قانون راجع به واگذاری اراضی به طور معوض به مالکین اراضی متصرفی سیمان ری

‌ماده واحده - به موجب این قانون وزارت مسکن و شهرسازی موظف است عوض اراضی متصرفی کارخانه سیمان ری را به بقیه مالکین واجد‌شرایط قانون اراضی شهری که اراضی سیاهدشتک پائین و سلیمانیه و باقلازار جهت عوض کافی نبوده از اراضی سیاهدشتک بالا و یا هر نقطه از اراضی‌دولتی واقع در محدوده قانونی (25)‌ساله شهر تهران که امکان داشته باشد به تشخیص خود واگذار نماید و شهرداری مکلف به همکاری لازم می‌باشد و‌مصوبات مغایر با این قانون منسوخ است.
‌تبصره 1 - وزارت مسکن و شهرسازی موظف است به تقاضای مالکین مذکور قیمت و یا در صورت توافق در سایر شهرستانها زمین عوض واگذار‌نماید.
‌تبصره 2 - زمینهای عوض مورد واگذاری موضوع این ماده واحده از شمول ضوابط تفکیک معاف بوده و مابه‌التفاوت بهای عوض و معوض در‌مورد کلیه واگذاریها در قبال اراضی متصرفی کارخانه سیمان ری طبق تقویم دولت دریافت خواهد شد. ‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه روز یکشنبه یکم خرداد ماه یک هزار و سیصد و شصت و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و‌به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
‌رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی

 

منوی اصلی