کارشناس رسمی دادگستری

Official Expert of Justice

توانمندی ها

ویزای والدین استرالیا

متقاضیان تمامی ویزاهای والدین برای استرالیا هنگام درخواست ویزا باید واجد شرایط زیر باشند:

 فرزند شهروند استرالیا، مقیم دائم استرالیاو ساکن در استرالیا

حداقل نیمی از فرزندان باید مقیم دائم استرالیا باشند و یا اینکه تعداد فرزندان که در استرالیا بطور دائم زندگی می کنند بیشتر از فرزندانی باشد که در کشورهای دیگر زندگی می کنند

ارتباط با ما

برای بهره گیری از مشاوره تلفنی و هماهنگی با
کارشناس رسمی دادگستری
با شمـاره اختصاصی
49 86 25 22
مهدی خانی
تمـاس حاصل فرمائید.

تلفـن
30 86 25 22
38 86 25 22
98 11 76 22
96 11 76 22

فکس
49 86 25 22
95 11 76 22

پیغام گیر
97 11 76 22

تلفن همراه
فقط برای موضوع
تعیین قیمت املاک

3060 - 315 - 0912
3060 - 315 - 0919

نشانی
تهران،  بلوار میرداماد
ایستگاه نفت جنوبی
شماره 268،  واحد 5

www. کارشناس-رسمی-دادگستری.com
info@کارشناس-رسمی-دادگستری.com