نمونه گزارش کارشناس رسمی دادگستری راه و ساختمان و نقشه برداری درصد تقصیر افراد در ورود خسارت

درصد تقصیر افراد در ورود خسارت

شماره قرار: شماره پرونده: 89/..... ش ......... شورای حل اختلاف مجتمع ..... استان...
خواهان: آقای .....
خوانده:...............
خواسته: تأمین دلیل مطابق نظریه کارشناس دادگستری در خصوص خسارات وارده به یک واحد مسکونی.

به تاریخ 27/5/1389 متقاضی تأمین دلیل حاضر و اظهار داشت وسیله اجرای قرار فراهم است، تقاضای اجرای مفاد آن را دارم. اینجانب مجری قرار به اتفاق آقای ................. کارشناس منتخب دادگاه با راهنمایی متقاضی به محل عزیمت، به کارشناس خطاب شد هویت شما در پرونده محرز است، مقررات کارشناسی و کارشناس خلاف واقع به شما تفهیم می‌گردد، سوگند یاد کنید حقیقت را بیان نمایید، و جز به درستی چیزی نگویید. آقای کارشناس اظهار داشت: فهمیدم، ملتزم به راست گویی می‌شوم و سوگند یاد می‌کنم حقیقت را بیان نمایم.

نظریه کارشناسی:
موضوع خواسته عبارت از بررسی و تعیین دلیل ریزش یک راسته دیوار تازه ساز، واقع در نشانی: استان... – .............. می‌باشد، که حسب اعلام خواهان و همچنین تحقیقات محلی صورت گرفته چنین عنوان گردید که در تاریخ 20/6/1389 خواهان پرونده ضمن توافق با یک نفر استاد کار بنا ، مبادرت به بکار گماری این استادکار و تعداد 3 نفر کارگر برای به احداث یک سه دیواری بر روی سقف انباری موجود در گوشه جنوب غربی تعمیرگاه نموده است، لیکن در حین اجرای دیوار و در اثر وزش باد شدید ، دیوار تخریب گردیده و آجرهای سفال آن بر روی یکی از کارگران که در حال حمل ملات بوده است ، ریزش نموده و موجب مصدومیت و نهایتاً مرگ وی می‌شود. در بررسی‌های صورت گرفته مشخص گردید که:

- ضوابط قانونی شامل تهیه نقشه و جزییات فنی اجرایی و دریافت مجوز ساخت دیوار از شهرداری، و انجام کار بر اساس نقشه و دستور مهندس ناظر و نیز رعایت مقررات ایمنی و حفاظت از کارگاه، توسط خواهان به عنوان کارفرمای احداث دیوار رعایت نشده است. (درصد تقصیر = 50% = پنجاه درصد)
- پیمانکار احداث دیوار به دلیل توجه ننمودن به شرایط کار از قبیل بادگیر بودن محل و اثرات فشار جانبی باد بر بدنه دیوار، لزوم شاسی کشی و قاب بندی دیوار با مصالح فلزی، کامل نبودن گیرش ملات ماسه و سیمان در زمان کوتاه، رعایت ضوابط ایمنی نظیر احتمال سقوط از ارتفاع، احتمال ریزش مصالح و . . . دارای مسئولیت می‌باشد. (درصد تقصیر = 35% = سی و پنج درصد)
- کارگر مصدوم و متوفی نیز شخصاً ایمنی تردد و کار در محل را نادیده انگاشته است. (درصد تقصیر = 15% = پانزده درصد)

امضا – کارشناس رسمی دادگستری
 

منوی اصلی