ترمینولوژی (لغتنامه) حقوقی حرف ث

ثبت اسناد: مقصود از ثبت اسناد موافق ترتیباتی كه در این قانون مقرر است رسمی كردن اسناد ثبت شده است یعنی قطعی كردن تاریخ سند و ضبط خط و مهر و اقرار و حفظ مندرجات سند از تغییر و تبدیل. (ماده 82 قانون ثبت اسناد مصوب 21/2/1290)

منوی اصلی