آئین نامه نحوه تعیین كارشناسان رسمی دادگستری


ماده1ـ كلیه شركت‌های دولتی موضوع ماده (4) قانـون مدیریت خدمات كشـوری ـ مصوب 1386ـ و سایر شركت‌هایی كه حداقل پنجاه درصد سرمایه یا سهام آن‌ها منفرداً یا مشتركاً به وزارت خانه‌ها، مؤسسات دولتی، شرکت‌های دولتی، بانك‌های دولتی، مؤسسات اعتباری دولتی، شركت‌های بیمه دولتی، سازمان تأمین اجتماعی، سازمان بازنشستگی كشوری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه اجرایی یادشده تعلق داشته باشد و همچنین شركت‌ها‌ی دولتی كه شمول قوانین و مقررات عمومی به آن‌ها مستلـزم ذكـر یا تصریح نـام است از جمله شركت ملـی نفت ایران، شركت‌های وابستـه به وزارت نفت، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شركت‌های تابع و وابسته هر یك از آن‌ها و همچنیـن شركت‌هـایی كه به مفهوم ماده(4) قانون مدیریت خدمات كشوری مصوب1386 دولتی تلقی نمی‌شوند، ولی اكثریت اعضای هیئت مدیره آن‌ها توسط دستگاه‌های اجرایی تعیین می‌شوند، مشمول این آیین‌نامه هستند.

ماده2ـ برای معرفی فهرست كارشناسان رسمی در شركت‌های موضوع ماده (1) در كلیه موارد كارشناسی اموال غیر منقول و ارزیابی سهام و یا كارشناسی اموال با ارزش برآوردی بیش از ده برابر حداقل نصاب معاملات بزرگ مناقصات، در تهران هیئتی متشكل از افراد ذیل تشكیل می‌شود:
الف ـ نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی.
ب ـ نماینده وزارت دادگستری.
ج ـ نماینده وزارت اطلاعات.
د ـ نماینده معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور.
هـ ـ نماینده معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور.
و ـ رییس كانون كارشناسان رسمی دادگستری تهران.
در مراكز استان‌ها هیئت با تركیب مدیركل اقتصادی استان، رییس كانون كارشناسان رسمی دادگستری استان و نماینده استاندار تشكیل می‌گردد.

ماده3ـ هیئت‌ها جهـت انجام صحیـح امر معرفـی فهرست كارشـناسـان، نسبـت به ایجاد مدیریت بانك اطلاعاتی از كارشناسان رسمی در سطح استان و كارشناسان بر اساس توانایی فنی، صحت عمل، تشكیلات، رعایت آیین‌نامه‌ها و استانداردهای كارشناسی، كیفیت كارهای ارجاعی، سوابق انضباطی و نگهداری سوابق گزارشات تهیه شده توسط كارشناسان اقدام خواهد نمود. كلیه كارشناسان رسمی متقاضی كارشناسی در دستگاه‌های ماده (1) این آیین‌نامه مكلف به ارائه كلیه اطلاعات و مستندات لازم حسب اعلام هیئت خواهند بود.

ماده4ـ كارشناسان رسمی دادگستری و همچنین كارشناسان موضوع ماده (187) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در زمره افراد مشمول درج در بانك اطلاعاتی و انتخاب توسط هیئت‌ها خواهند بود.

ماده5 ـ تشخیص شركت‌های مشمول این آیین‌نامه به عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی خواهد بود.

ماده6 ـ هیئت‌ها جهت انجام امور خود دارای دبیرخانه‌ای خواهند بود كه در سازمان امور اقتصادی و دارایی هر استان مستقر می‌گردد. بودجه و امكانات لازم توسط سازمان امور اقتصادی و دارایی استان تأمین خواهد. آیین‌نامه داخلی هیئت‌ها با پیشنهاد هیئت مركزی و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید.

ماده7ـ كانون كارشناسان رسمی دادگستری و مركز كارشناسان موضوع ماده (187) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با تدوین استانداردهای لازم و تقویت نظارت‌های خود و اصلاح آیین‌نامه رفتار حرفه‌ای و انضباطی، از حُسن جریان عملكرد كارشناسان اطمینان حاصل نموده و در صورت مشاهده اشكال و یا دریافت شكایات، هیئت به بررسی آن در مراجع ذی‌صلاح طبق ضوابط و مقررات اقدام می‌نماید

ماده8 ـ هیئت مركزی مكلف است به منظور تسریع روند انتخاب كارشناس رسمی در شركت‌های دولتی و اطمینان از انتخاب كارشناس رسمی مطابق با نیاز شركت‌ها، سیستم اطلاعات مدیریت این موضوع را تهیه و به صورت شبكه متصل و به هنگام در كلیه استان‌ها نصب و اجرا نماید.

معاون اول رئیس جمهور‎
پرویز داودی
 

منوی اصلی