ترمینولوژی (لغتنامه) حقوقی حرف ژ

ژاندارم: ترتیب درجات در ژاندارمری مانند درجات نیروی زمینی خواهد بود به استثناء سـرباز و سرباز یكم كه در ژاندارمری ژاندارم و ژاندارم یكم نامیده می‌شوند. (تبصره 2 ماده 21 قانون استخدام نیروهای مسلح مصوب 30/4/1336)
 
 

منوی اصلی