ترمینولوژی (لغتنامه) حقوقی حرف ذ

 
ذخیره قطعی: آن مقدار از كانسار كه ابعاد و عیار و سایر مشخصات آن با عملیات اكتشافی در سه بعد به فواصل تعیین شده توسط وزارت معادن و فلزات به كمك حفاری و نمونه‌گیری و آزمایش‌های لازم مشخص گردد. (بند ش ماده 1 قانون معادن مصوب 1/3/1362)
 
ذخیره معدنی: (كانسار) – تمركز یا انباشت طبیعی یك یا چند ماده معدنی در زیر یا روی زمین یا محلول در آب می‌باشد. (ماده 1 قانون معادن مصوب 23/3/1377)
 
ذخیره معدنی: تمركز یا انباشت یك یا چند ماده معدنی در زیر یا روی زمین. (بند ب ماده 1 از قانون معادن مصوب 1/3/1362)
 
ذیحساب: ذیحساب مأموری است كه به موجب حكم وزارت امور اقتصادی و دارایی از بین مستخدمان رسمی واجد صلاحیت به منظور اعمال نظارت و تأمین هماهنگی لازم در اجـرای مقـررات مالـی و محـاسـباتـی در وزارت خانه‌ها و مؤسسات و شركت‌های دولتی و دستگاه‌های اجرایی محلی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی به این سمت منصوب می‌شود و انجام سایر وظایف مشروحه زیر را به عهده خواهد داشت. (ماده 31 قانون محاسبات عمومی كشور مصوب 1/6/1366)
 
ذیحساب: ذیحساب مأموری است كه به موجب حكم وزارت دارایی برای اداره امور حسابداری وزارتخانه یا مؤسسه دولتی و نگاه‌داری حساب و حفظ اسناد و دفاتر مربوط در مركز و یا در شهرستان به این سمت منصوب می‌شود و نیز به عنوان عامل خزانه مسئولیت تحویل و تحول و نگاه‌داری وجوه و نقدینه‌های دولتی و سپرده‌ها و اوراق بهادار را به عهده دارد. ذیحساب زیر نظر وزیر یا رئیس مؤسسه مربوط وظایف خود را انجام می‌دهد. (ماده 24 قانون محاسبات عمومی مصوب 15/10/1349)

ذینفع (در چك): ذینفع در مورد این ماده كسی است كه چك به نام او صادر یا ظهر نویسی شده یا چك به او واگذار گردیده باشد (یا چك در وجه حامل به او واگذار گردیده). در موردی كه ذینفع دستور عدم پرداخت می‌دهد بانك مكلف است وجه چك را تا تعیین تكلیف آن در مرجع رسیدگی یا انصراف دستوردهنده در حساب مسدودی نگهداری نماید. (تبصره 1 ماده 14 از قانون اصلاح موادی از قانون صدور چك مصوب تیرماه 1355 مصوب 11/8/1372)
 

منوی اصلی