ترمینولوژی (لغتنامه) حقوقی حرف پ

 
پاراف: عبارت است از تأیید پیش‌نویس توافق بین‌المللی از طرف اشخاص مجاز (ماده 2 از آیین‌نامه چگونگی تنظیم و امضای توافق‌های بین‌المللی مصوب 13/2/1371 هیئت وزیران)
 
پاركه: برای اختصار به جای شعبه اداره مدعی عمومی من‌بعد لفظ پاركه استعمال می‌شود. (تنبیه ماده 112 قانون اصول تشكیلات عدلیه و محاضر شرعیه و حكام صلیحه مصوب 26/4/1290)
 
پاركه استیناف: پاركه محكمه استیناف عبارت است از مدعی‌العموم اول و یك نفر وكیل عمومی برای هر شعبه. (ماده 55 از قانون اصول تشكیلات عدلیه مصوب 27/4/1307)
 
پاركه بدایت: پاركه بدایت تشكیل می‌شود از مدعی عمومی محكمه ابتدایی و یك نفر معاون او برای هر اتاقی از اتاق‌ها حقوقی و جـزایی. (ماده 115 از قانون اصـول تشكیلات عدلیه و محاضر شرعیه و حكام صلحیه مصوب 26/4/1290)
 
پاركه دیوان تمیز: پاركه دیوان تمیز مركب است از مدعی عمومی كل و یك نفر معاون او كه موسوم است به وكیل عمومی محكمه تمیز. (ماده 113 از قانون اصول تشكیلات عدلیه و محاضر شرعیه و حكام صلحیه مصوب 26/4/1290)
 
پاركه محكمه استیناف: پاركه محكمه استیناف عبارت است از مدعی عمومی اول و یك وكیل عمومی برای هر اتاقی و (در صورت لزوم) یك معاون وكیل عمومی. (ماده 114 از قانون اصول تشكیلات عدلیه و محاضر شرعیه و حكام صلحیه مصوب 26/4/1290)
 
پاسدار: پاسدار به فردی اطلاق می‌شود كه برای جهاد همه جانبه در راه خدا و نگهبانی از انقلاب اسلامی و دستاوردهای آن به عنوان وظیفه شرعی با داشتن شرایط زیر به عضویت سپاه پاسداران درآمده باشد. (ماده 34 از قانون اساس‌نامه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مصوب 15/6/1361)

پاسداران رسمی: پاسداران رسمی به پرسنلی اطلاق می‌گردد كه برای جهاد در راه خدا و پاسداری و دفاع مسلحانه از انقلاب اسلامی و دستاوردهای آن و نظام جمهوری اسلامی ایران به استخدام سپاه درآمده و پس از طی دوره‌های آموزشی لازم به یكی از درجات پیش‌بینی شده در این قانون نائل و از لباس و علائم نظامی استفاده می‌نمایند. (ماده 8 از قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مصوب 21/7/1370)
 
پدید آورنده: از نظر این قانون به مؤلف و مصنف و هنرمند پدید‌آورنده و به آنچه از راه دانش یا هنر یا ابتكار آنان پدید می‌آید بدون در نظر گرفتن طریقه یا روشی که در بیان یا ظهور یا ایجاد آن به كار رفته اثر اطلاق ‌می‌شود. (ماده1 از قانون حمایت حقوق مؤلفان و منصفان و هنرمندان11/10/1348)
 
پذیرایی عمومی: منظور از پذیرایی عمومی در این آیین‌نامه، كلیه پذیرایی‌هایی است كه با استفاده از تسهیلات و امكانات رفاهی و خدماتی جهت مراسم مختلف، ‌سمینارها، كنفرانس‌ها، افتتاحیه‌ها، جلسه‌ها، ملاقات‌ها و سایر اجتماعات رسمی و غیررسمی از سوی دستگاه‌های اجرایی در نظر گرفته می‌شود. (ماده 1 از آیین‌نامه پذیرایی‌های عمومی مصوب 25‌/5/1371 هیئت وزیران)
 
پذیره: پذیره عبارت است از وجه معینی كه هنگام عقد قرارداد پیش‌بینی می‌شود و یك جا یا به دفعات و در طی مراحلی توسط طرف قرارداد به شركت ملی نفت ایران پرداخت می‌گردد. (ماده 1 از قانون نفت مصوب 8/5/1353)
 
پذیره: منظور از پذیره در این قانون وجهی است كه هنگام عقد قراردادهای مربوط به تفحص و اكتشاف و استخراج نفت باید بر طبق مقررات مربوط به این قانون در ظرف مدتی كه در قرارداد تصریح خواهد شد از طرف عامل به شركت ملی نفت ایران پرداخت شود. (تبصره 6 ماده 1 قانون مربوط به تفحص و اكتشاف و استخراج نفت در سراسر كشور و فلات قاره مصوب 7/5/1336)

پرتوكار: پرتوكار به شخص حقیقی اطلاق می‌شود كه با منابع مواد اشعه به طور فیزیكی در ارتباط باشد كه شامل پرتوكاران گروه الف و گروه ب می‌گردد. الف) پرتوكار گروه الف- به شخص حقیقی اطلاق می‌گردد كه در شرایطی كار می‌كند كه دز سالیانه آن می‌تواند از حد دز معادل سالانه تجاوز نماید. ب) پرتوكار گروه ب- به شخص حقیقی اطلاق می‌شود كه در شرایطی كار می‌كند كه معمولاً دز دریافتی سالانه وی از 3/0 دز معادل سالانه تجاوز نمی‌نماید. (بند 7 ماده 2 از آیین‌نامه اجرایی قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب 2/2/1369 هیئت وزیران)
 
پرتوهای غیر یون ساز: پرتوهای غیر یون ساز از نظر حفاظت در برابر اشعه به پرتوهایی مثل ماورا بنفش، مادون قرمز، میكرو ویولیزر، امواج رادیویی و نظایر آن اطلاق می‌گردد كه قادر به یون سازی در ماده نمی‌باشند. (بند 3 ماده 2 از آیین‌نامه اجرایی قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب 2/2/1369 هیئت وزیران)
 
پرتوهای یون ساز: پرتوهای یون ساز از نظر حفاظت در برابر اشعه به پرتوهای مثل ایكس، گاما، بتا، نوتورن، آلفا و ذرات اتمی دیگر اطلاق می‌گردد كه قادر به یون سازی در ماده می‌باشند. (بند 2 ماده 2 از آیین‌نامه اجرایی قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب 2/2/1369 هیئت وزیران)
 
پرچم رسمی ایران: پرچم رسمی ایران به رنگ‌های سبز و سفید و سرخ با علامت مخصوص جمهوری اسلامی و شعار «ا... اكبر» است. اصل هیجدهم قانون اساسی.
پرسنل ارتش: پرسنل ارتش كسانی هستند كه برابر شرایط و مقررات مندرج در این قانون یا قانون خدمت وظیفه عمومی به خدمت پذیرفته می‌شوند و عبارتند از: الف) كادر ثابت. ب) وظیفه. ج) پیمانی. (ماده 21 قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب 7/7/1366)
 
پرسنل بسیجی: پرسنل بسیجی به افرادی اطلاق می‌شود كه جهت تحقق ارتش بیست میلیونی تحت پوشش سپاه درمی‌آیند و عبارتند از: الف) بسیجی عادی، عموم اقشار معتقد به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اهداف انقلاب اسلامی هستند كه پس از گذراندن دوره آموزش عمومی به خدمت ارتش بیست میلیونی درآمده و سازماندهی می‌شوند. ب) بسیجی فعال. آن دسته از بسیجیان عادی داوطلب هستند كه واجد شرایط لازم بوده و پس از گذراندن دوره‌های آموزشی، سازماندهی شده و ضمن شركت در برنامه‌های حفظ انسجام در انجام مأموریت‌های محوله با سپاه همكاری می‌كنند. ج) بسیجی ویژه (پاسداران افتخاری). پرسنلی هستند كه صلاحیت‌های یك پاسدار را دارا می‌باشند و پس از گذراندن آموزش‌های مطروحه در این قانون سازماندهی گردیده و متعهد می‌گردند تا به هنگام نیاز به طور تمام وقت در اختیار سپاه قرار گیرند. (ماده 13 از قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مصوب 21/7/1370)
 
پرسنل پیمانی: پرسنل پیمانی به كسانی اطلاق می‌گردد كه خدمت پیمانی را به عنوان پرسنل انتظامی یا كارمندی برابر مقررات مندرج در این قانون انجام می‌دهند. (ماده 14 از قانون مقررات استخدامی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب 27/4/1374)
 
پرسنل پیمانی: پرسنل پیمانی به كسانی اطلاق می‌شود كه خدمت پیمانی را به صورت نظامی یا كارمند برابر مقررات مندرج در این قانون انجام می‌دهند. (ماده 12 از قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مصوب 21/7/1370)
 
پرسنل پیمانی (ارتش): پرسنل پیمانی به كسانی اطلاق می‌گردد كه خدمت پیمانی را به صورت نظامی یا كارمند برابر مقررات مندرج در این قانون انجام می‌دهند. (ماده 27 از قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب 7/7/1366)
 
پرسنل خرید خدمت: پرسنل خرید خدمت به كسانی اطلاق می‌گردد كه طبق مقررات مربوط خدمت مشخصی را برابر قرارداد معینی انجام می‌دهند. (ماده 16 از قانون مقررات استخدامی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب 27/4/1374)
 
پرسنل خرید خدمت: پرسنل خرید خدمت به كسانی اطلاق می‌گردد كه طبق مقررات مربوط‌ خدمت مشخصی را برابر قرارداد معینی انجام می‌دهند. (ماده 28 از قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب 7/7/1366)
 
پرسنل وظیفه: پرسنل وظیفه‌ كسانی هستند كه مطابق قانون خدمت وظیفه عمومی در یكی از دوره‌های ضرورت، احتیاط یا ذخیره مشغول خدمت می‌باشند. (ماده 26 از قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب 7/7/1366)
 
پرواز توریستی: پروازی است كه به طور دربست اختصاص به تورهای مسافربری جهت بازدید از ایران دارد. (بند ز ماده 1 از لایحه قانونی تعیین بهای خدمات فرودگاهی و پروازی مصوب 21/5/1358 شورای انقلاب)
 
پرواز دانشجویی: پروازی است كه به طور دربست اختصاص به دانشجویان ایرانی دارد. (بند ح ماده 1 از لایحه قانونی تعیین بهای خدمات فرودگاهی و پروازی مصوب 21/5/1358 شورای انقلاب)

پروانه: منظور از پروانه در این قانون اجازه‌نامه‌ای است كه از طرف وزارت آب و برق به منظور ایجاد و بهره‌برداری از تأسیسات تولید و انتقال و توزیع و فروش نیروی برق طبق شرایط معین صادر می‌شود. (تبصره 2 ماده 6 از قانون سازمان برق ایران مصوب 19/4/1346)
 
پروانه اشتغال: گواهینامه مهارت انجام كار فنی است كه توسط مراجع ذی‌صلاح صادر می‌گردد. (ماده 6 از لایحه قانونی اجازه اجرای اصلاحاتی كه توسط هیئت عالی نظارت در قانون نظام صنفی و اصلاحیه‌های آن به عمل آمده است مصوب 13/4/1359 شورای انقلاب)
 
پروانه اكتشاف: مجوزی است كه برای انجام عملیات اكتشافی مواد معدنی در محدوده مشخص از طرف وزارت معادن و فلزات صادر می‌شود. (بند ج ماده 1 از قانون معادن مصوب 23/3/1377)
 
پروانه ایستگاه: پروانه ایستگاه عبارت است از اجازه‌نامه‌ای كه تحت شرایط و مقررات خاصی برای تأسیس و استفاده از ایستگاه‌های اختصاصی صادر می‌گردد. (ماده 3 از آیین‌نامه اجرایی قانون استفاده از بی‌سیم‌های اختصاصی و غیرحرفه‌ای (آماتوری) مصوب 13/11/1361 هیئت وزیران)

پروانه بهره‌برداری: مجوزی است كه توسط وزارت معادن و فلزات برای بهره‌برداری از معادن در محدوده‌ای كه مشخص شده است صادر می‌گردد. (بند غ ماده 1 از قانون معادن مصوب 23/3/1377)

پروانه بهره‌برداری: پروانه‌ بهره‌برداری سندی است رسمی، لازم‌الاجرا، حاوی مدت بهره‌برداری بر اساس شناسنامه معدن و طرح بهره‌برداری مصوب، قابل تمدید، قابل معامله و انتقال به اشخاص ثالث كه متضمن حق انتفاع دارنده پروانه از ذخیره معدنی و نیز دربردارنده تعهدات وی در اجرای مفاد آن می‌باشد. مدت هر دوره بهره‌برداری با توجه به موارد فوق و ذخیره موجود تا حداكثر 25 سال با حق اولویت تمدید برای دارنده پروانه تعیین می‌شود. (تبصره 3 ماده 10 قانون معادن مصوب 23/3/1377)
 
پروانه بهره‌برداری: پروانه بهره‌برداری مجوزی است كه توسط وزارت معادن و فلزات برای بهره‌برداری از معادن در محدوده‌ای كه مشخص شده است صادر می‌گردد. (بند غ ماده 1 قانون معادن مصوب 1/3/1362)
 
پروانه‌ ایستگاه رادیو آماتوری: پروانه تأسیس ایستگاه رادیو آماتوری، اجازه‌نامه‌ای است كه توسط وزارت پست و تلگراف و تلفن، فقط برای دارندگان پروانه رادیو آماتوری، صادر می‌شود و به موجب آن، شخص رادیو آماتور با دریافت علامت خطاب، مجاز به تأسیس ایستگاه رادیو آماتوری و بهره‌برداری از دستگاه‌های فرستنده و گیرنده‌ای كه خود آن‌ها را ساخته یا خریداری نموده است می‌شود. (ماده 40 از آیین‌نامه اجرایی قانون استفاده از بی‌سیم‌های اختصاصی و غیرحرفه‌ای (آماتوری) مصوب 13/11/1361 هیئت وزیران)
 
پروانه ‌تأسیس ‌ایستگاه - رادیویی: پروانه تأسیس ایستگاه رادیویی اجازه‌نامه‌ای است كه توسط وزارت پست و تلگراف و تلفن جهت اشخاص حقیقی یا (حقوقی) صادر می‌گردد و به موجب آن دارنده پروانه با دریافت علامت خطاب با (Call Sign) مجاز به تأسیس ایستگاه رادیویی به منظور ارسال و دریافت پیام‌های رادیویی می‌گردد. (ماده 5 از آیین‌نامه اجرایی صدور گواهینامه افسری مخابرات كشتی (رادیولوژی) مصوب 31/6/1364 هیئت وزیران)

پروانه تاكسیرانی: پروانه اشتغال به حمل و نقل عمومی مسافر درون شهری با تاكسی (پروانه تاكسیرانی) مجوزی است كه پس از طی موفقیت‌آمیز مراحل مختلف مذكور در این آیین‌نامه، برای مدت معین (حداكثر 12 ساعت در روز)، سرویس مشخص، مسیر و زمان معین توسط شهرداری صادر می‌شود. مجوز مذكور فقط برای اشتغال فرد با وسیله نقلیه مشخص است،‌ اعم از این كه وسیله نقلیه متعلق به دارنده مجوز باشد یا به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر تعلق داشته باشد. (ماده 4 از آیین‌نامه اجرایی قانون الحاق یك تبصره به ماده واحده قانون راجع به تمركز امور مربوط به تاكسیرانی شهر تهران زیر نظر شهرداری تهران... مصوب 10/8/1374 هیئت وزیران)
 
پروانه تكثیر و پرورش آبزیان: اجازه‌نامه‌ای است با عناوین موافقت اصولی پروانه تأسیس یا پروانه بهره‌برداری كه اشخاص حقیقی و حقوقی در چارچوب شرایط مندرج در آن مجاز به تخصیص منابع، احداث و بهره‌برداری از تأسیسات تكثیر و پرورش آبزیان می‌باشند. (بند 4 ماده 1 از آیین‌نامه اجرایی حفاظت و بهره‌برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 5/2/1378)
 
پروانه رادیو آماتوری: پروانه‌ رادیو آماتوری اجازه‌نامه‌ای است که از طرف وزارت پست و تلگراف و تلفن به اشخاص حقیقی برای اشتغال به کارهای رادیو آماتوری صادر می‌گردد. (ماده 37 از آیین‌نامه اجرایی قانون استفاده از بی‌سیم‌های‌ اختصاصی حرفه‌ای (غیر آماتوری) مصوب 13/11/1361 هیئت وزیران)
پروانه صید: اجازه‌نامه‌ای است كه به منظور انجام فعالیت‌های صیادی اشخاص حقیقی و حقوقی صادر شده است و در آن بر حسب مورد مشخصات شناور، روش صید، نوع و میزان ابزار و ادوات، گونه، میزان سهمیه‌ صید، منطقه صید، مالك یا مالكین شناور، مشخص می‌شود. (بند 9 ماده 1 از آیین‌نامه اجرایی حفاظت و بهره‌برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 5/2/1378 هیئت وزیران)
 
پروانه عبور خارجی: عبارت است از نسخه دوم اظهارنامه عبور خارجی كه توسط ادارات گمرك تأیید و صادر می‌گردد. (بند ج ماده 1 از آیین‌نامه اجرایی قانون حمل و نقل و عبور كالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب 18/5/1377 هیئت وزیران)
 
پروانه كسب: اجازه‌ای است كه طبق مقررات این قانون به منظور شروع و ادامه كسب و كار یا حرفه به فرد یا افراد صنفی برای محل مشخص و یا وسیله كسب مشخص داده می‌شود. (ماده 5 از لایحه قانونی اجازه اجرای اصلاحاتی كه توسط هیئت عالی نظارت در قانون نظام صنفی و اصلاحیه‌های آن به عمل آمده است. مصوب 13/4/1359 شورای انقلاب)
پروانه کسب: اجازه‌ای است كه طبق مقررات این قانون به منظور اشتغال به كسب و كار و یا حرفه به فرد یا افراد صنفی برای محل مشخص و یا وسیله كسب مشخص داده می‌شود. (ماده 7 از قانون نظام صنفی مصوب 16/3/1350)

پروانه گذر زیارتی: پروانه گذر زیارتی سندی است به قطع 5/15 در 5/9 سانتیمتر دارای جلد پلاستیكی و 12 صفحه با جلدی به رنگ زرشكی با آرم جمهوری اسلامی ایران در وسط هر صفحه كه در متن صفحات عبارت پروانه گذر زیارتی دولت جمهوری اسلامی ایران چاپ شده است. (ماده 1 از آیین‌نامه اجرایی پروانه گذر زیارتی مصوب 16/2/1363 هیئت وزیران)
 
پزشكی: منظور از كلمه پزشكی در این قانون كلیه رشته‌های پزشكی از قبیل پزشكی، دندان پزشکی، داروسازی، علوم بهداشتی، پرستاری، مامایی، تغذیه، توان بخشی و بهداشت کاری دهان و دندان، كاردانی بهداشت خانواده، كاردانی مبارزه با بیماری‌ها و پیراپزشكی (علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی، تكنولوژی رادیولوژی، اودیومتری، اپتومتری) می‌باشد. (ماده 15 از قانون تشكیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی مصوب 9/7/1364)

پژوهش تبعی: مدت پژوهش ده روز است و این مدت در احكام حضوری از تاریخ اعلام حكم و در احكام غیابی از تاریخ انقضا مدت اعتراض شروع می‌شود. در هر موردی كه یكی از اشخاص فوق عرض حال پژوهش بدهد هر یك از اصحاب دعوی نیز می‌تواند ظرف یك مهلت اضافی ده روز كه از تاریخ تقدیم عرض حال مزبور شروع خواهد شد تقاضای پژوهش نماید و این پژوهش تبعی نامیده می‌شود. (از بند 4 ماده 351 از لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون آیین‌نامه دادرسی كیفری مصوب 1/5/1337)
 
پژوهشكده: در صورتی كه حدود فعالیت‌های پژوهشی دانشگاه از سطح یك دانشكده، فراتر باشد و ایجاد مؤسسه‌ای در دانشگاه یا به صورت مستقل ضرورت یابد، پژوهشكده با شرایط زیر تأسیس می‌گردد الف) فعالیت‌های تحقیقاتی پژوهشكده در زمینه‌های بنیادی، كاربردی و یا توسعه‌ای و منطبق بر نیازهای اساسی كشور خواهد بود و پژوهشكده در یك رشته مشخص و یا به صورت میان رشته‌ای می‌تواند در هر یك از زمینه‌های فوق تشكیل گردد.‌‌ ب) داشتن حداقل 3 گروه پژوهشی با شرایط مندرج در بند 2. ج) داشتن امكانات و تجهیزات مستقل برای امور تحقیقاتی. (بند 3 از مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورد تعاریف و ضوابط تأسیس مراكز تحقیقاتی مصوب 21/1/1369)
 
پژوهشگاه: در صورتی كه فعالیت‌های پژوهشی، در سطح گسترده مورد نظر باشد. واحد پژوهشی مستقل (پژوهشگاه) با شرایط زیر ایجاد می‌گردد: الف) دارا بودن سه مؤسسه پژوهشی (پژوهشكده) با شرایط مندرج در بند 3. ب) داشتن امكانات و تجهیزات مستقل برای امور تحقیقاتی. (بند 4 از مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورد تعاریف و ضوابط تأسیس مراكز تحقیقاتی مصوب 21/1/1369)
 
پست: عبارت از مجموعه‌ای از وظایف و مسئولیت‌های مرتبط است كه انجام خدمات یك فرد را ایجاب می‌كند. (بند ث ماده 1 از آیین‌نامه حقوق و دستمزد كاركنان سازمان‌های مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 19/1/1375)
 
پست سازمانی: پست سازمانی عبارت از محلی است كه در سازمان وزارت خانه‌ها و مؤسسات دولتی به طور مستمر برای یك شغل و ارجاع آن به یك مستخدم در نظر گرفته شده اعم از این كه دارای متصدی یا بدون متصدی باشد. (ماده 8 از قانون استخدام كشوری مصوب 31/3/1345)

پست سازمانی: عبارت است از محل سازمانی در تشكیلات بانك كه جهت انجام خدمات مستمر و تمام وقت و ارجاع آن به كاركنان بانك در نظر گرفته شده است. (بند ج ماده 1 از آیین‌نامه استخدامی نظام بانكی جمهوری اسلامی ایران مصوب 26/11/1379 هیئت وزیران)

پست‌های تخصصی: آن دسته از پست‌های سازمانی است كه در ارتباط با وظایف اصلی دستگاه بوده و تصدی آن‌ها مستلزم حداقل برخورداری از سطح تحصیلات دانشگاهی است. (بند د ماده 1 از آیین‌نامه اجرایی بند (ب) ماده 217 قانون برنامه سوم توسعه مصوب 30/11/1379 هیئت وزیران)
 
پست‌های نظارتی: آن دسته از پست‌های سازمانی است كه ماهیت غالب وظایف آن‌ها ستادی و حاكمیتی است. (بند ج ماده 1 از آیین‌نامه اجرایی بند (ب) ماده 127 قانون برنامه سوم توسعه... مصوب 30/11/1379 هیئت وزیران)
 
پست همطراز: پست با نامی است كه با علامت اختصاری (*) مشخص می‌گردد و در مجموعه تشكیلاتی دستگاه‌های موضوع ماده 3 این قانون ایجاد می‌گردد و تا رسیدن خدمت مستخدمین جانباز به شرایط عمومی خروج از خدمت برای آنان در مجموعه مزبور حفظ می‌شود. (بند د ماده 2 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب 31/3/1374)

پست‌ همطراز جانباز: پست سازمانی با نامی است كه برای جانبازانی كه توان انجام كار تمام وقت را ندارند ایجاد می‌گردد و با پایان خدمت یا بازنشستگی جانباز از فهرست پست‌های دستگاه مربوط حذف می‌گردد. (تبصره ماده 2 از قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب 18/2/1369)
 
پشتوانه ارزی: دارایی‌های ارزی قابل قبول جزو پشتوانه منحصراً عبارتند از: الف) اسكناس‌های خارجی مورد قبول بانك مركزی ایران. ب) مطالبات ارزی اعم از دیداری یا مدت‌دار كه مدت آن از شش ماه تجاوز نكند. ج) هرگونه پرداخت به صندوق بین‌المللی پول یا بانك بین‌المللی ترمیم و توسعه و یا مؤسسات بین‌المللی مشابه بابت سهمیه و یا سرمایه طبق قوانین مصوب. د- اسنادی كه از طرف دولت‌های بیگانه و صندوق بین‌المللی پول و بانك بین‌المللی ترمیم و توسعه و شركت مالی بین‌المللی یا دستگاه‌های مشابه صادر یا تضمین شده.5- مطالبات ریالی یا ارزی از خارجه كه بر اثر اجرای قراردادهای بین‌المللی پرداخت و مبادلات ارزی و پایاپای حاصل شده تا حدودی كه در قراردادهای مزبور پیش‌بینی شده است. و- اسناد بازرگانی قابل پرداخت به ارز صادره عهده خارجه كه دارای دو امضای معتبر باشد كه یكی از آن باید امضای بانك واگذارنده باشد و سررسید آن‌ها از حدودی كه در ماده 27 پیش‌بینی شده بیش‌تر نباشد. ز- ارزهایی كه به عنوان پشتوانه قبول می‌شود باید قابل تبدیل به طلا باشد و شورای پول و اعتبار بر حسب پیشنهاد هیئت عامل بانك مركزی ایران این نوع ارزها را تعیین می‌كند و در صورت اقتضا حداكثر مبالغی را كه از هر كدام از ارزهای مزبور در پشتوانه می‌توان قبول كرد معین خواهد نمود. (ماده 21 از قانون بانكی و پولی كشور مصوب 7/3/1339)
 
پشتوانه طلا: 1- دارایی‌هایی كه جزو پشتوانه طلا قبول می‌شوند عبارتند از شمش طلا و طلای مسكوك موجود در خزانه‌های بانك و طلایی كه در بانك‌های مركزی بیگانه یا مؤسسات مالی بین‌المللی سپرده باشد. 2- طلای تحویلی به صندوق بین‌المللی پول یا بانك بین‌المللی ترمیم و توسعه یا مؤسسات بین‌المللی مشابه بابت سهمیه یا سرمایه طبق قوانین مصوبه. (ماده 20 از قانون بانكی و پولی كشور مصوب 7/3/1339)

پلاكارد: مقصود از پلاكارد و تراكت عبارت از هرگونه تبلیغات پارچه‌ای، كاغذی، مقوایی و فلزی است و سیلك نیز از جمله مصادیق و امثال این‌ها است ولیکن نصب هر نوع تابلو كه مشخص كننده محل ستاد انتخاباتی است بلااشكال است. (بند 3 ماده اصلاحی از قانون تفسیر قانون الحاق ماده واحده به قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 14/12/1370)
 
پلیس تفتیش: پلیس تفتیش مأمور است كه در موارد اتفاق جنحه و جنایتی تفتیش و تفحص و تحقیقات لازمه را به عمل آورد یا اجرای اوامر و احكام رئیس نظمیه را در جلوگیری از جنحه و جنایات و فتنه و فساد به عمل آورد پلیس تفتیش در این موارد موافق دستورالعمل‌های راجعه به نظمیه اقدام می‌نماید و در واقع آلت اجرایی نظمیه است. (ماده 338 از قانون تشكیل ایالات و ولایات و دستورالعمل‌ حكام مصوب 27/9/1286)

پلی کلینیک دامپزشكی: درمانگاهی عمومی با فضای مناسب و شامل چند بخش اختصاصی است. (ماده 4 از آیین‌نامه اجرایی ماده 10 قانون سازمان دامپزشكی كشور... مصوب 4/10/1373 هیئت وزیران)

پودمان آموزشی: مجموعه‌ای از دانش، معلومات و مهارت‌هایی است كه با استفاده از آن‌ها اجرای یك مرحله مفید از كار یا انجام بخشی از وظایف شغل به طور مستقل امكان‌پذیر می‌گردد. (بند ب ماده 1 آیین‌نامه اجرایی ماده 150 قانون برنامه سوم توسعه... مصوب 6/7/1379 هیئت وزیران)
 
پوشش گیاهی: عبارت است از هرگونه گیاهی كه سطح خاك را پوشانده و آن را در مقابل فرسایش حفاظت می‌نماید. (بند 8 آیین‌نامه اجرایی قانون حفظ و تثبیت كناره و بستر رودخانه‌های مرزی مصوب 18/12/1363 هیئت وزیران)
 
پول رایج كشور: الف) پول رایج كشور به صورت اسكناس و سكه‌های فلزی قابل انتشار است. ب) فقط اسكناس و پول‌های فلزی كه در تاریخ تصویب این قانون در جریان بوده یا طبق این قانون انتشار می‌یابد جریان قانونی و قوه ابرا دارد. ج) تعهد پرداخت هرگونه دین یا بدهی فقط به پول رایج كشور انجام‌پذیر است مگر آن كه با رعایت مقررات ارزی كشور ترتیب دیگری بین بدهكار و بستانكار داده شده باشد. د) مسكوكات طلا رواج‌ قانونی ندارد. هـ) مقررات مربوط به ورود و صدور طلا و نقره به پیشنهاد رئیس كل بانك مركزی ایران و موافقت وزیر دارایی و تصویب هیئت وزیران تعیین می‌شود. و) مبلغی اسمی- شكل- جنس- رنگ- اندازه- نقشه و سایر مشخصات اسكناس‌ها و سكه‌های فلزی رایج كشور به پیشنهاد رئیس كل بانك مركزی ایران تصویب وزیر دارایی با رعایت مقررات این قانون تعیین خواهد گردید. میزان سكه‌های فلزی به پیشنهاد رئیس كل بانك مركزی ایران و تصویب وزیر دارایی تعیین خواهد شد. ز) اسكناس دارای امضا وزیر دارایی و رئیس كل بانك مركزی ایران خواهد بود. (ماده 2 قانون پولی و بانكی كشور مصوب 18/4/1351)
 
پهلوی: مسكوك طلای صد ریالی یا پهلوی دارای 322382/7 گرم طلای خالص است و ضرابخانه دولتی باید یك كیلوگرم طلای خالص را به مصرف ضرب 5675/136 عدد مسكوك یك پهلوی برساند. (فقره ج از ماده 3 قانون اصلاح قانون واحد و مقیاس پول مصوب 22/12/1310)
 
پیام: پیام عبارت است از كلیه علائم الكتریكی شامل تلگراف و تلفن و غیره كه بین ایستگاه‌های رادیویی مبادله می‌گردد. (ماده 6 از آیین‌نامه اجرایی صدور گواهینامه افسری مخابرات كشتی (رادیولوژی) مصوب 31/6/1364 هیئت وزیران)
 
پیشاهنگی: پیشاهنگی سازمانی است ملی و مستقل كه تحت ریاست عالیه برای تربیت اخلاقی و اجتماعی جوانان با رعایت اصول پیشاهنگی و مقررات بین‌المللی بر طبق اساس‌نامه‌ای كه به تصویب شورای عالی پیشاهنگی ایران و توشیح ... می‌رسد اداره می‌شود. (ماده 1 قانون سازمان ملی پیشاهنگی مصوب 26/4/1337)
 
پیش‌پرداخت: پیش‌پرداخت عبارت است از پرداختی که از محل اعتبارات مربوط بر اساس احكام و قراردادها طبق مقررات پیش از انجام تعهد صورت می‌گیرد. (ماده 28 قانون محاسبات عمومی كشور مصوب 1/6/1366)
 
پیش‌پرداخت: پیش پرداخت، عبارت است از پرداختی که از اعتبارات مربوط طبق احكام و مقررات و قراردادها و بر اساس آیین‌نامه‌ای كه به تصویب وزارت فرهنگ و آموزش عالی می‌رسد پیش از انجام تعهد صورت می‌گیرد. (ماده 14 آیین‌نامه مالی دانشگاه‌ها مصوب 30/3/1363 هیئت وزیران)
 
پیش فاکتور: پیش فاکتور (پرو فروما) عبارت از مجموعه شرایط پیشنهادی فروشنده خارجی جهت فروش کالای وارداتی است كه به نام سفارش‌دهندگان یا مراكز توسعه فروشندگان خارجی یا نمایندگان مجاز آن‌ها صادر می‌شود و بایستی حاوی مواردی باشد که در این آیین‌نامه پیش‌بینی شده است. (ماده9 آیین‌نامه اجرایی قانون تشكیل مراكز تهیه و توزیع کالا مصوب 13/5/1359 هیئت وزیران)
 
پیك سیاسی: پیك سیاسی به شخصی اطلاق می‌شود كه از طرف وزارت امور خارجه دولتی حامل نوشته‌‌جات رسمی به عنوان سفارتخانه‌های آن دولت در كشورهای خارج یا بالعكس حامل نوشته‌‌جات سفارتخانه‌های مزبور به عنوان وزارت امور خارجه مربوط یا حامل نوشته‌‌جات رسمی سفارت دولتی در یك كشور به عنوان سفارت دیگر همان دولت در كشور ثالث باشد. (ماده 329 آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمركی مصوب 20/1/1351)
 
پیمان دسته‌جمعی كار: پیمان دسته جمعی كار عبارت است از پیمانی كتبی به منظور تعیین شرایط كار فی‌مابین یك یا چند (شورا یا انجمن صنفی یا نماینده قانونی كارگران) از یك طرف و یك یا چند كارفرما یا نمایندگان قانونی آن‌ها از سوی دیگر یا فی‌مابین كانون‌ها و كانون‌های عالی كارگری و كارفرمایی منعقد می‌شود. (ماده 140 قانون كار مصوب 29/8/1369 مجمع تشخیص مصلحت نظام)
 
پیمان دسته‌جمعی كار: پیمان دسته‌جمعی كار عبارت است از پیمان كتبی كه به منظور تعیین شرایط كار بین یك یا چند سندیكا یا اتحادیه یا كنفدراسیون كارگری از یك طرف و یك و یا چند كارفرما یا سندیكا یا اتحادیه یا كنفدراسیون كارفرمایی از طرف دیگر منعقد می‌شود. در پیمان دسته‌جمعی نمی‌توان مزایایی كم‌تر از آن‌چه در این قانون مقرر است منظور نمود. (ماده 35 قانون كار مصوب 26/12/1337)
 
پیمانكاری طراحی و ساخت: پیمانكار طـراحی و ساخت بـه شـركت یـا مـؤسسـه‌ای اطلاق می‌شود كه مسئولیت انجام خدمات طراحی تفصیلی و اجرایی (طراحی مهندسی یا مهندسی فرایند)، تهیه و تأمین كالا و تجهیزات، عملیات اجرایی، نصب و راه‌اندازی و مدیریت انجام این فعالیت‌ها در یك پروژه را بر عهده دارد. (تبصره 1 ماده 2 از قانون حداكثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی كشور در اجرای پروژه‌ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات مصوب 12/12/1375)
 
 

منوی اصلی