قانون استفاده از خانه‌های سازمانی

 

‌ماده 1 - خانه سازمانی خانه‌ای است كه از طرف وزارت خانه‌ها یا مؤسسات دولتی و یا وابسته به دولت در اختیار متصدیان مشاغل معینی در دوره‌ تصدی آن شغل برای سكونت گذارده می‌شود.

‌ماده 2 - شرایط و طرز استفاده از خانه‌های سازمانی و مبلغی كه استفاده‌كننده باید بپردازد و همچنین ترتیب تخلیه آن به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود كه ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون از طرف وزارت دارایی و وزارت آبادانی و مسكن تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

‌ماده 3 - در صورتی كه استفاده ‌كننده از خانه سازمانی ظرف مهلت مقرر خانه را تخلیه نكند تا روز تخلیه و تحویل حقوق و مزایای او و در مورد مستخدم بازنشسته یك چهارم حقوق بازنشستگی او به نفع سازمان مربوط برداشت می‌شود.

‌ماده 4 - ادارات پرداخت‌كننده حقوق در مركز و شهرستان‌ها مكلفند مبلغی را كه استفاده‌كننده از خانه سازمانی در ازای استفاده از آن باید بپردازد ماهیانه از حقوق و سایر دریافتی‌های او كسر و بلافاصله به حساب مربوطه تحویل نمایند.

‌ماده 5 - خانه‌های سازمانی مشمول هیچ یک از مقررات قانون مالك و مستأجر و همچنین انجام تشریفات ثبتی مربوط به مقررات اجاره و استجاره ‌نخواهد بود.

‌ماده 6 - خانه‌های سازمانی نیروهای مسلح شاهنشاهی مشمول مقررات مربوط به خود خواهد بود. قانون بالا مشتمل بر شش ماده كه در تاریخ1346.3.1 به تصویب مجلس سنا رسیده بود در جلسه روز سه‌شنبه شانزدهم خرداد ماه یك هزار و سیصد و چهل و شش شمسی مورد تصویب مجلس شورای ملی قرار گرفت.


‌رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی

 

منوی اصلی