sjwidtڄ-"s/ڂ" وct4mi:txرۈdj-lobileٴ ٴز-31شناس-رشققwidtڂ٧؆sj/ق٧؆sjwidtڄ-"s/i class="it" وctکwآ/->4رش )/ f8نا1-مسان-ر" وcمکآ/->4رش )/ f8ی- /ا؅hاساc88>dj-lobileٴ ٴز-31ی" >وساشققwidtڂ٧؆sj/ق٧؆sjwidtڄ-"s/سuق؁لlx;ivقwi؇-مسuق؁لl2شقا؇/ا؅hاساc88>dj-lobileٴ ٴز-31و-ارu">dj-lobileٴ ٴز-31کی/ رشنشققwidtڂ٧؆sj/ق٧؆sjwidtڄ-"s/" وctکwآ/->4رش )/ f8- ;ivسان--ٌ-.آ/ٌ-ر" وcمکآ/->4رش )/ f8- 2شسان--ٌ-آ/وسائط-ساc88>dj-lobileٴ ٴز-31شناسی-اققwidtڂ٧؆sj/ق٧؆sjwidtڄ-"s/ڂ" وct->0ن;isگ٧و">sv->">0ط;ieش ٶ0ن )/ٲشsctsv->">xenرفهttsc )/ٱ"">-ٱ" وcم-> 2isگ٧و">رu"->">ا ط;ixیٶ )/ٲشscu"->">xenرفه tsc )/ و">؈سائط-ساc88>dj-lobileٴ ٴز-32ستری-رشققwidtڂ٧؆sj/ق٧؆sjwidtڄ-"s/ڂ" وct-ٴsjtتكلlفٶ-i>ا
                    • dj-lobileٴ ٴز-32اسان-رسققwidtڂ٧؆sj/ق٧؆sjwidtڄ-"s/ڂ" وct-ٴsjtوi-i>اsisکwi٧؂0e0"-- هtوcli>xisکۈ٧؂m"ٳش"-- هروcli>">2s-4mز--ٌ- ۈ٧سان--ٌ-آ/؈سائط-ساc88>dj-lobileٴ ٴز-32ابع-طب۴ققwidtڂ٧؆sj/ق٧؆sjwidtڄ-"s/ڂ" وctۄmن )/كsi>اsv->">xۈ٧wdاs-ڂ" وcمۄm )/كsi>u"->">xۈ٧dاs؈سائط-ساc88>dj-lobileٴ ٴز-32شناس-رشققwidtڂ٧؆sj/ق٧؆sjwidtڄ-"s/اٴs4he"">xۈ٧wا"-ف"dاtت-4m/ٌ-اٴs4h ی/رشu"->">xۈ٧ا"-فdات-4m/؈سائط-ساc88>dj-lobileٴ ٴز-32ی" >وساشققwidtڂ٧؆sj/ق٧؆sjwidtڄ-"s/ڂ" وctۆnوc f8هtقse ِ-ٌ-٧misکwidtsv->">xۈٱد-s>ivs-4mز-- f8نا1-ڂ" وcمۆnوc f8هتقsاِ-ٌ-٧xisکۈشu"->">xۈٱد -s>شs-4mز-- f8ی- /ا؅hاساc88>dj-lobileٴ ٴز-32اسان-رشققwidtڂ٧؆sj/ق٧؆sjwidtڄ-"s/څۈ٬e2ن ؇٬،-څۈ٬ا؅۴ ؇٬/ا؅hاناسbmenساc88>dj-lobileٴ ٴز-108 مider deeperia-hiddنان-و-نقشه-msj-x -ٌ/اd258 first">dj-lobileٴ ٴز-30اسان-رشققwidtڂ٧؆sj/vmsjxhxنا1/vmsjxhx>"s">x" وctدروmenu"؇؆jضه-هاenu" fbmenu">-ٴmsj-x >"s">ر" وcمدروmenu"؇؆j.-و-ارش )/ fbmenu">/ا؅hاساc88>dj-lobileٴ ٴز-30leaمنی-وققwidtڂ٧؆sj/vmsjxhxنا1/vmsj f8hx>"s">x" وctڲ-هjdاs-vmsj f8hx >"s">ر" وcمز-هj)dاs؈سائط-ساc88>dj-lobileٴ ٴز-30و-ارu">-شmsj f8hx xhnوc-ٴsjكروmenu"؇؆j.-و-ارش )/ fbmenu">/ا؅hاساc88>dj-lobileٴ ٴز-30کی/ رشنشققwidtڂ٧؆sj/vmsjxhxنا1/vmsjxhx>"s">x" وct-ٴsjtتکلlفوٶ-i>ا">x;-؇ارش )/ f8- هtکیق"-٧دضه-ه-شmsj-x >"s">ر" وcم-ٴsjتکلlفوٶ-i>">ۈش؇ارش )/ f8- هx،ق"٧د.-و-ا/ا؅hاناسbmenساc88>dj-lobileٴ ٴز-10ی" >وساشققwidtڂ٧؆sj/menu-هjل-ژهtڄmت٧اxحققه-target="_blank-venu-هjل-ژه (ڄmت٧اx)شقق">ساbmenساc88>dj-lobileٴ ٴز-10اسان-رشققwidtڂ٧؆sj/x" وct؇ت">جxۈٱشclۈٱdj-lobileٴ ٴز-10leaمنی-وققwidtڂ٧؆sj/x" وctڲ-هjdاs-target="_blank-ٱ" وcم-هj)dاsساbmenساc88>dj-lobileٴ ٴز-31اسان-رشققwidtڂ٧؆sj/x" وctدروجxۈٱdj-lobileٴ ٴز-31leaمنی-وققwidtڂ٧؆sj/x" وctرۈ<،/طxۈ٬e2ن ؇٬،-target="_blank-ر" وcمرۈ<،/طxۈ٬ا؅۴ ؇٬/ا؅hاساc88>dj-lobileٴ ٴز-3نابع-طب۴ققwidtڂ٧؆sj/قةس"widt4mi:fx;-؇uق؁لl-target="_blank-ٴق کٳ"ا؅4mi:fۈش؇uق؁لl/ا؅hاساc88>dj-lobileٴ ٴز-37leaمنی-وققwidtڂ٧؆sj/x" وct٧ظ-xۇ٧د">x;iکنvenu-؇ارش )/ٌ-مڂ" وcمۧظ-xۇ٧د">ۈکنvenuش؇ارش )//ا؅hاساc88>dj-lobileٴ ٴز-38شناسی-اققwidtڂ٧؆sj/مmز-کwiانf="/اtnضۈٱ0e0ک۪e،٧ادضه-ه-مmز-کا٪f=شاشۈٱm"ٳشک۪؅٧اد.-و-ا/ا؅hاناسbmenساc88>dj-lobileٴ ٴز-392 مider deeperia-hiddنان-و-نقشه-ل is>>dj-lobileٴ ٴز-38ابع-طبل is>عۯر-//آlز-"widt-ک٧c-xsiک>دe0؇ار-vlز-"ۈشu"ک٧c-یsiک>m"ٳش؇ار/ا؅hاساc88>dj-lobileٴ ٴز-38و-ارu">عۯر-//ق"ر-/iۇ-"-هjx;iاهj4he کن-مڂ"ٳ iۇ--هj)2اهj4h۴ کن/ا؅hاساc88>dj-lobileٴ ٴز-39شناس-رل is>عۯر-//vl">ب f8- هtts>">زiل>رش )/lmeا-/ٌ-شl">ب f8- ه tss>">iلشu"رش )/lت-4m//ا؅hاساc88>dj-lobileٴ ٴز-39ی" >وسال is>عۯر-//v؇ارx;-؇زe کنxۇ،-ش؇ارۈش؇ز۴ کنxۇ-سائط-ساc88>dj-lobileٴ ٴز-39اسان-رل is>عۯر-//v؇ارش )/ f8نا1">xر-""e0ا-/ٌ-ش؇ارش )/ f8ی- اxر-"m"ٳش-4m//ا؅hاساc88>dj-lobileٴ ٴز-39ستری-رشل is>عۯر-//۴ ئل-i> f8- ;iگٯ04mز-- f8- -مmئل-i> f8- ۈگٯ04mز-- f8- /ا؅hاساc88>dj-lobileٴ ٴز-39اسان-رسل is>عۯر-//nوis>ثگٯ04mز-- f8- -شوis>ثگٯ04mز-- f8- /ا؅hاساc88>dj-lobileٴ ٴز-39leaمنی-ول is>عۯر-//nوا/->4شscگ;ivۈ،/ط"---ٴ/->4شscگ f8- -شواx>4شscگۈشۈ،/طش"---x>4شscگ f8- /ا؅hاناسbmenساc88>dj-lobileٴ ٴز-336 مider deeperia-hiddنان-و-نقشه-ل- >"/اd258 first">dj-lobileٴ ٴز-337 مider deeperia-hiddنان-و-نقشه-l--ک٧/اd258 first">dj-lobileٴ ٴز-34اسان-رسل- >"/l--ک٧/آlass=" " m0-آ--ک٧-vlass=" " شو آ--ک٧/اسbmenساc88>dj-lobileٴ ٴز-34و-ارu">"/l--ک٧/رۈxل- >"0آ--ک٧-vۈxۇ- >"ا آ--ک٧/اسbmenساc88>dj-lobileٴ ٴز-35ابع-طبل- >"/l--ک٧/s-هdj-lobileٴ ٴز-35شناس-رل- >"/l--ک٧/s-هiv--ک٧-لs-هdj-lobileٴ ٴز-35اسان-رل- >"/l--ک٧/s-هdj-lobileٴ ٴز-3اسان-رسل- >"/l--ک٧/s-هdj-lobileٴ ٴز-338 مider deeperia-hiddنان-و-نقشه-ک٧٧اد٧/اd258 first">dj-lobileٴ ٴز-34ی" >وسال- >"/ک٧٧اد٧/آlass=" " m0-ک٧٧اد٧-vlass=" " شو ک٧٧اد٧/اسbmenساc88>dj-lobileٴ ٴز-34شناسی-ال- >"/ک٧٧اد٧/رۈxل- >"0ک٧٧اد٧-vۈxۇ- >"ا ک٧٧اد٧/اسbmenساc88>dj-lobileٴ ٴز-34اسان-رل- >"/ک٧٧اد٧/جmزfe،؅i>iv04mاxل- >"ک٧٧اد٧-vmزfش->ر04mا xۇ- >"ک٧٧اد٧/اسbmenساc88>dj-lobileٴ ٴز-35leaمنی-ول- >"/ک٧٧اد٧/s-هdj-lobileٴ ٴز-35کی/ رشنل- >"/ک٧٧اد٧/s-هdj-lobileٴ ٴز-339 مider deeperia-hiddنان-و-نقشه-٧٧lس/اd258 first">dj-lobileٴ ٴز-34شناس-رل- >"/l٧lس/آlass=" " m0-l٧٪؇٧/ٌ-مlass=" " شو ا٧٪؇٧//ا؅hاساc88>dj-lobileٴ ٴز-34leaمنی-ول- >"/l٧lس/ر-/نا1اxل- >"0ا٧٪؇٧/ٌ-ر-/ی- اxۇ- >"ا ا٧٪؇٧//ا؅hاساc88>dj-lobileٴ ٴز-35ستری-رشل- >"/l٧lس/s-هر""صsclm٧٪؇٧/ٌ-لs-ه؅"صscl ا٧٪؇٧//ا؅hاساc88>dj-lobileٴ ٴز-3ستری-رشل- >"/l٧lس/s-هdj-lobileٴ ٴز-340 مider deeperia-hiddنان-و-نقشه-٧؇ٱ-/lا/اd258 first">dj-lobileٴ ٴز-34ابع-طبل- >"/l؇ٱ-/lا/آlass=" " m0-l؇ٱ-/lا-مlass=" " شو ا؇ٱ-/lا/ا؅hاساc88>dj-lobileٴ ٴز-34کی/ رشنل- >"/ا؇ٱ-/lا/رۈxل- >"0ا؇ٱ-/lا-vۈxۇ- >"ا ا؇ٱ-/lا/ا؅hاساc88>dj-lobileٴ ٴز-35اسان-رسل- >"/l؇ٱ-/lا/s-ها؇ٱ-/lا-لs-ه ا؇ٱ-/lا/ا؅hاساc88>dj-lobileٴ ٴز-35ی" >وسال- >"/ا؇ٱ-/lا/s-هdj-lobileٴ ٴز-35و-ارu">"/l؇ٱ-/lا/s-هdj-lobileٴ ٴز-35شناسی-ال- >"/ا؇ٱ-/lا/s-هdj-lobileٴ ٴز-39و-ارu">dj-lobileٴ ٴز-11اسان-رس-ا4heٳ <ماc88>dj-offcanvas-end-ta-نقشه- /side> /م> <مid="jm-sysٴ-messageشماc88>container-fluidیمid="sysٴ-message-container"> <مid="jm-main"> <ماc88>container-fluidی /ماc88>row-fluidی <مid="jm-contiddاc88>span7 offset3" data-xtalet="span12" data-talet="span100" data-lobile="span100"> /ماc88>ٴ-page ٴscope ٴtype="https://schema.org/Article"> nLanguage contidd="fa-IR" /> <ماc88>page-header"> /h2 ٴprop>headline"> رع1->ڳۇlا-تٯۇ-m"ٳش٧ظsا؅ۆ پوme ڂ"->4mز-- //م> <ماc88>cons"> /ماc88>btn-group pull-right"> btn dropdown-toggle" type="button"id="dropdownMenuButton-25" aria-label="،/ز->4دروm04" data-toggle="dropdown" aria-haspopup>true" aria-expanded="false"> con-cog" aria-hidden>true"> c-hit" aria-hidden>true"> d258 first"ropdown-menu" aria-labelledby="dropdownMenuButton-25"> ساc88>print-con"> ارu">حقق">/رع1->هli-تنۇ-"e0٧ظse2xh پوmetڂ"->4mز-- ?tmpl=componidd&print=1" title="u"پٯۂ <.-1->ڳۇlا-تٯۇ-m"ٳش٧ظsا؅ۆ پوme ڂ"->4mز-- >" onclick="w-نow.open(this.u">,'w-2','status=no,toolbar=no,scrollbars=yes,titlebar=no,menubar=no,resizale=yes,width=640,height=480,directories=no,location=no'); hiturn false;" hil="nofollow"> con-print" aria-hidden>true"> u"پ /> ؅h ساc88>email-con"> ارu">,'w-2','width=400,height=450,menubar=yes,resizale=yes'); hiturn false;" hil="nofollow"> con-envelope" aria-hidden>true"> ؅h نا //م> d258 firstarticle-info mutedی ت٧ٶ->is> //t c-tegory-name"> fbmeه: ارu">حقق">/رع1->هli-تنۇ-"e0٧ظse2xh پوmetڂ"->4mز-- /17dةروmenu"رضه-هاenu" fbmenu">lققwidtڂ٧؆sj/م is>حقق"> ٴprop>genre-ل is>><قق">/> //d> publishedی con-caliddar" aria-hidden>true"> create"> con-caliddar" aria-hidden>true"> hits"> con-eye-open" aria-hidden>true"> nteractionCouddاontidd="UserPageVisits:8475" /> و "s: 8475 articleBody">

                     rtl" style="text-align: center;> .-1->ڳۇlا-تٯۇ-m"ٳش٧ظsا؅ۆ پوme ڂ"->4mز--

                     rtl" style="text-align: justify;> ۱:  ذر-x smزc /isک"ٳش"ٳۈشvۈ< ڂ"->4mز-
                     ۲:"ٳ> عواc /"->4mز-(موٴs-x-٧vm>ۇ-x-٧یsiک>m"ٳش؇ارۈ...)
                     ۳:"ٳ> عواc ت٧ٵsc4mز- (یوٴs-x-آ/->4رش )/م٬m>ی)
                     ۴: ذر2s-عڂ" ( العڂ22شر٨- اللص22٧xللوcمع،لشvۈ<ۇ-ا -و ا8- زلذsc آووازوفوازالعڂ22)
                     ۵:ذر2واc طرفهc /"->4mز- (xرۈ4m>xۈ٬ا؅۴ ؇٬ۈ...)
                     ۶:  ذرهxێ>><قق">۴ سم/l-(dک٧cli>٧c٧v٧cli>٧c٧ق">i>٧c >ل1->٧c٧فۈcli>٧c)
                     ۷:xۈٶۈٹ ڂ"->4mز-
                     ۸: ذریcli /"->4mز- و د/"ۈشوi(ثلvlق"-‌٧cli٧-٧یcl‌٧clivm>ۇو...)mٴۅا ص22"اmزۈٴۅارۈف
                     ۹:  ت-ٴsjش">هxر-ز-ر"ٳۂ"->4mز-
                     ۱۰:  ت--فو ت-ٴsjشvۈ<و ت-ز-
                     ۱۱:  ت-ٴsjمlا؅ڧوۆ
                     ۱۲:  ت-ٴsjم>m"lز-رcliف( ا>ر--قm"ٳوi-ۈشَکَ-هر-و ا>ر--قmک-هر حlز-رcliف)
                     ۱۳:"-ٴsjوع"-هj-"ٳش22"اmم  اjvmۅا-ز- (-٧اد.-ز22)
                     ۱۴: شscهرا؅ڧوۆ ۱۵:  ت-ٴsjزشscهرتslا؅ت/l  xۈٱد"->4mز-
                     ۱۶:"-ٴsjوٶ-i>enرف>کنوۆ">xۄک/br /> ۱۷:"-ٴsjتکلlفشا>4m-
                     ۱۸: شscهر-ارشهx"->4mز- ٳش22"اvۈ<شوis>ثا؅-رcliف( ا>ر--قm"ق"xه >vte٧xhnliل٧xhvte-ۈ...)
                     ۱۹:"-ٴsjتکلlفشs>اسا1">u"رش )/l،ٳش22xۈٶۈٹ ڂ"->4mز-
                     ۲۰:  ت-ٴsjتکلlفوٶ-i>ڧک‌ا1">صs>رۇشٳش22"اmمxۈ٬ۈ ۲۱:"-ٴsjتکلlفشs>اسا1">u"رش )/lٴ س۱ض sx س۱ضهj
                     ۲۲:"-ٴsjتکلlفزشففvte- ٳش--ٌj)2شsxit.شjvmۅx سxۄه
                     ۲۳:  ۆ پوme ؅ت٧ظsا"->4mز- ووۆاmxه ۈشvر٨ ۈشو خطشۈٴ
                     ۲۴:ت٧٬ه  ؅ حقm"-شfۈشقm"-i>lٴ ؇ٳشٳش-٧اد؅سxۄisک  ۈشفظآ/وbr /> ۲۵:ڳ-xڳۇxۄک.شقm"-ر>x،ق(ق- -"اv1">شش )"ٳۅۄک.s پی)vۈ4mز-و - 8-ۆ پۅاjvmۅx سxۄه ؅ت٧ظsا"->4mز- ٧٬ه؅liظشۈوbr /> ۲۶:اوۆ ت٧٧فق">ر- (xل-ا ص22"اx،ه4mز- --x"ٳ> -ارکن-د؅ا>شsٳ>">ر- x،ه،ْ ت٧٧فقنش )-ٴsد؅س پڳ--ٌj)ر"sنven- >"1">آ/ر- ، - و sbr /> ۲۷:"-"کی--><و "اق"xه بv1">بٳ۴ۅان /"->4mز- ج1">عو "؄vtebr /> ۲۸:ٳش22"sدۇx"سxۄsjص>،ۯتهis>شۈٵنvن /؅ۆۈٴت٧مرۈما"،ۯتن /"->4mز- ص22"اx>و ق"cl ۅا"1">آ/ٵن /"->را؅"که ۲۹:ڳ-"->4mز-ت٧ظsl،ٳڳ-صفح4h و - رش )/تٴ )/صفح-"و د/"ۅ-لع-٧کٳۈهit.ۅص>نش )-ٴsد.br /> ۳۰:"-ٴsjتکلlف/"ض ؅سx"اض ۈٱد سxۄه
                     ۳۱:"-ٴsjتکلlفۈٵم
                     ۳۲:"-ٴsjتکلlفاۈٹنveق"x/"-م٧د؅سxvenاب د/ٳشs؆4h"-/ٵ-و-ارهت  ۆقlا؅صنveق"xز٧د
                     ۳۳:"-ٴsjتکلlفۈک٧cli>‌ا1">اۈٱد-s>ر04mا ٵسxوک٧cli>
                     ۳۴: ت-ٴsjتکلlف<قق ٵ>x،ق ۳۵:ا اظٳش -مۄف ا1ٱدش">(sٳ>مisک>ۇمجmز)
                     ۳۸: ،ٳ> -ارۈ٧د؅۩ی- ڂ٧؆sjمر>/طشو xۈٶۈٹ ڂ"->4mز-مثlا۩ی- ڂ٧؆sjز-هj)dاs >dاmز--ا ٵسرۇش٧یۆ">>m>i>٧ک٧4m>تأ-هیر >ٴ )-iیclکۈٴ ؇٬vlق"s؆4ۆاَ-َُک.->">ت٧ٳطش>s؆‌ا1">وli>">  ۈ...
                     ۳۹:  ت٧ظs ص22"اxvte- ،ٳ>-ۆشsxit.ڂ"->4mز-
                     ۴۰:"sو ت٧٧فقe- غs یliن4h"svm٧ب‌ٯسرiن4h-اs ڂ" نوۆ">  ۆرۈsد./p> //م> d258 firstpageria-genav"> ساc88>previous"> hasTooltip" title="یکا٪f=شاشۈٱm"ٳشک۪؅٧اد.-و-ا " aria-label="ۅا/"لl:ا کا٪f=شاشۈٱm"ٳشک۪؅٧اد.-و-ا " u">حقق">/رع1->هli-تنۇ-"e0٧ظse2xh پوmetڂ"->4mز-- /17dةروmenu"رضه-هاenu" fbmenu">lققwidtڂ٧؆sj/م is>حقق">/27e کwiانf="/اtnضۈٱ0e0ک۪e،٧ادضه-ه-hil="prev"> con-chevron-right" aria-hidden>true"> true">/"لl ؅h ساc88>next"> hasTooltip" title="رۈ-ش">.ڂ"->4mز-- " aria-label="ۅاب-l:رۈ-ش">.ڂ"->4mز-- " u">حقق">/رع1->هli-تنۇ-"e0٧ظse2xh پوmetڂ"->4mز-- /17dةروmenu"رضه-هاenu" fbmenu">lققwidtڂ٧؆sj/م is>حقق">/24tرۈxhش">"svtڂ"->4mز-- " hil="next"> true">ب-l con-chevron-left" aria-hidden>true"> ؅h نا span3 offset-10" data-xtalet="span6 first-span" data-talet="span50 first-span" data-lobile="span100 first-span"> /ماc88>> /ماc88>jm-module شماc88>jm-module-in">ماc88>jm-title-wrap">h3اc88>jm-title شspan>ت٧٧لl - ماc88>jm-module-ontiddاcearfix شd258 firstnav menu" ساc88>ٴ-113ia-hiddناu"> /side> span2" data-xtalet="span6" data-talet="span50" data-lobile="span100 first-span"> /ماc88>> /ماc88>jm-module شماc88>jm-module-in">ماc88>jm-module-ontiddاcearfix notitleی ماc88>custom" > h5 style="text-align: center;>اu">/sup>

                     strong-ۇlشs؆">/sup>

                     ۲۲۷۶۱۱۹۸
                     ۲۲۷۶۱۱۹۷/sup>
                     ۰۹۱۰۱۲۲۰۲۰۴/sup>

                     ته"-nu" "ل٧٧ ۴sرش )/code>/sup>
                     خا>-nuا د/xcliک/code>/sup>
                     ۱۸۰ۈٵnد۱/code>/sup> /side> "> <ماc88>container-fluidاcearfix jm-footer"> <مid="jm-footer-in"اc88>row-fluidی <مid="jm-footer-right" c88>span4 pull-right"> /مid="jm-poweredby> /اu">Joomla Tٴplates/> by Joomla-Monster.com //م> /م> /pid="jm-back-top" c88>footer">/اid="backtotop" u">