رعایت چهل نکته مهم در تنظیم و نگارش قراردادها

۱:  ذکر نام یزدان پاک در صدر و شروع قرارداد
۲: درج عنوان قرارداد(مبایعه نامه، اجاره نامه، مشارکت در ساخت و...)
۳: درج عنوان توصیفی قرارداد ( مبایعه نامه آپارتمان تجاری)
۴: ذکر صیغه عقد ( العقود تابعة المقصود، المومنون عند الشروطهم، یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود )
۵:ذکر عنوان طرفین قرارداد (فروشنده و خریدار، موجر و مستأجر و...)
۶:  ذکر سِمَت حقوقی متعاملین(وکالتاً، اصالتاً، قیومتاً ،ولایتاً، فضولتاً )
۷: موضوع قرارداد
۸: ذکر مبلغ قرارداد با دقت و حوصله(ثمن، قرض‌الحسنه، مال‌الاجاره و...) هم به صورت عدد و هم حروف
۹:  تعیین شیوه پرداخت در قرارداد
۱۰:  تعریف و تعیین شروط و تعهدات
۱۱:  تعیین محل و چگونگی جبران خسارت
۱۲:  تعیین مرجع حل اختلاف ( از طریق داوری و حَکَمیت یا از طریق کمیته حل اختلاف )
۱۳: تعیین نوع تضمینات در صورت عدم  انجام تعهدات (اسناد تعهدآور)
۱۴: کیفیت و چگونگی بایگانی و نگهداری اسناد و مدارک
۱۵:  تعیین کیفیت تحویل و تسلیم  مورد قرارداد
۱۶: تعیین وضعیت تصرف کنونی ملک
۱۷: تعیین تکلیف خیارات
۱۸: کیفیت خاتمه قرارداد در صورت بروز حوادث و اختلاف ( از طریق اقاله ،فسخ، انحلال، انفساخ و...)
۱۹: تعیین تکلیف ادعاهای احتمالی در خصوص موضوع قرارداد
۲۰:  تعیین تکلیف وضعیت چک‌های صادره در صورت عدم موجودی
۲۱: تعیین تکلیف ادعاهای احتمالی معارض یا معارضین
۲۲: تعیین تکلیف کشف فساد در حین و یا پس از انجام معامله
۲۳:  نگارش و تنظیم قرارداد بدون عجله و شتاب و با خط خوش
۲۴:توجه  به حق ریشه و حق رعیتی مستتر در اسناد و املاک  و حفظ آن
۲۵: چنانچه ملک از حق ارتفاق(حقی است برای شما در ملک دیگری)برخوردار باشد ،هنگام انجام معامله و تنظیم قرارداد توجه و لحاظ شود
۲۶:هرگونه توافقی را (ولو به صورت شفاهی باشد) در قرارداد عیناً درج و ذکر کنید و هرگز شرطی را شفاهاْ توافق ننمایید و اگر چنین کردید انتظار اجرای آن را نداشته باشید
۲۷: استفاده از عبارت اقاله برای بر هم زدن قرارداد به جای عبارت فسخ
۲۸:در صورتی که متعاملین از نعمت سواد خواندن و نوشتن محروم هستند ،متن قرارداد به صورت شمرده و قابل فهم برای آنان قرائت و تفهیم شود.
۲۹: چند قرارداد تنظیمی در چند صفحه باشد حتماً تمام صفحات با دقت مطالعه، تفکر و سپس امضاء نمایید.
۳۰: تعیین تکلیف قبض و اقباض مورد معامله
۳۱: تعیین تکلیف وام
۳۲: تعیین تکلیف موعد انتقال قطعی سند و انتخاب دفتر خانه اسناد رسمی جهت  نقل و انتقال سند
۳۳: تعیین تکلیف وکالت‌های مورد نیاز برای ادامه وکالت
۳۴: تعیین تکلیف حقوق ارتفاقی
۳۵: مدنظر داشتن مؤلفه هارد شیپ(شرط مذاکره مجدد)
۳۸: درج و ذکر مواد و مفاد قوانین مرتبط با موضوع قرارداد مثل مفاد قوانین زمین شهری ،شهرداری، اداره ثبت، مدنی ،تجارت، کار، تأمین اجتماعی، مالک و مستأجر، قانون تَمَلُک اراضی توسط ارگان‌های دولتی  و...
۳۹:  تنظیم صورت جلسات درضمن یا پس از قرارداد
۴۰: زیر بار توافقات غیر معقولانه ،جانب‌دارانه و غیر قانونی  نروید.

منوی اصلی