ترمینولوژی (لغتنامه) حقوقی حرف چ

 
چاپخانه: چاپخانه مؤسسه یا كارگاهی است كه از عهده انجام كارهای چاپی از قبیل چاپ كتاب، روزنامه، مجله و انواع مختلف جعبه‌ها، پاكت‌ها، دفاتر، اتیكت و سایر كارهای چاپی اعم از نوشته یا عكس و پوستر و نقشه بر روی اشیا از طریق انواع چاپ برآید. (ماده 1 آیین‌نامه تأسیس چاپخانه و گراورسازی 27/12/1358 شورای انقلاب)
 
چاپخانه: چاپخانه مؤسسه یا كارگاهی است كه در آن كارهای چاپی بر روی كاغذ و سایر اشیا از طریق انواع چاپ انجام شود. (ماده 1 آیین‌نامه تأسیس و نظارت بر چاپخانه‌ها و واحدهای وابسته مصوب 1/9/1371 هیئت وزیران)
 
چاپخانه دولتی: چون چاپخانه مجلس شورای ملی از اول سال 1337 به وزارت دارایی واگذار شده است و من بعد به نام چاپخانه دولتی نامیده می‌شود حق انحصار چاپ اوراق بهـادار دولت كه برطبـق قانــون بودجه سال 1326 مجلس شورای ملی با مجلس شورای ملی بوده است از تاریخ تصویب این قانون منحصراً با چاپخانه دولتی خواهد بود. ضمناً وزارت دارایی مجاز است برای اداره چاپخانه مزبور به طور بازرگانی و بهره‌برداری از درآمد چاپخانه آیین‌نامه مخصوص با رعایت جزء 3 تبصره 2 ماده اول بودجه سال 1336 چاپخانه مجلس تدوین و با تصویب هیئت وزیران به موقع اجرا بگذارد همچنین وزارت دارایی اجازه دارد برای ساختمان بنای جدید چاپخانه و نقل و انتقال و تكمیل و نصب ماشین‌آلات چاپخانه تا حدود یكصد و بیست میلیون ریال به‌عنوان وام از بانك ملی ایران دریافت و مبلغ وام دریافتی به انضمام بهره آن در ظرف مدت ده سال از محل درآمد چاپخانه تقسیط و پرداخت نماید. (تبصره 15 قانون بودجه سال 1337 كل كشور مصوب 29/12/1336)
 
چك: چك نوشته‌ای است كه به موجب آن صادر كننده وجوهی را كه در نزد محال علیه دارد كلاً یا بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار می‌نماید. (ماده 310 قانون تجارت مصوب 13/2/1311).
 
چك: چك نوشته‌ای است كه به موجب آن صادر كننده وجوهی را كه در نزد محال علیه دارد كلاً یا بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار می‌نماید. (ماده 233 قانون تجارت مصوب 12/3/1304)
 
چك تأیید شده: چكی است كه اشخاص عهده بانك‌ها به حساب جاری خود صادر و توسط بانك محال علیه پرداخت وجه آن تأیید می‌شود. (بند 2 ماده 1 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چك مصوب تیرماه 1355 مصوب 11/8/1372)
 
چك تضمین شده: چك تضمین شده، چكی است كه توسط بانك به عهده همان بانك به درخواست مشتری صادر و پرداخت وجه آن توسط بانك تضمین می‌شود. (بند 3 ماده 1 قانون اصلاح موادی از قانون صدورچك مصوب تیرماه 1355 مصوب 11/8/1372)
 
چك تضمین شده: به بانك ملی ایران اجازه داده می‌شود به تقاضای مشتریان چك‌هایی به نام چك‌های تضمیـن شـده كه پرداخت وجه آن‌ها از طرف بانك تعهد شده باشد در دسترس صاحبان حساب بگذارد. (ماده 1 قانون چك‌های تضمین شده مصوب 22/4/1337)
 
چك تضمین شده: به بانك ملی ایران اجازه داده می‌شود به تقاضای مشتریان چك‌هایی به نام چك‌های تضمین شده كه پرداخت وجه آن‌ها از طرف بانك تعهد شده باشد در دسترس صاحبان حساب بگذارد.(ماده 1 لایحه چك‌های تضمین شده مصوب 14/3/1334)
 
چك عادی: چك عادی، چكی است كه اشخاص عهده بانك‌ها به حساب جاری خود صادر و دارنده آن تضمینی جز اعتبار صادر كننده آن ندارد. (بند 1 ماده 1 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چك مصوب تیرماه 1355 مصوب 11/8/1372)
 
چك مسافرتی: چك مسافرتی، چكی است كه توسط بانك صادر و وجه آن در هر یك از شعب آن بانك یا توسط نمایندگان و كارگزاران آن پرداخت می‌گردد. (بند 4 ماده 1 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چك مصوب تیرماه 1355 مصوب 11/8/1372)
 
 

منوی اصلی