ترمینولوژی (لغتنامه) حقوقی حرف ی

یكان‌های پشتیبانی: یكان‌های پشتیبانی بر دو نوع است: الف- یكان‌های پشتیبانی ثابت محلی به یكان‌هایی اطلاق می‌گردد كه در زمان عادی وجود دارند و در زمان اضطرار با ایجاد تغییرات لازم و تكمیل و توسعه آن‌ها در طرح‌های دفاع غیرنظامی منظور و مورد استفاده قرار می‌گیرد. ب- یكان‌های پشتیبانی متحرك منطقه‌ای به یكان‌هایی اطلاق می‌گردد كه در زمان عادی تشكیل و دارای تحرك كافی هستند و در زمان اضطرار بنا بر مقتضیات و احتیاجات برای اجرای عملیات نجات‌بخش به مناطق مورد لزوم اعزام می‌گردند. (ماده 6 آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح قانون سازمان دفاع غیرنظامی كشور مربوط به وظایف و تشكیلات مصوب 27/12/1351)
 
یكان‌های محلی: یكان‌های محلی به یكان‌هـایـی اطلاق مـی‌گـردد كه از افــراد آموزش دیده در هر بخش شهری یا بخشداری یا مؤسسات و كارخانجات به منظور جلوگیری و مقابله با حوادث و سوانح محل مربوط تشكیل می‌گردد. (ماده 4 آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح قانون سازمان دفاع غیرنظامی كشور مربوط به وظایف و تشكیلات مصوب 27/12/1351)
 
یگانه مراقب و نگه‌دارنده: منظور از یگانه مراقب و نگه‌دارنده یا سرپرست مندرج در ماده 44 قانون خدمت وظیفه عمومی مشمولی می‌باشد كه شرح مواد زیر تنها فرزند یا نوه ذكور بیش از 18 سال هر پدر یا مادر یا جد یا جده یا تنها برادر بیش از 18 سال خواهر یا برادر خود باشد. (ماده 122 آیین‌نامه اجرایی قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 29/7/1364 مجلس شورای اسلامی مصوب 13/5/1364 هیئت وزیران)
 
 

منوی اصلی